Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji, mającym siedzibę w Warszawie, przy ul. Szczotkarskiej 42 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę - Vol Sp. z o.o. Sp.K, mającego siedzibę w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 553.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego:

 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 30,00 pkt.
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium parametry techniczne - 34,34 pkt.
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancyjny - 20,00 pkt.
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas reakcji serwisu - 10,00 pkt.
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin realizacji umowy - 10,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów - 104,34 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 • Oferta nr 2 - TTS Company Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kryniczna 2:
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 28,00 pkt.
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium parametry techniczne - 34,34 pkt.
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancyjny - 15,56 pkt.
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas reakcji serwisu - 10,00 pkt.
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin realizacji umowy - 10,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów - 97,90 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni.

Powrót Kliknij aby pobrać plik