Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferty pracy

MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII ogłasza konkurs PCA_2_2020 na stanowisko DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

1. Kandydatem na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 4. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;
 5. posiada kompetencje kierownicze;
 6. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi;
 7. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu pracy związanej z przeprowadzaniem oceny zgodności.

2. Kryteria oceny zgłoszeń oraz liczba punktów przyznawana za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów:

 1. koncepcja funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji (dalej „PCA”) – od 0 do 20 pkt;
 2. doświadczenie zawodowe, w tym w wykonywaniu pracy związanej z przeprowadzaniem oceny zgodności – od 0 do 40 pkt;
 3. kwalifikacje zawodowe, wiedza i predyspozycje do zarządzania zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych – od 0 do 20 pkt;
 4. doświadczenie we współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej – od 0 do 10 pkt;
 5. znajomość języka angielskiego  – od 0 do 10 pkt.

3. Wymagane dokumenty:

 1. koncepcja funkcjonowania PCA opracowana przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, zapisana na nośniku elektronicznym;
 2. informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) przebieg pracy zawodowej,
b) wykształcenie,
c) ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów do zarządzania zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;

 1. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, należy składać w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Kancelarii Ogólnej (poniedziałki-piątki godz. 8.15-16.15), albo przesyłać, w zamkniętej kopercie pod adresem:

 MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

 Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

z dopiskiem: 

Konkurs na stanowisko

Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji PCA_2_2020 – nie otwierać

 

5. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 22 stycznia 2021 r. do godz. 16.15 (decyduje data wpływu).

6. Inne informacje.

Konkurs jest przeprowadzany na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (Dz. U. poz. 1349).

Konkurs odbywa się w dwóch etapach, które obejmują:

 • w pierwszym etapie – ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę stopnia spełnienia przez kandydatów warunków dotyczących doświadczenia zawodowego;
 • w drugim etapie – ocenę kwalifikacji zawodowych, znajomości języka angielskiego, wiedzy i predyspozycji kandydatów do zarządzania zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych.

Do udziału w drugim etapie konkursu, w ramach którego przeprowadzana jest z kandydatami rozmowa kwalifikacyjna, komisja konkursowa dopuszcza co najmniej dwie i nie więcej niż pięć osób, których zgłoszenia spełniają warunki formalne określone w ogłoszeniu o konkursie oraz otrzymały najwięcej punktów w ocenie doświadczenia zawodowego.

Na stronie internetowej PCA (www.pca.gov.pl) można zapoznać się z informacjami i dokumentacją dotyczącą funkcjonowania PCA.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
 PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119), przedstawiam następuje informacje: 

1. Informacje i dane do kontaktu z Administratorem Danych i Inspektorem Ochrony Danych 

1) Administrator Danych Osobowych

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii obsługiwany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie 00-507, Plac Trzech Krzyży 3/5, e-mail: iod@mrpit.gov.pl.

2) Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie 00-507, Plac Trzech Krzyży 3/5, e-mail: iod@mrpit.gov.pl

2. Informacje dotyczące celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych

1) Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór kandydata na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (dalej: PCA).

2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w formie pisemnego oświadczenia.

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres pełnienia przez osobę, której dane dotyczą, funkcji Dyrektora PCA. W przypadku kandydatów, którzy nie  zostaną powołani na stanowisko Dyrektora PCA, dane osobowe będą przetwarzane do momentu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, PCA i MRPiT informacji o wyniku naboru, a następnie zniszczone.

4) Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5) Źródło pochodzenia danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z późn. zm.)  a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu konkursowym.

6) Kategorie odnośnych danych: Dane osobowe, podane przez Panią/Pana w związku z kandydowaniem na stanowisko Dyrektora PCA, przekazane w formie oświadczeń, załączników, potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów.

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa Pani/Pana w procedurze konkursu na stanowisko Dyrektora PCA.

3. Prawa osoby, której dane dotyczą

1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • ich sprostowania, 
 • ograniczenia ich przetwarzania, 
 • ich usunięcia.

Żądanie realizacji praw wymienionych w pkt. 1) proszę przesłać w formie pisemnej na adres: iod@mrpit.gov.pl.

2) Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU PCA_1_2020 NA STANOWISKO DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

W związku z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1349), unieważnia się konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji:

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Polskie Centrum Akredytacji
ul. Szczotkarska 42
01-382 Warszawa

 1. STANOWISKO:

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji


 

Aktualizacja: 23.12.2020 18:45