Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 359 15-11-2021

Komunikat nr 359 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAC-13 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 10. programu akredytacji DAC-13 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uwzględniające:

 • wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz
 • wymagania dokumentu EA-3/12 M: 2020 EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification.

Akredytowane jednostki certyfikujące w ramach programu DAC-13 mogą składać wnioski (formularz FA-01 wraz z załącznikiem FAC-01) dotyczące:

 • uaktualnienia zakresu akredytacji. Wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji będą procedowane w trybie przeglądu dokumentacji lub łącznie z planowaną oceną w nadzorze w roku 2021 r.,
 • rozszerzenia zakresu akredytacji o nową kategorię objętą aktualnym programem akredytacji DAC-13 tj. certyfikację grupową. Wnioski o rozszerzenie zakresu akredytacji będą procedowane w trybie przeglądu dokumentacji lub łącznie z planowaną oceną w nadzorze oraz obserwacją inspekcji w warunkach rzeczywistych na warunkach opisanych w pkt 6.3 dokumentu DAC-13.

Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji należy dołączyć dowody dotyczące:

 • zakresu informacji przekazywanych przez jednostkę certyfikowanym podmiotom na temat zmian w wymaganiach certyfikacyjnych oraz procesu przejścia na stosowanie w oferowanej certyfikacji nowych wymagań,
 • zasad oceny kompetencji personelu jednostki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w wymaganiach certyfikacyjnych przed podjęciem jakichkolwiek czynności w procesach certyfikacji, dotyczących nowych wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/848 oraz związanych aktów prawnych obowiązujących w przedmiotowych obszarze w dniu składania wniosków,
 • przeglądu i aktualizacji systemu zarzadzania jednostki z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia (UE) 2018/848 i związanych z rozporządzeniem aktów prawnych obowiązujących w przedmiotowych obszarze w dniu składania wniosku (np. wykaz zmian wprowadzonych w systemie zarządzania),
 • deklaracji najwyższego kierownictwa, że system zarządzania jednostki certyfikującej będzie sukcesywnie aktualizowany z uwzględnieniem związanych z rozporządzeniem (UE) 2018/848 wymagań nowych aktów prawnych obowiązujących w przedmiotowym obszarze,
 • w przypadku jednostek akredytowanych w zakresie certyfikacji do celów równoważności w państwach trzecich: program równoważności oraz zestawienie porównujące ww. program z wymaganiami prawnymi.

Ocena wdrożenia przez akredytowane jednostki wymagań nowych aktów prawnych związanych z rozporządzeniem (UE) 2018/848 będzie realizowana przez PCA w ramach planowanych ocen w nadzorze.

Do wniosków o rozszerzenie zakresu akredytacji należy dołączyć dowody dotyczące:

 • ustanowienia standardowej procedury kontroli zawierającej szczegółowy opis środków kontroli, które jednostka certyfikująca zobowiązuje się nałożyć na grupy podmiotów podlegające kontroli,
 • upoważnienia personelu do pełnienia funkcji inspektora (w tym wykaz personelu),
 • upoważnienia personelu do pełnienia funkcji związanej z przeglądem i podejmowaniem decyzji w sprawie certyfikacji (w tym wykaz personelu).

Polskie Centrum Akredytacji od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, przyjmuje i proceduje wnioski jednostek certyfikujących o akredytację / rozszerzenie zakresu akredytacji w obszarze certyfikacji w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, wyłącznie w ramach wydania 10. programu akredytacji DAC-13.

Akredytacje jednostek certyfikujących udzielone w ramach wydania 9. programu akredytacji DAC-13 (z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia (WE) nr 834/2007), które do dnia 31.12.2021 r. nie zostaną zaktualizowane z przyczyn leżących po stronie jednostki, zostaną zawieszone w trybie przewidzianym w dokumencie DA-01, do czasu oceny i potwierdzenia kompetencji jednostki z uwzględnieniem postanowień wydania 10. programu akredytacji DAC-13.

Niniejsze wydanie dokumentu DAC-13 zastępuje wydanie 9 z 22.01.2019 r. i obowiązuje od dnia opublikowania.

Powrót