Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 313 15-04-2020

Postanowienia niniejszego Komunikatu zostały uzgodnione i są akceptowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z Komunikatem nr 312 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie działalności Polskiego Centrum Akredytacji w okresie sytuacji nadzwyczajnej związanej z epidemią Covid-19, akredytowane jednostki certyfikujące wyroby budowlane w obecnej sytuacji nadzwyczajnej mogą być zmuszone do przyjmowania odstępstw od ustalonych programów nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami.

Bazując na mających zastosowanie wymaganiach przepisów prawa, wytycznych z dnia 27.03.2020 r. dokumentu informacyjnego grupy jednostek notyfikowanych NB-CPR/ALL/20/172 Maintaining CPR certificates under the COVID-19 outbreak, postanowieniach dokumentu IAF ID 3:2011 Zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi mającymi wpływ na działania AB, CABs i certyfikowanych organizacji oraz IAF MD 4:2018 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów prowadzenia auditów/ocen, akredytowane jednostki certyfikujące wyroby, notyfikowane w obszarze objętym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.oraz akredytowane jednostki certyfikujące wyroby działające w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., przy realizacji inspekcje ZKP mogą przyjmować odstępstwa kierując się poniższymi wytycznymi:

1. Inspekcje ZKP w nadzorze, które nie mogą być przeprowadzone w zaplanowanych terminach jako oceny na miejscu, jednostka może przesunąć do 6 miesięcy, uwzględniając przy tym spełnienie wymagania przeprowadzenia inspekcji ZKP raz w roku. Odroczenie inspekcji ZKP jednostka może połączyć z dodatkowymi działaniami opisanymi w p. 6.3 dokumentu NB-CPR/ALL/20/172. Dodatkowe działania nie zastępują inspekcji ZKP ale mogą stanowić element uwzględniany podczas decyzji o utrzymaniu certyfikacji. Przeprowadzone dodatkowe działania nie wymagają powtórzenia podczas inspekcji ZKP na miejscu.

2. Oceny dla celów przedłużenia ważności certyfikacji, które nie mogą być przeprowadzone w zaplanowanych terminach jako oceny na miejscu jednostka może przesunąć do 6 miesięcy od daty ważności certyfikacji. Odstępstwo to powinno być powiązane z wydaniem właściwego dokumentu przedłużającego ważność certyfikacji na okres związany z przyjętym odstępstwem.

3. W przypadku gdy przed upływem terminu przyjętego odstępstwa (do 6 miesięcy) nadal brak jest możliwości (ze względu na sytuację nadzwyczajną) przeprowadzenie inspekcji ZKP w nadzorze lub w celu przedłużenia certyfikacji, akredytowana jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić tak szybko jak to możliwe alternatywna formę oceny kierując się postanowieniami dokumentu IAF MD4:2018 i nie ograniczając się wyłącznie do oceny w formie przeglądu dokumentów. Zastosowane przez akredytowaną jednostkę alternatywne metody inspekcji ZKP wynikające
z IAF MD4:2018, powinny gwarantować możliwie taką samą skuteczność jak inspekcje ZKP przeprowadzane na miejscu, w szczególności w przypadku inspekcji związanej z przedłużeniem udzielonej certyfikacji. Wybór działań realizowanych w ramach alternatywnej metody inspekcji ZKP powinien wiązać się z rozpatrywaniem ryzyk dla skuteczności procesu inspekcji, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji producentów i ukierunkowaniu na ich aktualne zdolności techniczne.

  • Komunikat 313 z 2020-04-15
    Komunikat w sprawie spełnienia wymagań akredytacyjnych przez jednostki certyfikujących wyroby budowlane w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19
Powrót