Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 338 15-03-2021

Komunikat nr 338 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań programu FSSC 22000 wersja 5.1.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowana została wersja 5.1 programu certyfikacji FSSC 22000 System bezpieczeństwa żywności.

Fundacja FSSC, jako właściciel programu oceny zgodności, ustaliła następujące zasady okresu przejściowego dla wdrożenia przez jednostki nowej wersji programu:

  • do 1 kwietnia 2021 r. akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie programu FSSC 22000, powinny potwierdzić swoje kompetencje do prowadzenia certyfikacji systemu zarządzania w odniesieniu do wymagań wersji 5.1 programu FSSC 22000,
  • w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 r. akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie programu FSSC 22000 w ramach sprawowanego nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami, powinny potwierdzić zgodność certyfikowanych systemu zarządzania z wymaganiami wersji 5.1 programu FSSC 22000,
  • audity systemu zarządzania w odniesieniu do wersji 5.0 programu FSSC 22000 mogą być prowadzone do 31.03.2021 r.

W związku z powyższym akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania w zakresie programu FSSC 22000 powinny wdrożyć w swojej działalności wymagania wersji 5.1 programu i uzyskać odpowiednio uaktualnienie zakresu akredytacji przed datą 01.04.2021 r.

Wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01 wraz z informacją i potwierdzeniem zaktualizowania przez jednostkę systemów, procesów i procedur w odniesieniu do znowelizowanych wymagań określonych w wersji 5.1 programu FSSC 22000 oraz realizowanych w tym zakresie działań.Jako minimum, informacja i potwierdzenie jednostki powinno obejmować:

  • oświadczenie kierownictwa potwierdzające, że jednostka certyfikująca jest gotowa do działania i postępuje zgodnie z postanowieniami programu FSSC 22000 wersja 5.1 wydane w oparciu o wewnętrzną samoocenę, która stanowi załącznik do oświadczenia,
  • potwierdzenie, że procedury i system jednostki certyfikującej zostały poddane przeglądowi i zaktualizowane, z uwzględnieniem powyższych zasad dotyczących okresu przejściowego oraz, że kierownictwo jednostki jest zaangażowane w proces zmian,
  • potwierdzenie że dla wszystkich auditorów jednostki certyfikującej oraz całego personelu zaangażowanego w proces certyfikacji FSSC 22000 ustanowiony został plan szkoleń obejmujących zmiany wprowadzone w wersji 5.1 programu FSSC 22000, który zapewnia ich przeprowadzenie przed podjęciem jakichkolwiek czynności auditowych dotyczących wersji 5.1,

Skuteczność wdrożenia znowelizowanych wymagań programu certyfikacji FSSC 22000 będzie przedmiotem najbliższych ocen akredytowanych jednostek certyfikujących systemy, realizowanych przez PCA w ramach planowanego nadzoru.

Jednocześnie, od dnia 1 kwietnia 2021 PCA zaprzestaje rozpatrywanie wniosków jednostek certyfikujących systemy o akredytację/rozszerzenie zakresu akredytacji w obszarze certyfikacji systemów zarządzania w odniesieniu do wymagań wersji 5.0 programu FSSC
22000.

Powrót