Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Organizacja i przeprowadzenie lektoratów językowych w PCA

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji, mającym siedzibę w Warszawie, przy ul. Szczotkarskiej 42 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie lektoratów językowych w PCA, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3: Global School, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Żeromskiego 26.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego:

  • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 20 pkt
  • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - doświadczenie Wykonawcy dotyczące godzin lekcyjnych z języka angielskiego specjalistycznego z zakresu oceny zgodności i systemu zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z akredytacją - 50 pkt
  • Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - doświadczenie Wykonawcy dotyczące godzin lekcyjnych z języka angielskiego ogólnego - 30 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów - 100 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni.

Powrót Kliknij aby pobrać plik