Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Dostawa bonów towarowych dla pracowników PCA w 2011 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji, mającym siedzibę w Warszawie, przy ul. Szczotkarskiej 42 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla pracowników Polskiego Centrum Akredytacji, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę - Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., mającego siedzibę w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego:

 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 10 pkt
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium sieć realizacji bonów - 80 pkt
 • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres ważności bonów - 8 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów - 98 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Oferta nr 2 - Bonus Systems Polska S.A., 03-812 Warszawa, ul.Żupnicza 17
  • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 10 pkt
  • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium sieć realizacji bonów - 8 pkt
  • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres ważności bonów - 10 pkt
  Łączna liczba otrzymanych punktów - 28 pkt.
 2. Oferta nr 3 - Edenred Polska, 00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30
  • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 10 pkt
  • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium sieć realizacji bonów - 8 pkt
  • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres ważności bonów - 5 pkt
  Łączna liczba otrzymanych punktów - 23 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni.

Powrót Kliknij aby pobrać plik