Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Symbole akredytacji

Świadectwa ochronne znaków towarowych - symboli akredytacji PCA
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.1117 z późn. zm.) Polskie Centrum Akredytacji posiada prawo ochronne na następujące znaki towarowe:

Świadectwa ochronne zostały wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.


Wzory symboli akredytacji oraz zasady ich stosowania znajdują się w dokumencie DA-02. 
Symbole akredytacji są wydawane przez PCA w celu posługiwania się nimi przez akredytowane podmioty dla wykazania statusu posiadanej akredytacji. Symbol akredytacji PCA informuje, że kompetencje akredytowanego podmiotu zostały uznane przez PCA. Brak symbolu akredytacji (lub innego powołania się na akredytację) na dokumencie przedstawiającym wyniki akredytowanej działalności nie daje pewności, że zostały one uzyskane przy spełnieniu wymagań akredytacyjnych.
PCA zachęca do stosowania symboli akredytacji z uwagi, iż stanowią one narzędzie w tworzeniu atmosfery zaufania do działalności podmiotów oceniających zgodność zarówno w obszarze regulowanym, jak i dobrowolnym.

Znaki ILAC MRA, IAF MLA
Na podstawie umów o wzajemnym uznawaniu IAF MLA oraz ILAC MRA podpisanych przez PCA, akredytowane laboratoria są uprawnione do stosowania znaku ILAC MRA, zaś akredytowane jednostki certyfikujące wyroby oraz systemy zarządzania QMS i EMS są uprawnione do stosowania znaku IAF MLA. Znaki te zostały wprowadzone dla zapewnienia łatwej i jednolitej na całym świecie identyfikacji usług akredytowanych przez sygnatariuszy porozumień ILAC MRA lub IAF MLA, a następnie zostały zarejestrowane we wszystkich krajach uczestniczących w tych porozumieniach, w tym w Polsce. Dzięki temu możliwe było podpisanie umów licencyjnych pomiędzy IAF i ILAC a PCA upoważniających do stosowania połączonych znaków IAF/PCA oraz ILAC/PCA, a także do podpisania umów sublicencyjnych pomiędzy PCA a akredytowanymi przez PCA podmiotami.

Wzory połączonych znaków:

Właścicielem znaku towarowego IAF MLA jest International Accreditation Forum Inc. (IAF). Jednostki certyfikujące QMS, EMS oraz wyroby mogą stosować znak IAF MLA tylko w połączeniu z symbolem akredytacji PCA opatrzonym numerem akredytacji oraz w odniesieniu do zakresu IAF MLA, w ramach którego PCA jest sygnatariuszem. Akredytowane jednostki certyfikujące mogą stosować połączony znak IAF MLA na akredytowanych certyfikatach (za wyjątkiem jednostek certyfikujących wyroby), papierze firmowym, ofertach, reklamach, stronach internetowych, itp. Akredytowane jednostki certyfikujące nie powinny stosować znaku IAF MLA na wyrobach lub w sposób, który może zostać zinterpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu. Nie powinny także zezwalać swoim certyfikowanym podmiotom na takie stosowanie znaku IAF MLA.

Znak ILAC MRA, który jest także znakiem towarowym został zarejestrowany przez International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Podobnie jak w przypadku jednostek certyfikujących, akredytowane laboratoria mogą stosować znak ILAC MRA tylko w połączeniu z symbolem akredytacji PCA opatrzonym numerem akredytacji. "Połączony" znak ILAC MRA może być stosowany na sprawozdaniach z badań lub świadectwach wzorcowania, a także na papierze firmowym, ofertach, reklamach, stronach internetowych oraz innych dokumentach.

Data aktualizacji: 25.01.2016 11:32