Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 328 25-11-2020

Komunikat w sprawie spełnienia wymagań akredytacyjnych przez jednostki  certyfikujące wyroby budowlane w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19.

Postanowienia niniejszego Komunikatu zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

W nawiązaniu do postanowień Komunikatu PCA nr 313 z dnia 15.04.2020 r. oraz uwzględniając uwarunkowania spowodowane aktualnym stanem przedłużającej się epidemii COVID-19, akredytowane jednostki certyfikujące wyroby działające w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., mogą być zmuszone do stosowania odstępstw od procedur realizacji akredytowanych działań, w tym w obszarze wstępnych inspekcji zakładowej kontroli produkcji (wstępnych inspekcji ZKP).

Akredytowane jednostki certyfikujące, stosując w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach odstępstwa w obszarze realizacji wstępnych inspekcji ZKP, powinny kierować się poniższymi postanowieniami:

  1. Uznaje się, że jednostka spełnia wymagania akredytacyjne, gdy w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia wstępnej inspekcji ZKP w formie oceny na miejscu, przeprowadza w ramach przyjętego odstępstwa inspekcję w formie oceny zdalnej. Warunkiem uznania takich działań za zgodne z wymaganiami akredytacyjnymi jest zapewnienie i wykazanie przez jednostkę, że zastosowana alternatywna forma inspekcji ZKP zapewnia możliwie taką samą skuteczność, jak inspekcje ZKP przeprowadzane na miejscu, a jednostka realizując zdalnie inspekcję spełnienia wymagania dokumentu IAF MD 4:2018 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów prowadzenia auditów/ocen.
  2. Akredytowana jednostka certyfikująca  jest zobligowana w każdym przypadku przyjętego odstępstwa do wykazania i udokumentowania jego zasadności oraz skuteczności zastosowanej formy oceny.
  3. Jako akceptowalne ryzyko dla skuteczności wstępnej inspekcji ZKP realizowanej zdalnie uznaje się sytuację, gdy jednostka może wykazać, że zakład produkcyjny/miejsce produkcji są jednostce znane np. jednostka realizowała już inspekcję ZKP (w formie oceny na miejscu) w obszarze innych wyrobów niż objętych planowaną wstępną inspekcją ZKP. W innych przypadkach ww. ryzyko uznaje się za nieakceptowalne i jednostka nie powinna podejmować się przeprowadzenia wstępnej inspekcji ZKP w formie oceny zdalnej.
  • Komunikat 328 z 2020-11-25
    Komunikat w sprawie spełnienia wymagań akredytacyjnych przez jednostki certyfikujące wyroby budowlane w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19
Powrót