Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego e-Akredytacja

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego realizującego e-Usługi wraz z infrastrukturą oraz szkoleniami w ramach projektu „e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności”

o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”. Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie art. 39 Ustawy.

Niniejsze zamówienia o wartości powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 121-245117.

W związku z opublikowanymi odpowiedziami na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz modyfikacją treści ogłoszenia i SIWZ, zamawiający (PCA) zmienia termin składania ofert na 11.08.2017 r. godz. 9:30 oraz termin otwarcia ofert na 11.08.2017 r. godz. 10:00

                             

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Kliknij aby pobrać plik 2017-10-16
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej Kliknij aby pobrać plik 2017-09-27
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Kliknij aby pobrać plik 2017-08-31
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2017-08-11
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2017-07-26
Odpowiedzi na pytania od Wykonawców Kliknij aby pobrać plik 2017-07-26
Zmiana ogłoszenia o zmówieniu - 2017/S 143-295377 Kliknij aby pobrać plik 2017-07-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - 2017/S 121-245117 Kliknij aby pobrać plik 2017-06-28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Kliknij aby pobrać plik 2017-06-28
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zał. 1 do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2017-06-28
Studium Wykonalności projektu e-Akredytacja - zał. 1 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2017-06-28
Zestaw przykładowych formularzy Zamawiającego- zał. 2 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2017-06-28
JEDZ - zał. 3 do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2017-06-28
Umowa - zał. 7 do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2017-06-28
Wersje edytowalne załączników do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2017-07-26
Powrót Kliknij aby pobrać plik