Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferty dla ekspertów

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje ekspertów w przedstawionych poniżej obszarach technicznych. Osoby zainteresowane współpracą z PCA proszone są o przesłanie w formie elektronicznej CV (z dokładnym opisem doświadczenia zawodowego oraz szkoleń dot. systemu oceny zgodności, norm akredytacyjnych) na adres e-mail:

Korzyści ze współpracy z PCA:

 • Polskie Centrum Akredytacji auditorom/ekspertom oferuje szereg nieodpłatnych szkoleń doskonalących dla ekspertów i auditorów, obejmujących tematykę związaną z systemami zarządzania i systemami oceny zgodności.
 • PCA zapewnia auditorom/ekspertom dostęp do materiałów źródłowych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oceny.
 • PCA zapewnia auditorom/ekspertom zakwaterowanie przy wyjazdach na oceny poza miejscowością zamieszkania.
 • Wynagrodzenie eksperta/auditora jest powiększane o ekwiwalent za dojazdy i wyżywienie, w przypadku przeprowadzania ocen poza miejscowością zamieszkania.

Współpraca PCA z ekspertami oparta jest na umowach o dzieło, a podpisywany kontrakt określa warunki tej współpracy. Liczba i miejsce ocen, do których angażowany będzie ekspert, uzależnione są od aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów PCA oraz prowadzonego nadzoru nad akredytowanymi jednostkami. Dlatego też PCA, w ramach współpracy, nie może zagwarantować konkretnej liczby godzin. Ponadto, dbając o zasadę bezstronności, ekspert musi informować PCA o okolicznościach, które mogłyby stanowić potencjalny konflikt interesów w odniesieniu do rozpatrywanych spraw.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Auditorów, tel.:

22 355-70-12
22 355-73-12
PCA zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie, ul. Szczotkarska 42. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny doświadczenia osoby oraz nawiązania obecnie lub w przyszłości współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia współpracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.


 

Polskie Centrum Akredytacji

poszukuje

1. Ekspertów do oceny laboratoriów badawczych w poniższych obszarach:

 • badania środowiska pracy i środowiska ogólnego,
 • badania gazów odlotowych wraz z pobieraniem próbek,
 • badania obiektów takich jak: materiały budowlane, surowce, mieszanki, farby, lakiery, wyroby włókiennicze, szkło i ceramika, tworzywa sztuczne, papier i materiały opakowaniowe, okna i drzwi, meble,
 • badania w dziedzinie nauk sądowych (daktyloskopijne, badania balistyczne),
 • badania radiochemiczne i promieniowania,
 • badania ogniowe,
 • badania sprzętu elektrycznego (w tym kotłów, turbin, urządzeń grzewczych),
 • badania przepływów, ciśnień,
 • badania parametrów cieplnych (poszukiwany ciepłownik),
 • badania mechaniczne i metalograficzne, badania korozyjne,
 • badania fotometryczne,
 • badania pojazdów oraz związane z lotnictwem (w tym aerodynamiczne oraz podwozi),
 • badania EMC,
 • metody obliczeniowe w badaniach (MES),
 • badania nieniszczące.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II-go stopnia kierunkowe, właściwe dla ocenianej działalności laboratorium lub pokrewne uzupełnione o studium podyplomowe,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technicznym (praktyczne wykonywanie badań) w laboratorium badawczym,
 • znajomość PN-EN ISO/IEC 17025 (dobrze, aby była potwierdzona szkoleniem),
 • znajomość przepisów prawnych i innych dokumentów normatywnych dotyczących przedmiotu i metod badań,
 • ważne, aby aplikujący znał zagadnienia walidacji, niepewności pomiaru, spójności pomiarowej, cenne będzie zaangażowanie w badania biegłości,
 • konieczne jest posiadanie odpowiednich zdolności interpersonalnych pozwalających na skuteczną komunikację z kierownictwem i pracownikami ocenianych laboratoriów,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia auditorskiego, np. jako auditor wewnętrzny lub zewnętrzny.

 

2. Ekspertów do oceny jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji, do niżej wymienionych dyrektyw:

 • 89/686/EWG - Środki ochrony indywidualnej,
 • 2014/28/UE - Materiały wybuchowe do użytku cywilnego,
 • 2013/53/UE - Rekreacyjne jednostki pływające,
 • 2014/90/UE - Wyposażenie morskie,
 • 2006/42/WE - Maszyny,
 • 2013/29/UE - Artykuły pirotechniczne,
 • 2008/57/WE - Interoperacyjność systemu kolei we Wspólnocie,
 • 2009/48/WE - Zabawki,
 • 2009/142/WE - Urządzenia spalające paliwa gazowe,
 • 2014/33/UE – Dźwigi, 
 • 2014/53/UE – Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne, 
 • 2000/9/UE – Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, 
 • 2010/35/UE – Ciśnieniowe urządzenia transportowe.

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie techniczne II stopnia,
 • aktualna, co najmniej 10 letnia praktyka zawodowa, w tym 5 lat w obszarze projektowania, wytwarzania lub oceny zgodności wyrobów objętych daną dyrektywą,
 • wiedza na temat danej dyrektywy, modułów oceny zgodności oraz przepisów prawnych i norm dotyczących wyrobów objętych daną dyrektywą,
 • konieczne jest posiadanie odpowiednich zdolności interpersonalnych pozwalających na skuteczną komunikację z kierownictwem i pracownikami ocenianych jednostek,
 • praktyka w auditowaniu systemów zarządzania w podmiotach gospodarczych funkcjonujących w obszarze dyrektyw.

 

3. Ekspertów kompetentnych do oceny weryfikatorów EMAS:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II-go stopnia techniczne i/lub prawnicze i/lub ekonomiczne i/lub przyrodnicze i/lub w zakresie ochrony środowiska; albo wyższe w innym zakresie, uzupełnione odpowiednim studium podyplomowym (w zakresie prawa, ochrony środowiska, technicznym),
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką ochrony środowiska,
 • praktyczne doświadczenia w zakresie wdrażania lub utrzymania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001 i/lub Rozporządzeniem EMAS, w tym prowadzenie auditów systemu zarządzania środowiskowego,
 • wiedza z zakresu przepisów ochrony środowiska obowiązujących w odniesieniu do danej branży,
 • wiedza z zakresu Rozporządzenia EMAS i związanych z nim wymagań prawnych, znajomość ISO 17021.

 

4. Ekspertów kompetentnych do oceny jednostek badających i opiniujących sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji:

Wymagania:

 • ukończone studia pierwszego stopnia, w zakresie energetyki lub pokrewnym, potwierdzone stosownym dyplomem,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle energetycznym lub instytucjach zajmujących się tą problematyką,
 • wiedzę z zakresu wspólnotowych i krajowych przepisów prawnych związanych z tematem kogeneracji,
 • wiedzę i umiejętność stosowania metodyki obliczania kogeneracji, bilansowania elektrowni i elektrociepłowni oraz rozliczania zużycia paliw, niezbędne do wykrycia błędów w sprawozdaniach oraz oceny wpływu błędów na wyniki obliczeń,
 • praktyczne doświadczenie w prowadzeniu auditów weryfikacyjnych i badaniu danych.

 

5. Ekspertów kompetentnych do oceny weryfikatorów GHG:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II-go stopnia techniczne i/lub prawnicze i/lub ekonomiczne i/lub przyrodnicze i/lub w zakresie ochrony środowiska; albo wyższe w innym zakresie, uzupełnione odpowiednim studium podyplomowym (w zakresie prawa, ochrony środowiska, technicznym),
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką ochrony środowiska obejmującą sprawozdawczość dotyczącą gazów cieplarnianych,
 • praktyczne doświadczenie w prowadzeniu weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych,
 • wiedzę z zakresu wspólnotowych i krajowych przepisów prawnych związanych z GHG,
 • znajomość rozporządzeń (UE) nr 600/2012 i 601/2012.

 

6. Ekspertów do oceny jednostek certyfikujących wyroby w obszarze produkcji opakowań:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe II stopnia w obszarze technicznym dot. produkcji opakowań lub pokrewne,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie zatrudnienie w produkcji, kontroli, serwisie lub projektowaniu co najmniej jednego z poniższych rodzajów opakowań: 

  • opakowania szklane,
  • opakowania papierowe,
  • opakowania z tworzyw polimerowych,
  • opakowania metalowe,
  • opakowania drewniane,
 • wiedza w zakresie obowiązujących w danym obszarze przepisów prawnych - krajowych i UE - dotyczących opakowań i warunków wytwarzania, wpływających na cechy i właściwości produktów,
 • znajomość programu BRC Opakowania i materiały opakowaniowe, wersja 5,
 • ​niezbędne są odpowiednie zdolności interpersonalne pozwalające na skuteczną komunikację z kierownictwem i pracownikami ocenianych jednostek certyfikujących.

 

7. Ekspertów do oceny jednostek certyfikujących wyroby w obszarze rolnictwa ekologicznego:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe II stopnia rolnicze lub pokrewne,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie zatrudnienie w produkcji lub kontroli, z czego co najmniej:

  • dwa lata doświadczenia w:
    - uprawie roślin i utrzymaniu zwierząt i/lub
    - pszczelarstwie,

  • dwa lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań związanych z nadzorem i/lub kontrolą w rolnictwie ekologicznym

 • znajomość przepisów prawnych - krajowych i UE - dotyczących wyrobów i warunków wytwarzania, wpływających na cechy i właściwości produktów, w tym: rozporządzeń UE dotyczących produkcji ekologicznej (Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, Dz.Urz. L 189 z 20.07.2007 r., s.1),
 • niezbędne są odpowiednie zdolności interpersonalne pozwalające na skuteczną komunikację z kierownictwem i pracownikami ocenianych jednostek certyfikujących.

Data aktualizacji: 22.12.2016 13:33