Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

AC 119

PCA Z akres akredytacji Nr AC 119Scope of accreditation No. AC 119 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY SCOPE OF ACCREDITATION FOR PRODUCT CERTIFICATION BODY Nr/No. AC 119 wydany przez / issued by POLSKIE CENT RUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul

. Szczotkarska 42 W ydanie/Issue 8 z/of 06.04.2021 KI EROW NIK DZI AŁU AK REDYTA CJI BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI HA NNA TUGI Niniejszy dokument jest załączn ikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AC 119 z dnia 06.04.2021 r. Cykl akredytacji o d 06.04.2021 r. do