Serwis www.pca.gov.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. cookie
strona domowa wyszukiwanie kontakt mapa strony
akredytacja:
nr rejestr.:
hasło:
zaloguj...
login:
hasło:
zaloguj...
PL | EN   
Dokumenty PCA

Dokumenty ogólne

DA-01 wyd. 8 z 12.10.12 r.
Opis systemu akredytacji
DA-02 wyd. 12 z 28.02.12 r.
Zasady stosowania symboli akredytacji PCA
DA-04 wyd. 10 z 24.10.14 r.
Cennik opłat za czynności związane z akredytacją
(obowiązuje od 1.01.2015 r.)
DA-05 wyd. 5 z 17.11.11 r.
Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości
DA-06 wyd. 4 z 17.11.11 r.
Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej
DA-06 wyd. 5 z 20.01.15 r.
Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej
(obowiązuje od 21.03.2015)
DA-07 wyd. 2 z 21.11.11 r.
Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej
DA-08 wyd. 3 z 15.02.12 r.
Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu
DA-09 wyd. 2 z 21.11.11 r.
Polityka PCA dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA
DA-10 wyd. 1 z 15.05.09 r.
Akredytacja laboratoriów w zakresach elastycznych
DA-11 wyd. 1 z 26.09.13 r.
Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
KONTRAKT wyd. 9 z 24.08.15 r.
Wzór kontraktu
Zakres działalności akredytacyjnej wyd. 8 z 04.07.14 r.
Zakres działalności akredytacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji
KOMUNIKAT ISO-ILAC-IAF
Komunikat w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"
KOMUNIKAT NR 58 z 15.05.09 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia polityki PCA dotyczącej akredytacji laboratoriów w zakresach elastycznych (DA-10)
KOMUNIKAT NR 72 z 11.06.10 r.
Komunikat w sprawie zmiany zasad organizacji i pokrywania kosztów pobytu członków zespołów oceniających PCA
KOMUNIKAT NR 88 z 17.11.11 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości
KOMUNIKAT NR 89 z 17.11.11 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej
KOMUNIKAT NR 90 z 21.11.11 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej
KOMUNIKAT NR 91 z 21.11.11 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA
KOMUNIKAT NR 99 z 15.02.12 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu
KOMUNIKAT NR 100 z 28.02.12 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji zasad postępowania z dokumentami akredytacyjnymi dla jednostek oceniających zgodność
KOMUNIKAT NR 111 z 17.09.12 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji Cennika opłat za czynności związane z akredytacją - dokument DA-04
KOMUNIKAT NR 114 z 12.10.12 r.
Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji
KOMUNIKAT NR 134 z 11.12.13 r.
Komunikat w sprawie udostępnienia elektronicznej formy przekazywania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji
KOMUNIKAT NR 147 z 30.06.14 r.
Komunikat w sprawie naliczania odsetek ustawowych od nieterminowych płatności
KOMUNIKAT NR 151 z 24.10.14 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji Cennika opłat za czynności związane z akredytacją - dokument DA-04
KOMUNIKAT NR 154 z 20.01.15 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej
KOMUNIKAT NR 159 z 25.02.15 r.
Komunikat w sprawie naliczania łącznej opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji dla kilku akredytowanych podmiotów.

Dokumenty dotyczące akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji

DA-11 wyd. 1 z 26.09.13 r.
Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
DAN-01 wyd. 2 z 20.02.15 r.
Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 (CPR)
DAN-02 wyd. 2 z 19.05.15 r.
Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
DAN-03 wyd. 1 z 26.01.15 r.
Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2009/105/WE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
KOMUNIKAT NR 104 z 20.04.12 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
KOMUNIKAT NR 108 z 27.07.12 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji
KOMUNIKAT NR 120 z 18.03.13 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek biorących udział w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR)
KOMUNIKAT NR 129 z 26.07.13 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek biorących udział w procesie oceny interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/57/WE
KOMUNIKAT NR 131 z 26.09.13 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
KOMUNIKAT NR 133 z 29.10.13 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
KOMUNIKAT NR 146 z 18.06.14 r.
Komunikat w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek biorących udział w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
KOMUNIKAT NR 156 z 26.01.15 r.
Komunikat w sprawie akredytacji do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2009/105/WE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
KOMUNIKAT NR 158 z 20.02.15 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01
KOMUNIKAT NR 162 z 19.05.15 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-02

Dokumenty dotyczące laboratoriów badawczych

DAB-07 wyd. 10 z 16.10.13 r.
Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe
Załącznik do DAB-07 wyd. 5 z 14.12.11 r.
Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe
DAB-08 wyd. 1 z 24.06.10 r.
Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych wg PKN-CEN/TS15675:2009
DAB-09 wyd. 1 z 29.06.12 r.
Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych
KOMUNIKAT NR 22 z 17.07.07 r.
Komunikat w sprawie przeniesienia akredytacji na nowy podmiot powstający w wyniku łączenia podmiotów akredytowanych
KOMUNIKAT NR 73 z 24.06.10 r.
Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DAB-08 Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych wg PKN-CEN/TS15675:2009
KOMUNIKAT NR 106 z 29.06.12 r.
Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DAB-09 Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych
KOMUNIKAT NR 132 z 16.10.13 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-07 Akredytacja Laboratoriów Badawczych. Wymagania szczegółowe
KOMUNIKAT NR 150 z 23.09.14 r.
Komunikat w sprawie zmian wymagań sektorowych dotyczących akredytowanej działalności laboratoriów badawczych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 0, poz. 817)
KOMUNIKAT NR 152 z 17.11.14 r.
Komunikat w sprawie zmian wymagań dla lab.badawczych wynikających z rozp.Min. Środowiska z dn. 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 0 poz. 1542).
KOMUNIKAT wspólny TDT i PCA z 24.04.14 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o status jednostek uprawnionych do działań w obszarze homologacji
KOMUNIKAT NR 155 z 21.01.15 r.
Komunikat w sprawie stosowania przez akredytowane laboratoria znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO 9308-1:2014-12
KOMUNIKAT NR 157 z 28.01.15 r.
Komunikat w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność ubiegających się / posiadających status jednostek uprawnionych do działalności w zakresie homologacji

Dokumenty dotyczące laboratoriów medycznych

DAM-01 wyd. 2 z 08.03.12 r.
Akredytacja laboratoriów medycznych. Wymagania szczegółowe
DAM-01 wyd. 3 z 16.07.15 r.
Akredytacja laboratoriów medycznych
(obowiązuje od 16.09.15 r.)
DAM-01 wyd. 3 z 16.07.15 r.
Akredytacja laboratoriów medycznych. Wymagania szczegółowe
KOMUNIKAT NR 102 z 08.03.12 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAM-01 Akredytacja laboratoriów medycznych. Wymagania szczegółowe
KOMUNIKAT NR 139 z 24.01.14 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO 15189:2013
KOMUNIKAT NR 165 z 16.07.15 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAM-01 Akredytacja laboratoriów medycznych

Dokumenty dotyczące laboratoriów wzorcujących

DAP-04 wyd. 8 z 10.09.12 r.
Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe
DAP-04 zał. nr 1 wyd.4 z 29.12.10 r.
Załącznik nr 1 do DAP-04
DAP-04 zał. nr 2 wyd.3 z 30.11.12 r.
Załącznik nr 2 do DAP-04
KOMUNIKAT NR 41 z 10.03.08 r.
Komunikat w sprawie klasyfikacji laboratoriów
KOMUNIKAT NR 109 z 10.09.12 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentów DAB-07 i DAP-04
Wzór świadectwa wzorcowania wyd. 7 z 04.09.14 r.
Świadectwo wzorcowania - wzór
Wzór świadectwa wzorcowania ze znakiem ILAC MRA wyd. 7 z 04.09.14 r.
Świadectwo wzorcowania - wzór ze znakiem ILAC MRA (do stosowania wyłącznie przez laboratoria, które podpisały Umowę Sublicencyjną Dotyczącą Znaku ILAC-MRA)
Wzór świadectwa wzorcowania - wersja angielska wyd. 7 z 04.09.14 r.
Świadectwo wzorcowania - wzór ze znakiem ILAC MRA - wersja angielska (do stosowania wyłącznie przez laboratoria, które podpisały Umowę Sublicencyjną Dotyczącą Znaku ILAC MRA)
Wzór świadectwa pomiaru wyd. 3 z 04.09.14 r.
Świadectwo pomiaru - wzór

Dokumenty dotyczące jednostek certyfikujących

DAC-06 wyd. 3 z 05.07.13 r.
Program akredytacji jednostek certyfikujących produkty tradycyjne i regionalne w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000
DAC-12 wyd. 4 z 19.05.15 r.
Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych
DAC-13 wyd. 7 z 24.07.13 r.
Program akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego
DAC-13 wyd. 8 z 05.08.15 r.
Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego
obowiązuje od 5.10.2015 r.
DAC-16 wyd. 3 z 09.09.11 r.
Program akredytacji jednostek badających i opiniujących sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji wg normy PN-EN 45011
DAC-18 wyd. 2 z 10.02.12 r.
Program akredytacji jednostek certyfikujących gospodarkę leśną i łańcuch dostaw w systemie PEFC
DAC-19 wyd. 1 z 30.11.12 r.
Program akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie systemu QMP
DAC-20 wyd. 1 z 30.11.12 r.
Program akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie systemu QAFP
DAC-21 wyd. 1 z 30.04.14 r.
Program akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych
DACP-01 wyd. 2 z 19.05.15 r.
Akredytacja jednostek certyfikujących osoby
DACS-01 wyd. 2 z 17.01.14 r.
Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Wymagania Szczegółowe
DACW-01 wyd. 2 z 17.12.13 r.
Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby. Wymagania Szczegółowe
DACW-01 - Załącznik wyd. 1 z 12.10.12 r.
Załącznik nr 1 do DACW-01
KOMUNIKAT NR 22 z 17.07.07 r.
Komunikat w sprawie przeniesienia akredytacji na nowy podmiot powstający w wyniku łączenia podmiotów akredytowanych
KOMUNIKAT NR 85 z 09.09.11 r.
Komunikat PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-16 Program akredytacji jednostek badających i opiniujących sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji wg normy PN-EN 45011
KOMUNIKAT NR 93 z 13.12.11 r.
Komunikat w sprawie zmian zasad stosowania znaku IAF MLA przez akredytowane jednostki certyfikujące
KOMUNIKAT NR 98 z 10.02.12 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-18 Program Akredytacji Jednostek Certyfikujących gospodarkę leśną i łańcuch dostaw w systemie PEFC
KOMUNIKAT NR 113 z 12.10.12 r.
Komunikat w sprawie opublikowania dokumentów dotyczących akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, systemy zarządzania i osoby
KOMUNIKAT NR 124 z 05.07.13 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia znowelizowanego dokumentu DAC-06
KOMUNIKAT NR 125 z 24.07.13 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących wyroby, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013
KOMUNIKAT NR 126 z 24.07.13 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, wynikających z opublikowania ISO/IEC TS 17021-2:2012
KOMUNIKAT NR 127 z 24.07.13 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących osoby, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012
KOMUNIKAT NR 137 z 17.01.14 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, wynikających z opublikowania ISO/IEC TS 17021-3:2013
KOMUNIKAT NR 138 z 17.01.14 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Wymagania szczegółowe
KOMUNIKAT NR 144 z 30.04.14 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych
KOMUNIKAT NR 145 z 06.06.14 r.
Komunikat w sprawie okresu przejściowego związanego z opublikowaniem ISO/IEC 27001:2013
KOMUNIKAT NR 148 z 04.07.14 r.
Komunikat w sprawie wycofania dokumentu DAC-11
KOMUNIKAT NR 161 z 05.05.15 r.
Komunikat w sprawie okresu przejściowego związanego z opublikowaniem wydania 7 Global Standard For Food Safety
KOMUNIKAT NR 163 z 19.05.15 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-12
KOMUNIKAT NR 164 z 19.05.15 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DACP-01
KOMUNIKAT NR 166 z 05.08.15 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia znowelizowanego dokumentu DAC-13
KOMUNIKAT NR 167 z 05.08.15 r.
Komunikat w sprawie wycofania dokumentu DAC-14

Dokumenty dotyczące jednostek inspekcyjnych

DAK-07 wyd. 7 z 13.02.14 r.
Akredytacja jednostek inspekcyjnych. Wymagania szczegółowe
DAK-08 wyd. 1 z 13.03.15 r.
Akredytacja jednostek oceniających do działalności objętej Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013
KOMUNIKAT NR 22 z 17.07.07 r.
Komunikat w sprawie przeniesienia akredytacji na nowy podmiot powstający w wyniku łączenia podmiotów akredytowanych
KOMUNIKAT NR 107 z 25.07.12 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek inspekcyjnych, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.)
KOMUNIKAT NR 140 z 13.02.14 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych. Wymagania szczegółowe
KOMUNIKAT wspólny TDT i PCA z 24.04.14 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o status jednostek uprawnionych do działań w obszarze homologacji
KOMUNIKAT NR 157 z 28.01.15 r.
Komunikat w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność ubiegających się / posiadających status jednostek uprawnionych do działalności w zakresie homologacji
KOMUNIKAT NR 160 z 13.03.15 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających do działalności objętej rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013

Dokumenty dotyczące weryfikatorów EMAS

DAVE-01 wyd. 1 z 01.10.12 r.
Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS. Wymagania szczegółowe
KOMUNIKAT NR 112 z 01.10.12 r.
Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS. Wymagania szczegółowe

Dokumenty dotyczące weryfikatorów GHG

DAVG-01 wyd. 4 z 24.03.14 r.
Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Wymagania szczegółowe
KOMUNIKAT NR 123 z 01.07.13 r.
Komunikat w sprawie akredytacji weryfikatorów GHG z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012
KOMUNIKAT NR 130 z 28.08.13 r.
Komunikat w sprawie akredytacji weryfikatorów GHG
KOMUNIKAT NR 141 z 24.03.14 r.
Komunikat w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG
KOMUNIKAT NR 153 z 01.12.14 r.
Komunikat w sprawie dokumentów EA i IAF obowiązujących w obszarze akredytacji weryfikatorów GHG

Dokumenty dotyczące organizatorów badań biegłości

DAPT-01 wyd. 4 z 01.08.14 r.
Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe
KOMUNIKAT NR 149 z 01.08.14 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe

Formularze

FA-01 wyd. 21 z 16.07.15 r.
Wniosek
FA-84 wyd. 8 z 17.01.14 r.
Podstawowe dane o podmiocie
FA-113 wyd. 3 z 31.12.14 r.
Dane dotyczące opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji
FA-137 wyd. 3 z 30.04.15 r.
Arkusz oceny jednostki oceniającej zgodność do celów notyfikacji
FA-138 wyd. 6 z 20.01.14 r.
Załącznik do wniosku o akredytację do celów notyfikacji
FA-156 wyd. 1 z 25.02.15 r.
Wniosek o naliczenie łącznej opłaty z tytułu uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji
FAB-01 wyd. 7 z 17.10.13 r.
Załącznik do wniosku o akredytację laboratorium badawczego
FAB-07 wyd. 2 z 15.07.14 r.
Przegląd dokumentacji laboratorium badawczego przez auditora wiodącego
FAB-08 wyd. 3 z 15.07.14 r.
Przegląd dokumentacji laboratorium badawczego przez auditora technicznego/eksperta
FAB-14 wyd. 1 z 28.08.12 r.
Personel Laboratorium Nr AB XXX upoważniony do autoryzacji sprawozdań z badań
FAB-28 wyd. 3 z 14.12.12 r.
Sprawozdanie z uczestnictwa laboratorium w badaniach biegłości i/lub porównaniach międzylaboratoryjnych - PT/ILC
FAC-01 wyd. 19 z 05.08.15 r.
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby
FAC-02 wyd. 12 z 12.10.12 r.
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej systemy zarządzania
FAC-03 wyd. 8 z 19.05.15 r.
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej osoby
FAC-06 wyd. 3 z 12.10.12 r.
Arkusz oceny jednostki certyfikującej systemy zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011
FAC-07 wyd. 4 z 25.08.14 r.
Przegląd dokumentacji jednostki certyfikującej wyroby
FAC-08 wyd. 4 z 04.07.14 r.
Przegląd dokumentacji jednostki certyfikującej osoby
FAK-01 wyd. 11 z 13.03.15 r.
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki inspekcyjnej
FAK-02 wyd. 8 z 31.01.14 r.
Przegląd dokumentacji jednostki inspekcyjnej
FAM-01 wyd. 2 z 16.07.15 r.
Załącznik do wniosku FA-01 laboratorium medycznego
FAM-02 wyd. 3 z 16.07.15 r.
Przegląd dokumentacji laboratorium medycznego przez auditora wiodącego
FAM-03 wyd. 3 z 16.07.15 r.
Przegląd dokumentacji laboratorium medycznego przez auditora technicznego/eksperta
FAN-01 wyd. 2 z 03.03.15 r.
Załącznik do wniosku o akredytację jednostek biorących udział w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do Rozporządzenia nr 305/2011
FAP-01 wyd. 14 z 27.06.12 r.
Załącznik do wniosku (FA-01) laboratorium wzorcującego
FAP-02 wyd. 2 z 15.07.14 r.
Przegląd dokumentacji laboratorium wzorcującego przez auditora wiodącego
FAP-03 wyd. 3 z 15.07.14 r.
Przegląd dokumentacji laboratorium wzorcującego przez auditora technicznego/eksperta
FAP-14 wyd. 4 z 10.12.07 r.
Sprawozdanie roczne z prowadzonej działalności w akredytowanym zakresie
FAP-15 wyd. 5 z 20.12.12 r.
Sprawozdanie z udziału w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych - PT/ILC
FAP-16 wyd. 3 z 20.06.12 r.
Informacja od laboratorium dotycząca dokumentacji oraz zmian
FAP-17 wyd. 1 z 06.02.12 r.
Personel laboratorium nr AP XXX
FAP-18 wyd. 1 z 06.02.12 r.
Harmonogram kalibracji wzorców odniesienia laboratorium nr AP XXX
FAP-19 wyd. 1 z 10.09.12 r.
Karta obserwacji wzorcowania / metody pomiarowej KOW Nr Y/Z_KFla wykonywanego w trakcie oceny Laboratorium Nr AP XXX
FAPT-01 wyd. 3 z 01.08.14 r.
Załącznik do wniosku FA-01 organizatora badań biegłości
FAPT-02 wyd. 2 z 15.07.14 r.
Przegląd dokumentacji organizatora badań biegłości przez auditora wiodącego
FAPT-03 wyd. 2 z 15.07.14 r.
Przegląd dokumentacji organizatora badań biegłości przez auditora technicznego / eksperta
FAPT-04 wyd. 2 z 15.07.14 r.
Przegląd dokumentacji organizatora badań biegłości przez auditora technicznego / eksperta - statystyka
FAPT-05 wyd. 1 z 04.08.11 r.
Sprawozdanie z prowadzonej działalności w akredytowanym zakresie
FAVE-01 wyd. 1 z 01.10.12 r.
Załącznik do wniosku o akredytację weryfikatora EMAS
FAVE-02 wyd. 1 z 01.10.12 r.
Przegląd dokumentacji weryfikatora środowiskowego EMAS według: PN-EN ISO/IEC 17021:2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 (EMAS)
FAVE-03 wyd. 1 z 01.10.12 r.
Zgłoszenie weryfikacji EMAS przez weryfikatora akredtytowanego przez PCA
FAVE-04 wyd. 1 z 01.10.12 r.
Notification of EMAS verification by foreign verifier
FAVG-01 wyd. 3 z 27.08.13 r.
Załącznik do wniosku o akredytację weryfikatora rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych (GHG)
FAVG-02 wyd. 2 z 29.08.13 r.
Arkusz oceny weryfikatora GHG według normy PN-EN ISO 14065
liczba odsłon: 17 452 966
04.09.2015 r.
Polskie Centrum Akredytacji © 2006-2015