Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Usługi kompleksowej całodobowej ochrony nieruchomości

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji, mającym siedzibę w Warszawie, przy ul. Szczotkarskiej 42 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zgodnie z art.69-73 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
POL-PATROL-SECURITY Krzysztof Śledziak,
mającego siedzibę w Warszawie, pod adresem: 01-229 Warszawa, ul. Wolska 75.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą łączną cenę brutto za usługi w czasie trwania umowy, spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu tj. 172.632,96 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Agencja Ochrony Osób i Mienia Basma Security
  ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62
  01-424 Warszawa
 2. G4S Secure Solutions (Polska) Sp. z o.o.
  ul. Prosta 69
  00-838 Warszawa
 3. Pol-PATROL-SECURITY Krzysztof Śledziak
  ul. Wolska 75
  01-229 Warszawa
 4. Agencja Ochrony GLOK Mirosław Małczyński
  ul. Górczewska 62/64
  01-401 Warszawa

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

 1. Oferta nr 4 - Agencja Ochrony GLOK Mirosław Małczyński, 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 62/64

Uzasadnienie faktyczne: brak wpisanej ceny łącznej za wykonanie usług. Uzasadnienie prawne: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (art.89 pkt.2).

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w prawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni.

Powrót Kliknij aby pobrać plik