Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Światowy Dzień Akredytacji 2017 (#WAD2017) 16-05-2017

9 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2017). Został on ustanowiony w celu promocji roli i znaczenia akredytacji jako narzędzia służącego zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, obejmującego niemal wszystkie dziedziny życia. Patronują mu dwie organizacje: ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation i IAF – International Accreditation Forum. Światowy Dzień Akredytacji obchodzony jest już po raz dziesiąty. W każdym roku przyświeca mu inne hasło. Tegoroczne brzmi: "Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa".

Akredytacja, ocena zgodności i normy są powszechnie akceptowanymi narzędziami wspierającymi branżę budowlaną i podmioty w niej działające. Są one również wykorzystywane przez organy administracji publicznej  w tworzeniu regulacji prawnych w dziedzinie infrastruktury i budownictwa, we wspieraniu ochrony środowiska, zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, zapobieganiu nadużyciom czy budowaniu zaufania społecznego i rozwoju innowacyjności.

Na łańcuchy dostaw w budownictwie wpływa tempo urbanizacji, postęp technologiczny w produkcji i technikach budowlanych, rosnące wymagania środowiskowe, a także zmiany preferencji projektowych i stale postępująca globalizacja.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, kluczowe znaczenie ma zapewnienie zaufania społecznego do bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury i obiektów budowlanych. System akredytacji wspiera zarządzanie ryzykiem, pomaga zwiększać efektywność oraz potwierdza zgodność z przepisami prawnymi. Akredytowane badania, wzorcowanie, inspekcja i certyfikacja dają dostawcom i nabywcom pewność, że przedsięwzięcia budowlane są sprawnie realizowane, place budowy są bezpieczne, a stosowane materiały - niezawodne. Dostarczają one także organom administracji publicznej wiarygodnych dowodów potwierdzających, że ukończone przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawnymi, a powstałe obiekty budowlane są bezpieczne w użytkowaniu.

Jak co roku, w związku z obchodami Światowego Dnia Akredytacji, w ponad 100 krajach na świecie zostaną zorganizowane liczne wydarzenia, w tym: kampanie prasowe i telewizyjne, konferencje i seminaria, mające na celu podnoszenie świadomości na temat znaczącej roli akredytacji w sektorze budownictwa i infrastruktury. PCA również w uroczysty sposób obchodzi ten dzień. Z tej okazji,
5 czerwca br. planowana jest debata ekspercka, podczas której w kontekście tegorocznego tematu omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące akredytacji, będącej przejrzystym i niezależnym narzędziem oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność. Jesienią natomiast planowana jest konferencja dla przedstawicieli klientów, auditorów oraz władz centralnych, której celem będzie pokazanie szerokiemu gronu zainteresowanych stron, jakie korzyści w branży budowlanej niesie ze sobą akredytacja. 

W celu przybliżenia tegorocznej tematyki Światowego Dnia Akredytacji, zamieszczamy materiały opracowane wspólnie przez dwie organizacje międzynarodowe: IAF i ILAC, w tym przetłumaczony na j. polski komunikat przewodniczącego IAF i przewodniczącego ILAC, polską wersję makiety pokazującą jak szeroki jest zakres akredytacji, którą objęte są usługi związane z budownictwem oraz broszurę szerzej omawiającą ww. temat.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych IAF i ILAC oraz innych krajowych jednostek akredytujących na całym świecie.

 

Wspólne oświadczenie wydane przez Przewodniczącego IAF i Przewodniczącą ILAC >>

Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2017) - plakat >>

Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2017) - broszura >>

Angielska wersja filmu przygotowanego przez hiszpańską jednostkę akredytującą ENAC, przybliżającego tematykę hasła tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji „Accreditation: delivering confidence in construction and the built environment”.


 

 

 

Powrót