Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 308 16-01-2020

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815), zgodnie z przepisem art. 34 pkt. 2 ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2020 r. metoda referencyjna określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883) przestaje obowiązywać jako właściwa do celów obszaru regulowanego przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
Mając na uwadze powyższe, kompetencje akredytowanych laboratoriów badawczych, których zakresy akredytacji obejmują badania pola elektromagnetycznego w środowisku wykonywane z zastosowaniem ww. metody, nie będą potwierdzane w zakresach akredytacji jako właściwe do obszaru regulowanego.
Zmiany w zakresach akredytacji wynikające z powyższego faktu będą wprowadzane w trybie wynikającym z realizowanych przez PCA planowych ocen w nadzorze akredytowanych laboratoriów.
Polskie Centrum Akredytacji będzie rozpatrywać wnioski o akredytację, rozszerzenie/uaktualnienie zakresów akredytacji laboratoriów badawczych w zakresie badań pola elektromagnetycznego w środowisku wykonywanych na potrzeby obszaru regulowanego przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z zastosowaniem metody, która będzie określona w przepisie rozporządzenia Ministra Klimatu wydanym na podstawie art. 122 ust. 2 tej ustawy, po jego opublikowaniu.

Powrót