Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Dostawa sprzętu komputerowego

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane (Minimalne) Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Formularz oferty Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Oświadczenie stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Oświadczenie oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Wykaz dostaw Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Wzór Umowy Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Edytowalne załączniki do SIWZ (.zip) Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu komputerowego Kliknij aby pobrać plik 2017-11-09
Zapytania Wykonawców - pytanie nr 1 Kliknij aby pobrać plik 2017-11-14
Zapytania Wykonawców - pytanie nr 2, 3, 4 Kliknij aby pobrać plik 2017-11-15
Zapytania Wykonawców - pytanie nr 5 Kliknij aby pobrać plik 2017-11-15
Zapytania Wykonawców - pytanie nr 6 Kliknij aby pobrać plik 2017-11-15
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2017-11-17
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Kliknij aby pobrać plik 2017-11-28
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2017-12-18
Powrót Kliknij aby pobrać plik