Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów wzorcujących i auditorami 12-05-2011

W Galerii Porczyńskich (Muzeum im. Jana Pawła II) w Warszawie Polskie Centrum Akredytacji zorganizowało 12 maja 2011 r. spotkanie z przedstawicielami laboratoriów wzorcujących oraz z auditorami.

Uczestników spotkania przywitał Ryszard Malesa, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących. Wprowadzenie wygłosił dr inż. Eugeniusz W. Roguski, dyrektor PCA, a krótką informację na temat idei spotkania oraz prelegentów przedstawiła Lucyna Olborska, zastępca dyrektora PCA.

Pierwszy referat wygłosił Arnold Leitner - przedstawiciel austriackiej instytucji metrologicznej BEV, wieloletni przedstawiciel EURAMET, biorący udział w pracach Grupy Roboczej EA ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Laboratoriów Wzorcujących (EA WG ILC calibration). W swoim wystąpieniu zaprezentował instytucję EURAMET, jej rolę w dziedzinie metrologii w Europie i na świecie, a także przedstawił sposób wspierania działalności akredytowanych laboratoriów wzorcujących, poprzez publikację opracowań metrologicznych, a w szczególności szacowania niepewności oraz procedur pomiarowych w zakresie wzorcowań (materiały te są dostępne na stronie internetowej www.euramet.org).

Drugim prelegentem był Gabriel Boisson, reprezentujący francuską jednostkę akredytującą COFRAC, który zaprezentował jej strukturę organizacyjną, sposób postępowania w procesach akredytacji i nadzoru, a także przedstawił liczbę i rodzaj podmiotów akredytowanych przez COFRAC.

Kolejne wystąpienie przedstawił Krzysztof Woźniak, kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych PCA, który wygłosił referat pt. Laboratoria wzorcujące w systemie oceny zgodności. Zwrócił on uwagę na znaczenie wzorcowań wykonywanych przez laboratoria wzorcujące na rzecz jednostek inspekcyjnych i certyfikujących, konieczność zapewnienia spójności pomiarowej w całym obszarze oceny zgodności oraz podobieństwo wymagań zawartych w różnych normach dotyczących nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Następnie Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych PCA przedstawił prezentację pt. Spójność pomiarowa i zapewnienie jakości wyników badań. Zawarł w niej m.in. propozycje współpracy między laboratoriami badawczymi i wzorcującymi (oprócz typowych zadań, jakimi są wzorcowania przyrządów pomiarowych wykonywane w laboratoriach wzorcujących, zlecane przez laboratoria badawcze, w celu zapewnienia spójności pomiarowej). Jednym z rodzajów współpracy mogłoby być organizowanie badań biegłości czy porównań międzylaboratoryjnych, w których wartości referencyjne mierzonych parametrów byłyby dostarczane przez określone laboratoria wzorcujące.

Referat specjalistyczny z zakresu metrologii w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz specyfiki porównań międzylaboratoryjnych w tym obszarze przedstawił Albin Czubla, kierownik Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar. Tytuł jego prezentacji: Problematyka pomiarów czasu i częstotliwości oraz wybrane aspekty dotyczące porównań międzylaboratoryjnych.

W wystąpieniu zamykającym Ryszard Malesa przedstawił wybrane dane statystyczne dotyczące laboratoriów wzorcujących oraz ocen tych laboratoriów, realizowanych przez zespoły auditorów PCA. Z danych wynikają kierunki doskonalenia - zarówno dla auditorów, jak i dla laboratoriów. Przedstawił też obecne zadania realizowane w PCA dotyczące laboratoriów wzorcujących, a w szczególności prace nad nowelizacją polityki DA-05 i ich wpływ na zmianę wymagań zawartych w dokumencie DAP-04.

Po zakończeniu cyklu prelekcji kontynuowano wymianę informacji przy "stolikach ekspertów", gdzie toczyły się indywidualne rozmowy przedstawicieli laboratoriów z auditorami technicznymi i wiodącymi oraz z pracownikami Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących PCA.

Powrót