Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Historia

Polskie Centrum Akredytacji powstało 1 stycznia 2001 r. na bazie Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM).

Pierwszy wydany przez PCA certyfikat akredytacji został przyznany laboratorium badawczemu w 1992 r., jednostce certyfikującej – w 1993 r., laboratorium wzorcującemu – w 1997 r., jednostce kontrolującej – w 2000 r., weryfikatorowi EMAS i weryfikatorowi GHG – w 2006 r., organizatorowi badań biegłości – w  2009 r. i laboratorium medycznemu – w 2010 r.

1979 r.

 • Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

1993 r.

 • 3 kwietnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawy:  o badaniach i certyfikacji  oraz prawo o miarach.
 • ​W połowie roku zostały ustanowione Polskie Normy serii PN-EN 45000.

1994 r.

 • 1 stycznia weszła w życie Ustawa o badaniach i certyfikacji – powstało Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).
 • W marcu w Głównym Urzędzie Miar utworzony został Zespół Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych.

1996 r.

 • Podpisane zostało Memorandum of Understanding z ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

1997 r. 

 • 19 marca Prezes GUM wydał Zarządzenie nr 8 w sprawie określenia warunków i trybu akredytacji laboratoriów pomiarowych oraz sprawowania nadzoru nad tymi laboratoriami.

 1999 r. 

 • 8 kwietnia  zawarte zostało Porozumienie o Współpracy pomiędzy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji a Głównym Urzędem Miar, dotyczące wzajemnej wymiany informacji i koordynacji działań związanych z akredytacją.
 • 26 maja Polskie Centrum Badań i Certyfikacji podpisało Memorandum of Understanding w sprawie członkostwa w IAF (International Accreditation Forum).

 2000 r.

 • 28 kwietnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, która dała podstawy prawne do utworzenia krajowej jednostki akredytującej: Polskiego Centrum Akredytacji.

 2001 r. 

 • 1 stycznia rozpoczyna działalność Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w którego skład weszły Biuro ds. Akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Zespół Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych Głównego Urzędu Miar. Dyrektorem PCA został Karol Hauptmann.
 • 21 listopada  podpisane zostało Memorandum of Understanding z EA (European co-operation for Accreditation).

 2004 r.

 • 24 listopada PCA podpisało z EA umowę o wzajemnym uznawaniu - European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement (EA MLA) w zakresie: laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy, wyroby i osoby.

 2005 r.

 • 19 stycznia PCA podpisało z ILAC umowę o wzajemnym uznawaniu - International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) w zakresie: laboratoriów badawczych i laboratoriów wzorcujących.
 • 16 lutego podpisało z IAF umowę o wielostronnym uznawaniu - International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement (IAF MLA) w zakresie: jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego i jednostek certyfikujących wyroby.
 • 17 listopada PCA podpisało umowę o wzajemnym uznawaniu EA MLA w zakresie jednostek kontrolujących.

 2007 r. 

 • W maju  odbyła się ocena PCA w ramach FAB (Forum for Accreditation Bodies) w obszarze EMAS. W wyniku pozytywnej oceny PCA zostało uznane i wpisane na listę jednostek akredytujących uznanych za kompetentne do prowadzenia akredytacji weryfikatorów środowiskowych systemu EMAS.

 2009 r.

 • 1 stycznia na stanowisko dyrektora PCA został powołany  Eugeniusz W. Roguski.

 2010 r. 

 • 1 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, w którym PCA zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytująca.

 2012 r. 

 • 24 października podjęta została decyzja o rozszerzeniu dla PCA zakresu porozumienia ILAC MRA w obszarze akredytacji jednostek inspekcyjnych.

 2014 r.

 • 9-10 kwietnia Rada EA ds. Wielostronnego Porozumienia podjęła decyzję o przyznaniu PCA statusu sygnatariusza EA MLA  w zakresie akredytacji weryfikatorów rocznych raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych.

 2015 r.

 • 1 sierpnia na stanowisko dyrektora PCA została powołana Lucyna Olborska.

 2016 r.

 • 31 maja podjęta została decyzja o rozszerzeniu dla PCA głównego zakresu porozumienia IAF MLA w obszarze akredytacji jednostek certyfikujących wyroby o program GLOBALG.A.P.
 • 20 października podjęta została decyzja o rozszerzeniu zakresu IAF MLA o obszar akredytacji jednostek certyfikujących osoby.  
 • 15 grudnia decyzją Ministra Rozwoju i Finansów na stanowisko dyrektora PCA ponownie została powołana Lucyna Olborska.

 2017 r.

 • 26 kwietnia Rada ds. Wielostronnego Porozumienia przy European co-operation for Accreditation podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu porozumienia EA MLA dla PCA o obszar dotyczący akredytacji organizatorów badań biegłości (PT).

 2018 r.

 • 11 maja podjęcie decyzji o rozszerzeniu głównego zakresu porozumienia IAF MLA dla PCA w obszarze weryfikatorów gazów cieplarnianych (GHG).
 • Decyzja o rozszerzeniu zakresu IAF MLA dla Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, jednostek certyfikujących systemy zarządzania energią oraz jednostek certyfikujących systemy zarządzania w obszarze wyrobów medycznych.

2019 r.

 • 29 lipca podjęta została decyzja o rozszerzeniu dla PCA zakresu porozumienia ILAC MRA w obszarze akredytacji organizatorów badań biegłości.
Aktualizacja: 27.07.2020 15:39