Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2018-11-28
Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane Kliknij aby pobrać plik 2018-11-28
Formularz oferty Kliknij aby pobrać plik 2018-11-28
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Kliknij aby pobrać plik 2018-11-28
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Kliknij aby pobrać plik 2018-11-28
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Kliknij aby pobrać plik 2018-11-28
Wzór umowy Kliknij aby pobrać plik 2018-11-28
Klauzula informacyjna (RODO) Kliknij aby pobrać plik 2018-11-28
Edytowalne załączniki do ogłoszenia Kliknij aby pobrać plik 2018-11-28
Odpowiedzi na pytania Oferentów Kliknij aby pobrać plik 2018-11-29
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2018-12-07
Wybór oferty najkorzystniejszej Kliknij aby pobrać plik 2018-12-17
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2018-12-31
Powrót Kliknij aby pobrać plik