Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferty dla ekspertów

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje ekspertów w przedstawionych poniżej obszarach technicznych. Osoby zainteresowane współpracą z PCA proszone są o przesłanie w formie elektronicznej CV (z dokładnym opisem doświadczenia zawodowego oraz szkoleń dot. systemu oceny zgodności, norm akredytacyjnych) na adres e-mail:

Korzyści ze współpracy z PCA:

 • Polskie Centrum Akredytacji auditorom/ekspertom oferuje szereg nieodpłatnych szkoleń doskonalących dla ekspertów i auditorów, obejmujących tematykę związaną z systemami zarządzania i systemami oceny zgodności.
 • PCA zapewnia auditorom/ekspertom dostęp do materiałów źródłowych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oceny.
 • PCA zapewnia auditorom/ekspertom zakwaterowanie przy wyjazdach na oceny poza miejscowością zamieszkania.
 • Wynagrodzenie eksperta/auditora jest powiększane o ekwiwalent za dojazdy i wyżywienie, w przypadku przeprowadzania ocen poza miejscowością zamieszkania.

Współpraca PCA z ekspertami oparta jest na umowach o dzieło. Liczba i miejsce ocen, do których angażowany będzie ekspert, uzależnione są od aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów PCA oraz prowadzonego nadzoru nad akredytowanymi jednostkami. Dlatego też PCA, w ramach współpracy, nie może zagwarantować konkretnej liczby godzin. Ponadto, dbając o zasadę bezstronności, ekspert musi informować PCA o okolicznościach, które mogłyby stanowić potencjalny konflikt interesów w odniesieniu do rozpatrywanych spraw.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Auditorów, tel.:

22 355-70-12
22 355-73-12
PCA zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie, ul. Szczotkarska 42. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny doświadczenia osoby oraz nawiązania obecnie lub w przyszłości współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia współpracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.


 

Polskie Centrum Akredytacji

poszukuje

1. Ekspertów kompetentnych do oceny jednostek certyfikujących systemy w zakresie ISMS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w produkcji, kontroli, serwisie, projektowaniu, badaniach, usługach lub ocenie zgodności systemów zarządzania, wyrobów czy usług z danej lub pokrewnej branży,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania lub utrzymania systemu zarządzania ISMS,
 • wiedza z zakresu wymagań prawnych dotyczących obszaru ISMS,
 • ogólna wiedza technologiczna: techniki bezpieczeństwa informacji i ich praktyki, techniki komunikacji i informacji, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem

2. Ekspertów kompetentnych do oceny producentów materiałów odniesienia:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II-go stopnia techniczne i/lub przyrodnicze i/lub w zakresie ochrony środowiska i/lub w zakresie medycznym; albo wyższe w innym zakresie, uzupełnione odpowiednim studium podyplomowym,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem produkcji materiałów odniesienia lub z obszarem zajmujących się problematyką oceny i stosowania materiałów odniesienia,
 • znajomość normy PN-EN ISO 17034 i/lub innych dokumentów dotyczących produkcji materiałów odniesienia, tj. przewodników serii ISO w szczególności przewodnika ISO Guide 34 oraz ISO Guide 35,
 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 i/lub PN-EN ISO 15189,
 • wiedza z zakresu statystyki i metod statystycznych wykorzystywanych w badaniach materiałów odniesienia,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia auditorskiego, np. jako auditor wewnętrzny lub zewnętrzny w jednostkach oceniających zgodność.

3. Ekspertów do oceny laboratoriów badawczych w poniższych obszarach:

 • badania środowiska pracy i środowiska ogólnego,
 • badania gazów odlotowych wraz z pobieraniem próbek,
 • badania obiektów takich jak: materiały budowlane, surowce, mieszanki, farby, lakiery, wyroby włókiennicze, szkło i ceramika, tworzywa sztuczne, papier i materiały opakowaniowe, okna i drzwi, meble,
 • badania w dziedzinie nauk sądowych (badania balistyczne),
 • badania radiochemiczne i promieniowania,
 • badania ogniowe,
 • badania sprzętu elektrycznego (w tym kotłów, turbin, urządzeń grzewczych),
 • badania przepływów, ciśnień,
 • badania parametrów cieplnych (poszukiwany ciepłownik),
 • badania mechaniczne i metalograficzne, badania korozyjne,
 • badania fotometryczne,
 • badania pojazdów oraz związane z lotnictwem (w tym aerodynamiczne oraz podwozi),
 • badania EMC,
 • metody obliczeniowe w badaniach (MES),
 • badania nieniszczące,
 • badania chemiczne materiału biologicznego zwierzęcego:

  - metoda GC-MS (badanie stężenia hormonów),

  - metoda LC-MS-MS,

  - metoda ICP-MS,

 • badania chemiczne materiału biologicznego ludzkiego:

  - metoda GC-MS (badanie stężenia hormonów),

  - metoda LC-MS-MS,

  - metoda ICP-MS,

 • badania chemiczne:

  - metoda elektroforetyczna – badanie obecności zhydrolizowanego białka zwierzęcego o masie powyżej 10000 Daltonów w paszach

  - metoda bioanalityczna – badanie zawartości PCDD/PCDF w żywności i paszach,

  - metoda HRGC-HRMS w żywności i paszach,

  - metoda GC-TEA w żywności i paszach,

 • badania biologiczne:

  - metody PCR, RT PCR, rt RT PCR,

  - metoda mikroskopowa - badanie obecności składników przetworzonego białka zwierzęcego,

 • badania biologiczne pszczół i materiału pochodzącego od pszczół:

  - metoda makroskopowa – badanie obecności roztoczy Varroa destructor w pszczołach,

  - metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i mikroskopowym,

  - metoda hodowlana z potwierdzeniem mikroskopowym,

 • badania kliniczne weterynaryjne:

  - Metoda ELISA

  - metoda HI,

  - metoda SPA,

  - metoda izolacji w hodowlach komórkowych – badanie obecności wisusa pryszczycy, obecności wirusa choroby pęcherzykowej świń w nabłonkach z pęcherzy w limfie z pęcherzy, krwi, kale, mleku, śluzie z jamy gardłowej,

  - metoda SN,

  - metoda OWD,

  - metoda OAG,

  - metoda mikrorozcieńczeń - MIC – oznaczanie najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost bakterii w szczepach bakteryjnych Salmonella i Escherichia coli,

  - metoda immunofuorescencji bezpośredniej,

  - metoda Western-blot,

  - metoda izolacji lyssawirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy,

  - metoda mikroskopowa w technice fluorescencji,

  - metoda mianowania wirusa wścieklizny w hodowli komórek,

  - metoda histologiczna – badanie gąbczastej encefalopatii bydła i trzęsawki owiec i kóz,

  - metoda immunohistochemiczna – badanie obecności białka prionowego,

  - metoda HA,

  - metdoa HI

  - metoda izolacji na podłożach – badanie obecności Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae i Mycoplasma meleagridis w materiale biologicznym pochodzącym od ptaków,

  - metoda RID,

  - metoda AGID,

  - metoda mikroskopowa – badanie obecności merteiliozy i bonamiozy w materiale biologicznym pochodzącym od mięczaków,

  - metoda odczynu aglutynacji mikroskopowej,

  - metoda odczynu aglutynacji becpośredniej (OA-2ME),

  - metoda ITP,

  - metoda IFAT

  - metoda SCT,

  - metoda IST,

  - metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszania,

  - metoda izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej – badanie obecności żywych jaj pasożytów jelitowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II-go stopnia kierunkowe, właściwe dla ocenianej działalności laboratorium lub pokrewne uzupełnione o studium podyplomowe,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technicznym (praktyczne wykonywanie badań) w laboratorium badawczym,
 • znajomość PN-EN ISO/IEC 17025 (dobrze, aby była potwierdzona szkoleniem),
 • znajomość przepisów prawnych i innych dokumentów normatywnych dotyczących przedmiotu i metod badań,
 • ważne, aby aplikujący znał zagadnienia walidacji, niepewności pomiaru, spójności pomiarowej, cenne będzie zaangażowanie w badania biegłości,
 • konieczne jest posiadanie odpowiednich zdolności interpersonalnych pozwalających na skuteczną komunikację z kierownictwem i pracownikami ocenianych laboratoriów,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia auditorskiego, np. jako auditor wewnętrzny lub zewnętrzny.

 

4. Ekspertów do oceny jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji, do niżej wymienionych dyrektyw/rozporządzeń:

 • Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 - Środki ochrony indywidualnej
 • 014/28/UE - Materiały wybuchowe do użytku cywilnego,
 • 2013/53/UE - Rekreacyjne jednostki pływające,
 • 2014/90/UE - Wyposażenie morskie,
 • 2006/42/WE - Maszyny,
 • 2013/29/UE - Artykuły pirotechniczne,
 • 2008/57/WE - Interoperacyjność systemu kolei we Wspólnocie,
 • 2009/48/WE - Zabawki,
 • Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/426 - Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • 2014/33/UE - Dźwigi,
 • 2014/53/UE - Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne,
 • 2016/424/UE - Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób,
 • 2010/35/UE - Ciśnieniowe urządzenia transportowe.
   

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie techniczne II stopnia,
 • aktualna, co najmniej 10 letnia praktyka zawodowa, w tym 5 lat w obszarze projektowania, wytwarzania lub oceny zgodności wyrobów objętych daną dyrektywą,
 • wiedza na temat danej dyrektywy, modułów oceny zgodności oraz przepisów prawnych i norm dotyczących wyrobów objętych daną dyrektywą,
 • konieczne jest posiadanie odpowiednich zdolności interpersonalnych pozwalających na skuteczną komunikację z kierownictwem i pracownikami ocenianych jednostek,
 • praktyka w auditowaniu systemów zarządzania w podmiotach gospodarczych funkcjonujących w obszarze dyrektyw.

 

5. Ekspertów kompetentnych do oceny weryfikatorów EMAS:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II-go stopnia techniczne i/lub prawnicze i/lub ekonomiczne i/lub przyrodnicze i/lub w zakresie ochrony środowiska; albo wyższe w innym zakresie, uzupełnione odpowiednim studium podyplomowym (w zakresie prawa, ochrony środowiska, technicznym),
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką ochrony środowiska,
 • praktyczne doświadczenia w zakresie wdrażania lub utrzymania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001 i/lub Rozporządzeniem EMAS, w tym prowadzenie auditów systemu zarządzania środowiskowego,
 • wiedza z zakresu przepisów ochrony środowiska obowiązujących w odniesieniu do danej branży,
 • wiedza z zakresu Rozporządzenia EMAS i związanych z nim wymagań prawnych, znajomość ISO 17021.

 

6. Ekspertów kompetentnych do oceny jednostek badających i opiniujących sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji:

Wymagania:

 • ukończone studia pierwszego stopnia, w zakresie energetyki lub pokrewnym, potwierdzone stosownym dyplomem,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle energetycznym lub instytucjach zajmujących się tą problematyką,
 • wiedzę z zakresu wspólnotowych i krajowych przepisów prawnych związanych z tematem kogeneracji,
 • wiedzę i umiejętność stosowania metodyki obliczania kogeneracji, bilansowania elektrowni i elektrociepłowni oraz rozliczania zużycia paliw, niezbędne do wykrycia błędów w sprawozdaniach oraz oceny wpływu błędów na wyniki obliczeń,
 • praktyczne doświadczenie w prowadzeniu auditów weryfikacyjnych i badaniu danych.

 

7. Ekspertów kompetentnych do oceny weryfikatorów GHG:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II-go stopnia techniczne i/lub prawnicze i/lub ekonomiczne i/lub przyrodnicze i/lub w zakresie ochrony środowiska; albo wyższe w innym zakresie, uzupełnione odpowiednim studium podyplomowym (w zakresie prawa, ochrony środowiska, technicznym),
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką ochrony środowiska obejmującą sprawozdawczość dotyczącą gazów cieplarnianych,
 • praktyczne doświadczenie w prowadzeniu weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych,
 • wiedzę z zakresu wspólnotowych i krajowych przepisów prawnych związanych z GHG,
 • znajomość rozporządzeń (UE) nr 600/2012 i 601/2012.

 

8. Ekspertów do oceny jednostek certyfikujących wyroby w obszarze rolnictwa ekologicznego:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe II stopnia rolnicze lub pokrewne,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie zatrudnienie w produkcji lub kontroli, z czego co najmniej:

  • dwa lata doświadczenia w:
    - uprawie roślin i utrzymaniu zwierząt i/lub
    - pszczelarstwie,

  • dwa lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań związanych z nadzorem i/lub kontrolą w rolnictwie ekologicznym

 • znajomość przepisów prawnych - krajowych i UE - dotyczących wyrobów i warunków wytwarzania, wpływających na cechy i właściwości produktów, w tym: rozporządzeń UE dotyczących produkcji ekologicznej (Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, Dz.Urz. L 189 z 20.07.2007 r., s.1),
 • niezbędne są odpowiednie zdolności interpersonalne pozwalające na skuteczną komunikację z kierownictwem i pracownikami ocenianych jednostek certyfikujących.


 

Data aktualizacji: 12.12.2018 16:33