Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Symbole akredytacji

Akredytowane jednostki oceniające zgodność są uprawnione do stosowania symboli akredytacji. Właścicielem symboli akredytacji jest Polskie Centrum Akredytacji. Wzory symboli akredytacji oraz zasady ich stosowania zostały przedstawione w dokumencie DA-02.

Symbole akredytacji są wydawane przez PCA, w celu posługiwania się nimi przez akredytowane podmioty dla wykazania statusu posiadanej akredytacji. Symbol akredytacji PCA informuje, że kompetencje akredytowanego podmiotu zostały potwierdzone przez PCA.

PCA wymaga od jednostek oceniających zgodność stosowania symboli akredytacji, ponieważ stanowią one narzędzie służące tworzeniu atmosfery zaufania do ich działalności, zarówno w obszarze regulowanym, jak i dobrowolnym.

PCA posiada prawo ochronne na następujące znaki towarowe:

Świadectwa ochronne zostały wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.


Znaki ILAC MRA, IAF MLA

Znaki ILAC MRA, IAF MLA zostały wprowadzone w celu zapewnienia łatwej i jednolitej na całym świecie identyfikacji usług świadczonych przez akredytowane jednostki oceniające zgodność. Znaki te zostały zarejestrowane we wszystkich krajach, gdzie krajowa jednostka akredytująca jest sygnatariuszem wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu IAF MLA i ILAC MRA, w tym w Polsce.

Jednostki oceniające zgodność akredytowane przez PCA są uprawnione do stosowania znaków IAF MLA i ILAC MRA tylko w połączeniu z symbolem akredytacji PCA, opatrzonym numerem akredytacji.

Stosowanie połączonych znaków IAF MLA oraz ILAC MRA jest ograniczone do tych obszarów, w których PCA zawarło stosowne porozumienia o wzajemnym uznawaniu (ILAC MRA, IAF MLA). Informacje o zakresie porozumienia IAF MLA i ILAC MRA udzielonego PCA można uzyskać na stronach internetowych IAF, ILAC oraz PCA.

 

Znak IAF MLA

Właścicielem znaku towarowego IAF MLA jest International Accreditation Forum Inc. (IAF). Jednostki certyfikujące systemy zarzadzania, wyroby oraz osoby mogą stosować połączony znak IAF MLA na mocy zawartej z PCA umowy licencyjnej oraz zgodnie z postanowieniami dokumentu IAF ML2 Ogólne zasady dotyczące stosowania znaku IAF MLA.

Akredytowane jednostki certyfikujące mogą stosować połączony znak IAF MLA na papierze firmowym, ofertach, reklamach, stronach internetowych i innych materiałach reklamowo-promocyjnych.

Połączony znak IAF MLA może być stosowany przez jednostki na akredytowanych certyfikatach tylko wówczas, gdy zakres certyfikacji objęty jest podzakresem (subscope) IAF MLA udzielonego PCA.

Akredytowane jednostki certyfikujące nie powinny stosować znaku IAF MLA na wyrobach lub w sposób, który może zostać zinterpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu. Nie powinny także zezwalać swoim certyfikowanym organizacjom na stosowanie znaku IAF MLA.

Dokumenty związane:

Przykłady połączonych znaków IAF MLA i symboli akredytacji PCA:

IAF MLA dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001

Świadectwo ochronne dot. znaku towarowego

IAF MLA dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001

Świadectwo ochronne dot. znaku towarowego

IAF MLA dla jednostek certyfikujących wyroby

Świadectwo ochronne dot. znaku towarowego

IAF MLA dla jednostek certyfikujących osoby

Świadectwo ochronne dot. znaku towarowego

Znak ILAC MRA

Właścicielem znaku towarowego ILAC MRA jest International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Akredytowane laboratoria badawcze, medyczne i wzorcujące, jednostki inspekcyjne, organizatorzy badań biegłości oraz producenci materiałów odniesienia mogą powoływać się na status PCA jako sygnatariusza ILAC MRA, poprzez stosowanie połączonego znaku ILAC MRA na zasadach określonych w dokumencie ILAC-R7 Zasady stosowania znaku ILAC MRA.

Akredytowane laboratoria, jednostki inspekcyjne, organizatorzy badań biegłości oraz producenci materiałów odniesienia mogą stosować znak ILAC MRA tylko w połączeniu z symbolem akredytacji PCA opatrzonym numerem akredytacji.

Połączony znak ILAC MRA może być stosowany na sprawozdaniach lub świadectwach, a także na stronach internetowych, papierze firmowym, ofertach, reklamach oraz innych dokumentach.

Uwaga
Zgodnie z Komunikatem PCA nr 221 z dnia 10.04.2017 r. zniesiony został obowiązek podpisywania umów sublicencyjnych.

Dokumenty związane:

Przykłady połączonych znaków ILAC MRA i symboli akredytacji PCA:

ILAC MRA
dla jednostek inspekcyjnych


 

Świadectwo ochronne dot. znaku towarowego

ILAC MRA
dla laboratoriów badawczych


 

Świadectwo ochronne dot. znaku towarowego

ILAC MRA
dla laboratoriów wzorcujących


 

Świadectwo ochronne dot. znaku towarowego

ILAC MRA
dla laboratoriów medycznych


 

Świadectwo ochronne dot. znaku towarowego

Aktualizacja: 04.10.2023 12:46