Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Ewaluacja EA MLA 04-10-2016

W Polskim Centrum Akredytacji zakończyła się ewaluacja – ocena równorzędna w ramach wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu (EA MLA / European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).

Pierwsza część ewaluacji została przeprowadzona w dniach 6-10 czerwca 2016 r. Druga część odbyła się w dniach 26-30 września br. Oceniano całą działalność akredytacyjną PCA obejmującą akredytację i nadzór akredytowanych laboratoriów wzorcujących, laboratoriów badawczych, w tym medycznych, organizatorów badań biegłości (PTP), jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących osoby, jednostek inspekcyjnych, weryfikatorów GHG oraz - w ramach organizacji FALB (Forum of Accredittaion and Licencing Bodies) - weryfikatorów EMAS.

Zespół oceniający, reprezentujący EA składał się z ewaluatorów z zagranicznych jednostek akredytujących, w tym: z belgijskiej (BELAC), norweskiej (NA), tureckiej (TURKAK), portugalskiej (IPAC), słowackiej (SNAS), brytyjskiej (UKAS), greckiej (ESYD), hiszpańskiej (ENAC), niemieckiej (DAkkS) oraz z Bośni i Hercegowiny (BATA).

Wyniki oceny PCA są pozytywne. Zespół oceniający, w wyniku oceny, zebrał wystarczające dowody potwierdzające kompetencje PCA w obszarze działalności akredytacyjnej dotychczas objętej porozumieniem EA MLA oraz w obszarze akredytacji organizatorów badań biegłości (PTP). Zespół będzie wnioskował o utrzymanie dla PCA dotychczasowego zakresu porozumienia EA MLA, a także rozszerzenie zakresu o obszar akredytacji PTP - jako jednej z pierwszych w Europie jednostek akredytujących posiadających uznanie w tym obszarze w ramach EA MLA. Zespół oceniający nie sformułował niezgodności w odniesieniu do działalności akredytacyjnej realizowanej przez PCA, co jest dużym sukcesem i niecodzienną sytuacją w funkcjonowaniu EA MLA.  Fakt ten został szczególnie podkreślony w podsumowaniu ewaluacji, przedstawionym na jej zakończenie przez kierującą zespołem oceniającym EA, Nicole Meurée-Vanlaethem z Belgii.

Powrót