Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych 26-06-2012

Tegoroczne spotkanie z przedstawicielami akredytowanych przez PCA laboratoriów badawczych odbywało się na nowych zasadach. Przez dwa poprzednie lata zapraszaliśmy pracowników wszystkich laboratoriów, bez podziału na branże, a tematykę prezentacji ustalaliśmy na podstawie ankiety internetowej.

Mając jednak na uwadze zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, opracowaliśmy nową formułę. 14 czerwca br. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele laboratoriów badawczych z całej Polski, zajmujący się wykonywaniem badań w obszarze mechanicznym, elektrycznym oraz właściwości fizycznych. Z zaproszenia skorzystało 218 osób, czyli prawie wszyscy, do których zostało ono skierowane (frekwencja wyniosła 97 procent).

Witając uczestników, pani Lucyna Olborska, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji podkreśliła, że Polskie Centrum Akredytacji przywiązuje do spotkań wielką wagę, gdyż są one doskonałą okazją do przedstawienia i omówienia zakresu zmian w obowiązujących dokumentach. Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić w bezpośredniej rozmowie przy stolikach eksperckich. Nowa, branżowa formuła tego spotkania daje szansę na bardziej wnikliwe analizy.

-Nieprzypadkowo na inauguracyjne, specjalistyczne spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli laboratoriów zajmujących się pomiarami wielkości elektrycznych i mechanicznych, albowiem pragnęliśmy uhonorować naszych najstarszych Klientów, posiadających jedne z pierwszych certyfikatów akredytacji PCA - mówiła L. Olborska.

Chcemy w nim zaprezentować nowelizacje dokumentów dotyczących spójności pomiarowej, badania biegłości oraz wybrane zagadnienia z zakresu szacowania niepewności. Chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt, że zgodnie z nowym podejściem do badań biegłości, to od suwerennej decyzji każdego laboratorium zależy zarówno sama decyzja o wzięciu w nich udziału, jak i częstotliwości kolejnych badań. Życzę Państwu owocnych obrad.

Pierwsze półtorej godziny poświęcone było tematyce adresowanej do wszystkich uczestników. Każdy z naszych gości otrzymał płytę CD z kompletem prezentacji. Link do prezentacji zamieszczamy na końcu tego artykułu, dlatego też nie będziemy ich szerzej omawiać. Zasygnalizujemy tylko zakres tematyczny.

W bloku wykładów pod wspólnym tytułem: "Znowelizowane zasady i kryteria akredytacji laboratoriów badawczych - praktyczne aspekty wdrożenia wymagań" Hanna Tugi, zastępca kierownika Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych (AB) przedstawiła zmiany w dokumentach DA-01 "Opis systemu akredytacji" oraz DA-08 "Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu". Zwróciła m.in. uwagę słuchaczy na skrócenie terminów w harmonogramie programu akredytacji, a także na fakt, iż na stronie internetowej PCA będą oddzielnie podawane informacje o zawieszonych i wygasłych akredytacjach.

Natomiast Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych zajął się, jak to określił: "naszą Biblią", czyli dokumentem DAB-07 "Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe", kładąc nacisk na konieczność zrozumienia ze strony laboratoriów badawczych i ich kierownictwa, roli i znaczenia standaryzacji.

Po tych dwóch prezentacjach (i po przerwie na kawę) uczestnicy mieli do wyboru: albo wysłuchanie kolejnych prelekcji w sali głównej, albo skorzystanie z bezpośredniej rozmowy z ekspertami przy czterech stolikach tematycznych w sąsiedniej sali. Do dyspozycji byli wszyscy pracownicy Działu AB.

Andrzej Kober dyżurował przy stanowisku problemowym: Metody badawcze. Potwierdzenie kompetencji do realizacji metod badań właściwości fizycznych.

Hanna Tugi i Tadeusz Matras odpowiadali na pytania z zakresu: Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne.

Maria Szafran i Włodzimierz Czerniak służyli swą wiedzą z dziedziny: Spójność pomiarowa w badaniach właściwości fizycznych. Dobór urządzeń pomiarowych w metodach badawczych.

Teresa Turek-Daruk i Kazimiera Czerwińska pomagały w zrozumieniu: Zagadnień ogólnych dotyczących kompetencji technicznych laboratoriów w badaniach właściwości fizycznych.

Ożywiony ruch pomiędzy obiema salami trwał do końca spotkania. Zmieniali się rozmówcy ekspertów, ale i oni sami odchodzili od stolika, by wygłosić swój wykład.

Hanna Tugi omówiła także nowelizację dokumentu DA-05 "Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości".
Następnie Maria Szafran przybliżyła w swojej prezentacji kwestie związane ze zmianami w dokumencie DA-06 "Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej".

Drugi blok tematyczny pt.: "Specyficzne obszary działalności akredytowanej laboratorium badawczego. Wybrane, praktyczne aspekty działalności technicznej laboratoriów badawczych" rozpoczął wykład T.Matrasa - Opinie i interpretacje. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami i/lub specyfikacją. W dalszej części swojego wystąpienia zajął się także metodami obliczeniowymi stosowanymi w badaniach.

Kamila Skrzypczak-Zbiciak omówiła problemy związane z szacowaniem niepewności pomiarów w badaniach ilościowych, w tym: podstawowe zasady - budżet niepewności; składowe niepewności - niepewność pomiaru przyrządowa; dokumentowanie i przedstawianie niepewności w sprawozdaniach z badań.

"Wynik badania niezgodny z wymaganiem lub specyfikacją, a badanie niezgodne z wymaganiami. Odstępstwa od procedur badawczych i systemowych" - to tematyka wykładu Teresy Turek-Daruk.

Ostatnim prelegentem był Andrzej Kober, który poświęcił swoje wystąpienie problemom występującym przy sporządzaniu sprawozdania z badań, a zwłaszcza powiązaniu wyniku badania z badanym obiektem / próbką oraz informacjom istotnym dla interpretacji i wykorzystania wyniku badania.

W wystąpieniu zamykającym spotkanie, pani Lucyna Olborska podziękowała uczestnikom za udział oraz za uwagi zgłoszone podczas rozmów kuluarowych, w dyskusji przy stolikach eksperckich oraz w wypełnionych ankietach. Wyraziła nadzieję, że konstrukcja tematyczna programu spotkania, zakładająca, by dla każdej grupy słuchaczy - zarówno tych, co dopiero zaczynają, jak i mających długoletnie doświadczenie - znalazło się coś wartościowego, spełniła oczekiwania naszych gości.

Dział Rozwoju Auditorów podsumował wyniki ankietowego sondażu, przeprowadzonego wśród wszystkich uczestników spotkania. Potwierdzają one słowa dyr. L. Olborskiej i wystawiają wysoką ocenę za jakość zaproponowanych przez T. Matrasa rozwiązań programowych oraz za poziom logistyczny, nad którym czuwała Katarzyna Strupiechowska, kierownik Działu Rozwoju Auditorów. Średnia ocen poziomu zadowolenia z udziału w spotkaniu, w skali od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze), to 4,49.

- Analizujemy wnikliwie wszystkie zgłoszone wnioski, aby nadal doskonalić formułę spotkania i za organizację kolejnego uzyskać notę jeszcze bardziej zbliżoną do ideału - podsumował wyniki ankiety dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski.

Powrót