Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z laboratoriami badawczymi 04-05-2015

Polskie Centrum Akredytacji zorganizowało 30 marca br., w Warszawie, spotkanie z udziałem ponad 177 przedstawicieli akredytowanych laboratoriów badawczych wykonujących badania emisji czynników fizycznych i chemicznych do środowiska – w szczególności do środowiska pracy.

W trakcie spotkania, które miało formę warsztatów, przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian w przepisach prawnych i dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji oraz wskazano na zagadnienia istotne dla miarodajności wyników badań w obszarze nadzorowania środowiska pracy i środowiska ogólnego.

Spotkanie otworzył Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów (AB), który przywitał uczestników i przedstawił program oraz cel spotkania. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na zagadnieniach związanych z harmonizacją podejścia do wymagań akredytacyjnych podkreślając znaczenie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, jako źródła podstawowych wymagań w akredytacji laboratoriów. Omówił zmiany zawarte w 5. wydaniu dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej, który został wprowadzony komunikatem Nr 154 Dyrektora PCA z dnia 20.01.2015 r. i obowiązuje od dnia 21.03.2015 r.

Wystąpienie Hanny Tugi, zastępcy kierownika Działu AB, zostało poświęcone omówieniu dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości. Dokument ten stanowi wdrożenie polityki ILAC, opublikowanej w dokumencie ILAC P9:11/2010 Polityka ILAC dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości. W prezentacji przedstawiono również aspekty prawidłowego planowania udziału w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

Trzecia część warsztatów poświęcona była zagadnieniom, które zostały zidentyfikowane jako obszary generujące niezgodności w trakcie ocen w procesach akredytacji i nadzoru. Blok tematyczny obejmował wybrane aspekty kompetencji technicznych laboratoriów badawczych, w świetle harmonizacji podejścia do wymagań akredytacyjnych. Autorkami wystąpień były: Maria Szafran, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu ds. Wzorcowań oraz Badań Emisji w Środowisku (AB-E), Kinga Marciniak i Mirosława Żółtowska - specjaliści z tego Zespołu.

K. Marciniak omówiła problematykę właściwego doboru wyposażenia do realizacji działań technicznych w ramach planowanej lub posiadanej akredytacji.

M. Żółtowska scharakteryzowała zagadnienia związane z realizacją metod badawczych, w tym metod alternatywnych, czyli metod różnych od metod referencyjnych wskazanych w przepisach prawa.

M. Szafran skoncentrowała się na kwestii miarodajności wyniku badania oraz przedstawieniu wyniku badania w sprawozdaniu z badań. Ponadto omówiła problemy, zidentyfikowane przez auditorów PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w I kw. 2015 r., w oparciu o analizę 92 kart niezgodności.

Na zakończenie spotkania, prelegenci oraz pozostali pracownicy Zespołu AB-E, odpowiadali na pytania i udzielali szczegółowych wyjaśnień wszystkim zainteresowanym. W trakcie indywidualnych rozmów poruszano zarówno aspekty wymagań prawnych i ich wpływu na funkcjonowanie akredytowanych laboratoriów, jak również uściślano interpretacje wymagań i kryteriów stosowanych w trakcie ocen. Spotkania w zaproponowanej formule będą cyklicznie powtarzane, ponieważ wynika to z potrzeby ciągłego doskonalenia współpracy pomiędzy akredytowanymi podmiotami a jednostką akredytującą.

Powrót