Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Konferencja z okazji jubileuszu 15-lecia Polskiego Centrum Akredytacji 16-11-2016

15 listopada 2016 r., w Teatrze Kamienica odbyła się, zorganizowana przez Polskie Centrum Akredytacji konferencja pt. "Akredytacja - narzędzie wspierające regulatorów".

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy urzędów centralnych, przedstawiciele najwyższego kierownictwa akredytowanych jednostek oceniających zgodność, przedstawiciele Rady ds. Akredytacji, przedstawiciele Komitetu Odwoławczego, pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji, a także goście z zagranicznych jednostek akredytujących: dyrektor austriackiej jednostki akredytującej (AKKREDITIERUNG AUSTRIA), dyrektor węgierskiej jednostki akredytującej (National Accreditation Authority) oraz dyrektor tajwańskiej jednostki akredytującej (Taiwan Accreditation Foundation).

Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 15-lecia Polskiego Centrum Akredytacji oraz w związku z obchodzonym corocznie, od 2008 r., Światowym Dniem Akredytacji, ustanowionym przez  IAF (International Accreditation Forum) i ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), w celu propagowania wiedzy na temat roli i znaczenia akredytacji dla zapewnienia swobodnego przepływu towarów i usług między państwami. Temat tegorocznej konferencji pokrywał się z tegorocznym hasłem Światowego Dnia Akredytacji i dotyczył wykorzystania akredytacji we wszystkich obszarach sektora publicznego.

Konferencję otworzyła dyrektor PCA, Lucyna Olborska, która witając przybyłych gości podkreśliła, że głównym celem konferencji jest pokazanie 15-letniej działalności PCA w perspektywie zmian, nowych wyzwań stojących przed akredytacją, a także przedstawienie aktualnej roli, misji i wizji działalności akredytacyjnej PCA.  

W pierwszej części spotkania wystąpiła dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Joanna Sauter-Kunach, która podkreśliła, ze jedną z najmocniejszych stron akredytacji jest to, że można ją zastosować niemal w każdym sektorze gospodarki, od bezpieczeństwa żywności i badania produktów po wpływ na środowisko czy sektor budownictwa. W niektórych branżach akredytacja stanowi wymóg prawny, podczas gdy w innych stosowana jest na zasadach dobrowolnych decyzji biznesowych i staje się „zwyczajowo” przyjętą normą. Niezależnie jednak od tego, czy jest to wymóg prawny, czy nie, coraz więcej organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych stawia wymóg akredytacji jako warunek zawarcia umów. Akredytacja otwiera zatem drzwi podmiotom akredytowanym lub korzystającym z akredytowanych usług  do nowych sektorów rynku, w tym rynków międzynarodowych.

Jako kolejni, głos zabrali Karol Hauptmann - dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji w latach 2001 – 2008 oraz Wojciech Henrykowski - przewodniczący Rady ds. Akredytacji działającej przy Polskim Centrum Akredytacji. Liczne gratulacje z okazji jubileuszu Polskiego Centrum Akredytacji, na ręce dyrektora PCA złożyli także zaproszeni goście. 

W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie statuetek przedstawicielom jednostek i urzędów, których działalność ma istotny wpływ na rozwój systemu akredytacji w Polsce, a także osobom szczególnie zasłużonym dla Polskiego Centrum Akredytacji. Wśród wyróżnionych gości znaleźli się: Andrzej Romaniuk - Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Włodzimierz Skorupski - Główny Lekarz Weterynarii,  Jacek Szer - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Joanna Sauter-Kunach - Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Monika Barycza – Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Rozwoju, Wojciech Sawicki – Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Marek Mróz – Przewodniczący Komitetu Odwoławczego działającego przy Polskim Centrum Akredytacji, Wojciech Henrykowski - Przewodniczący Rady ds. Akredytacji działającej przy Polskim Centrum Akredytacji, Karol Hauptmann - dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji w latach 2001-2008, Norman Brunner – dyrektor austriackiej jednostki akredytującej, Miklós Devecz - dyrektor węgierskiej jednostki akredytującej oraz Brian C.S. Shu - dyrektor tajwańskiej jednostki akredytującej.

Druga część konferencji poświęcona była omówieniu roli akredytacji jako narzędzia wspierającego regulatorów. W programie znalazły się prezentacje: Andrzeja Kobera - kierownika Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych pt. Podstawy prawne i zasady wykorzystania akredytacji w obszarach regulowanych, Tadeusza Matrasa - Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji pt. Ogólne korzyści dla regulatorów i przedsiębiorców płynące z akredytacji w obszarze regulowanym, Krzysztofa Woźniaka - kierownika Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób pt. Akredytacja do celów notyfikacji w obszarze dyrektyw w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz prostych zbiorników ciśnieniowych, Marka Wilgosa z Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób w Polskim Centrum Akredytacji pt. Akredytacja badań emisji pola elektromagnetycznego w środowisku ogólnym oraz Hanny Tugi, kierownika Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności w Polskim Centrum Akredytacji pt. Akredytacja w obszarze rolnictwa ekologicznego.

Głos zabrali także goście z zagranicznych jednostek akredytujących: z Austrii, Tajwanu i Wegier, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami we współpracy z regulatorami, podkreślając rolę akredytacji jako wsparcia dla polityki publicznej. 

 

Listy gratulacyjne:

Powrót