Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów wzorcujących i auditorami 23-05-2013

Z naszego zaproszenia na spotkanie 23 maja br., do Galerii Porczyńskich w Warszawie skorzystało 220 osób, czyli 97 procent spośród tych, do których zostało wystosowane.

"Badanie biegłości jako narzędzie do potwierdzenia wartości CMC, spójności pomiarowej oraz walidacji metod pomiarowych" - to temat przewodni spotkania i jednocześnie temat prezentacji jego opiekuna merytorycznego - Ryszarda Malesy, kierownika Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących PCA.

R. Malesa przywitał uczestników spotkania i zaproszonych gości, w tym prezes Głównego Urzędu Miar - Marię Popowską i dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji - dr. inż. Eugeniusza W. Roguskiego.

Pierwszym prelegentem była dyrektor Zakładu Elektrycznego GUM - Elżbieta Michniewicz. W prezentacji zatytułowanej: "Zasady europejskiej działalności metrologicznej", omówiła międzynarodową infrastrukturę metrologiczną, przypomniała "Konwencję Metryczną", podpisaną w Paryżu 20 maja 1875 r., na podstawie której utworzono Międzynarodowe Biuro Miar (Polska podpisała ją 12 maja 1925 r.). Przedstawiła cele i zadania EURAMETU e.V, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych, jego strukturę, a także międzynarodowe porozumienia, których sygnatariuszem jest Polska oraz udział naszego kraju w wydarzeniach związanych z metrologią na poziomie międzynarodowym.

Po tym europejskim wstępie R. Malesa poprosił o wystąpienie dr Simonę Klenovską, kierownika Departamentu Porównań Międzylaboratoryjnych Czeskiego Instytutu Metrologicznego (CMI), która przedstawiła swoją prezentację po angielsku w sposób tak przekonujący i dynamiczny, że zebrała po jej zakończeniu wiele gratulacji. Polskie Centrum Akredytacji zadbało o to, by w materiałach przekazanych uczestnikom spotkania, oprócz nagranych na płycie CD wszystkich prezentacji, było także polskie tłumaczenia prezentacji S. Klenovskiej o porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez CMI.

Opisana została struktura CMI i jego podstawowa działalność, czyli: utrzymywanie i rozwój wzorców państwowych; wzorcowanie i badania zawarte w zakresie akredytacji, akredytacja CMI jako jednostki certyfikującej osoby, a także działania związane z oceną zgodności. Zasadnicza część prezentacji dotyczyła badań biegłości organizowanych przez CMI - w szczególności dla laboratoriów wzorcujących, ale nie tylko. Należy zaznaczyć, że również usługi CMI jako organizatora badań biegłości są akredytowane. Omówione zostały programy PT/ILC organizowane przez CMI, których jest od 12 do 15 każdego roku i które obejmują wszystkie główne wielkości fizyczne oraz korzyści z uczestnictwa w tych programach

Kolejnym prelegentem była Joanna Przybylska, kierownik Laboratorium Kąta z Głównego Urzędu Miar, która omówiła wyniki badań biegłości organizowanych przez GUM dla laboratoriów wzorcujących w zakresie pomiarów kąta na wybranych przykładach.

Następnie Anna Warzec, kierownik Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego, omówiła wyniki badań biegłości prowadzonych w Jednostce, która była pierwszą akredytowaną organizacją w tym zakresie w Polsce (numer akredytacji PT 001).

Z kolei Wiesław Gosk z Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie zaprezentował analizę statystyczną współczynnika En - kluczowego dla porównań międzylaboratoryjnych, zwłaszcza dla porównań dwustronnych, w których jedno z laboratoriów stanowi laboratorium referencyjne.

W prezentacji, której tytuł podaliśmy na wstępie, Ryszard Malesa zajął się szerokim spektrum ważnych zagadnień, ale jeden z istotniejszych dotyczył spójności pomiarowej - zwłaszcza w świetle nadchodzących zmian, wynikających ze znowelizowanej Polityki ILAC P-10. Poruszone zostały także sprawy niepewności pomiaru w aspekcie oferowanych wartości CMC, prezentowanych w zakresach akredytacji laboratoriów wzorcujących. Stwierdził, że: "spójność pomiarowa i wartości CMC są ze sobą jednoznacznie związane". Podsumował swoje wystąpienie w sześciu punktach:

  • Potwierdzone wartości CMC związane są z potwierdzeniem spójności pomiarowej.
  • Wzorcowanie wzorców i innych przyrządów (wewnętrzne lub zewnętrzne) związane jest z zapewnieniem spójności pomiarowej.
  • Walidacja metod wymaga m.in. potwierdzenia wartości CMC oraz spójności pomiarowej.
  • Badania biegłości/porównania międzylaboratoryjne powinny potwierdzać (m.in.) odpowiedniość metody oraz właściwość oszacowania wartości CMC.
  • Badania biegłości są zatem narzędziem do potwierdzania wartości CMC, spójności pomiarowej oraz do walidacji metod pomiarowych.

Po jego prezentacji nastąpił blok odpowiedzi na zgłoszone przed spotkaniem, na piśmie, pytania od laboratoriów oraz dyskusje w grupach tematycznych przy stolikach eksperckich.

 

Powrót