Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Informacje prasowe

Akredytowane „fajerwerki” 23-12-2016

Nikt nie wyobraża sobie zabawy Sylwestrowej i witania Nowego Roku bez udziału wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do celów rozrywkowych, popularnie zwanymi „fajerwerkami”. Ważne jednak, aby pamiętać, że „fajerwerki” zawierają niewielką ilość materiałów wybuchowych i mogą stanowić zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.

Jednakowy system certyfikacji
System certyfikacji wyrobów pirotechnicznych w Unii Europejskiej jest jednakowy we wszystkich krajach członkowskich. – Producent przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu musi korzystać z uprawnionej jednostki oceniającej, co wynika z przepisów prawa, a taki sposób postępowania gwarantuje jakość i bezpieczeństwo produktu – mówi Lucyna Olborska, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji.
Wprowadzając swoje wyroby pirotechniczne do obrotu, producenci zapewniają ich zaprojektowanie i wytworzenie zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Producenci sporządzają dokumentację techniczną oraz zlecają przeprowadzenie odpowiedniej procedury oceny zgodności. W przypadku wykazania zgodności wyrobu pirotechnicznego z obowiązującymi wymaganiami w wyniku przeprowadzenia tej procedury producenci sporządzają deklarację zgodności UE i umieszczają oznakowanie CE. Producenci zapewniają obecność etykiety na wyrobach pirotechnicznych, które wprowadzają do obrotu (podają swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy na wyrobie pirotechnicznym, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do wyrobu pirotechnicznego). Zapewniają również dołączenie do wyrobu pirotechnicznego instrukcji obsługi oraz informacji na temat bezpieczeństwa.
– W przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym wyrobów pirotechnicznych, spełniających wymagania norm zharmonizowanych lub części norm zharmonizowanych uznaje się, że te materiały i wyroby, spełniają wymagania bezpieczeństwa. Producent lub upoważniony importer przed wprowadzeniem wyrobu pirotechnicznego do obrotu dokonuje oceny zgodności wyrobu z wymaganiami i wystawia deklaracje zgodności – mówi Wojciech Dąbrowski, auditor Polskiego Centrum Akredytacji.

Ocena zgodności
– Procedury oceny zgodności wymagają udziału jednostek oceniających zgodność notyfikowanych Komisji przez państwa członkowskie. We wszystkich modułach przewidziany jest udział jednostki notyfikowanej, która wydaje certyfikaty zgodności, będące podstawą dla złożenia deklaracji zgodności przez producenta. Jednostka notyfikowana jest to kompetentna jednostka certyfikująca wyroby pirotechniczne, posiadająca akredytację. Jeżeli jest to Polska jednostka wówczas posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – dodaje Olborska.
W procesie oceny zgodności producent lub upoważniony importer musi skorzystać z oceny przeprowadzonej przez kompetentną jednostkę certyfikującą. Wyroby pirotechniczne poddaje się, w zależności od potrzeb, jednej z procedur oceny zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa:

 1. Badanie typu UE (moduł B) oraz, w zależności od wyboru producenta, jeden z następujących modułów:
  1. Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę wyrobów w losowych odstępach czasu (moduł C2)
  2. zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D)
  3. zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości wyrobu (moduł E)
 2. Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową (moduł G)
 3. Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości (moduł H) w zakresie dotyczącym wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F4

Wyroby pirotechniczne zgodnie z art.62c i 62ca ustawy to:

 1. Wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy F1, F2, F3, F4
 2. Wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 i T2
 3. Pozostałe wyroby pirotechniczne klasy P1 i P2 (inne wyroby pirotechniczne do zastosowań technicznych, takie jak generatory gazu stosowane w poduszkach powietrznych lub w napinaczach pasów bezpieczeństwa)

„Fajerwerki” powszechnie stosowane

„Fajerwerki” to wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy F1, F2, F3 i F4. Przy czym wyroby klasy F4 przeznaczone są dla profesjonalistów i nie mogą być udostępniane osobom nieuprawnionym. Do powszechnego stosowania udostępnione są wyroby o następujących klasach:

 • Klasa F1: wyroby pirotechniczne widowiskowe o bardzo niskim stopniu zagrożenia i nieistotnym poziomie hałasu przeznaczone do użytku na ograniczonej przestrzeni, w tym wyroby pirotechniczne widowiskowe przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych – dostępność dla osób powyżej 12 roku życia
 • Klasa F2: wyroby pirotechniczne widowiskowe o niskim stopniu zagrożenia i niskim poziomie hałasu przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu na ograniczonej przestrzeni – dostępność dla osób powyżej 16 roku życia
 • Klasa F3: wyroby pirotechniczne widowiskowe o średnim stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu na dużych otwartych przestrzeniach i których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego – dostępność dla osób powyżej 18 roku życia.

W celu ułatwienia identyfikowalności wyrobów pirotechnicznych, producenci oznakowują je numerem rejestracyjnym przypisanym przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą ocenę zgodności. Na wyrobach pirotechnicznych widowiskowych umieszcza się również co najmniej następujące informacje:

 • Klasa F1: w stosownych przypadkach: „tylko do stosowania na wolnym powietrzu” i minimalną bezpieczną odległość
 • Klasa F2: „tylko do stosowania na wolnym powietrzu” i w stosownych przypadkach minimalną bezpieczną odległość
 • Klasa F3: „tylko do stosowania na wolnym powietrzu” i minimalną bezpieczną odległość

Wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu Polsce są w zasadzie wyrobami importowanymi. Na terenie Polski sprzedażą (importem) zajmuje się kilkadziesiąt firm zrzeszonych w stowarzyszeniu.
Regulacje prawne, które określają zasady wprowadzania wyrobów pirotechnicznych do obrotu
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikował Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rada Unii Europejskiej (PEiRUE) nr 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona). Dyrektywa ta zastąpiła Dyrektywę PEiRUE nr 2007/23/WE z dnia 23 maja 2007 r. Wymagania tej Dyrektywy zostały wdrożone na rynek polski Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw, D.U. z dnia 19 kwietnia 2016r. poz. 544. Ustawa ta wprowadza:

 • Klasyfikację wprowadzanych do obrotu wyrobów pirotechnicznych oraz ograniczenia z niej wynikające
 • Obowiązki podmiotów gospodarczych związane z wprowadzaniem do obrotu lub udostępnianiem na rynku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym wyrobów pirotechnicznych
 • Obowiązki jednostek notyfikowanych związane z przydzielaniem numerów rejestracyjnych identyfikujących wyroby pirotechniczne
 • Organy nadzoru rynku prowadzące kontrole i postępowania w sprawach materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych;

W sprawach dotyczących akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek notyfikowanych stosuje się przepisy rozdziałów 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

 

Powrót