Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

PCA na Sympozjum Klubu POLLAB 16-09-2019

Polskie Centrum Akredytacji tradycyjnie już wzięło udział w XXV Sympozjum Klubu POLLAB (Klub Polskich Laboratoriów Badawczych), którego druga w tym roku edycja odbyła się w dniach 9-11 września 2019 r., w Wiśle. Tadeusz Matras Kierownik Biura ds. Akredytacji PCA wystąpił z prezentacją wpisującą się w tegoroczne hasło Sympozjum - „Implementacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 procesem doskonalenia działalności laboratorium”.

W swoich wystąpieniach, zarówno w edycji majowej jak i wrześniowej sympozjum, Tadeusz Matras dużo miejsca poświęcił praktycznym aspektom wykazania kompetencji laboratoriów w odniesieniu do znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, Przedstawił w nich, m.in. podejście dotyczące tego, co powinno zostać udokumentowane i zapisane w systemie zarządzania laboratorium. „Laboratorium powinno ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania (opcja A lub opcja B), który umożliwia wspieranie i wykazywanie ciągłego spełniania wymagań normy ISO/IEC 17025 - rozdziałów od 4 do 7 normy.” Co więcej, „system zarządzania laboratorium powinien odnosić się co najmniej do: dokumentacji systemu zarządzania, nadzoru nad dokumentami systemu zarządzania, nadzoru nad zapisami, działań dotyczących ryzyk oraz szans, doskonalenia, działań korygujących, auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania” – powiedział T. Matras. W dalszej części tego bloku tematycznego, omówił też zasady prowadzenia i zachowywania w laboratoriach zarówno zapisów dotyczących jakości (systemu zarzadzania) jak i zapisów bezpośrednio odnoszących się do działalności laboratoryjnej.

W kolejnej części wystąpienia przedstawione zostały zmiany w systemie akredytacji sprawowanym przez PCA, w tym:  znowelizowane zasady realizacji ocen w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów (DA-01), a także zmiany w podejściu do powoływania się akredytowanych laboratoriów na posiadaną akredytację (DA-02). T. Matras nakreślił również kierunki zmian wymagań szczegółowych dotyczących ustanowienia spójności pomiarowej oraz monitorowania ważności wyników działań w laboratoriach (DA-06 i DA-05). Dzięki tym tematom, uczestnicy sympozjum mieli możliwość bliższego zapoznania się z zasadami stosowania wymagań akredytacyjnych, warunków udzielania i utrzymywania akredytacji oraz szczegółowymi aspektami przeprowadzania ocen jednostek oceniających zgodność, w poszczególnych programach akredytacji.

Postępowanie z niezgodnościami

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się część poświęcona postępowaniu z niezgodnościami. W swojej prezentacji Kierownik Biura ds. Akredytacji w PCA zaprezentował w jaki sposób jednostki oceniające zgodność powinny reagować w odniesieniu do ustaleń z oceny w sytuacji, gdy wystąpi niezgodność: „Reakcja jednostki oceniającej zgodność powinna obejmować: analizę zakresu (skali) i przyczyn oraz skutków niezgodności, a także ustalenie potrzeby i podjęcie niezbędnych korekcji/działań korygujących, pozwalających na rozwiązanie stwierdzonych problemów oraz adekwatnych do zakresu i skutków niezgodności”. Warto dodać, że w przypadku sformułowania spostrzeżeń, oceniana jednostka oceniająca zgodność jest zobowiązana do przeprowadzenia analizy ryzyka, a na jej podstawie - w razie konieczności - do podjęcia stosownych działań oraz do przekazania do PCA informacji na temat planowanych lub zrealizowanych działań w odniesieniu do sformułowanych spostrzeżeń.

Tadeusz Matras odpowiadał również na szereg pytań, które w szczególności  dotyczyły zasady stosowania symbolu akredytacji na dokumentach zawierających wyniki działań w obszarze oceny zgodności, dla których akredytacja została udzielona (akredytowanych działań).

Powrót