Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

EA MLA

Wielostronne porozumienie EA MLA – ułatwienie dla swobodnego przepływu towarów i usług

W celu osiągnięcia wzajemnego uznawania, wszyscy członkowie EA powinni prowadzić system akredytacji zgodny z odpowiednimi normami międzynarodowymi oraz wspólnie ustalonymi politykami dotyczącymi akredytacji. Wzajemne uznawanie prowadzonych przez siebie systemów akredytacji osiągnięte jest poprzez członkostwo w wielostronnym porozumieniu EA (EA MLA).

EA MLA jest porozumieniem podpisanym przez krajowe jednostki akredytujące, będące członkami European co-operation for Accreditation (EA). Jego celem jest wzajemne uznawanie równoważności i wiarygodności usług akredytacyjnych, a tym samym certyfikatów i raportów zawierających wyniki oceny zgodności, wydawanych przez akredytowane organizacje. EA MLA umożliwia swobodny przepływ towarów w Europie; eliminuje konieczność certyfikowania produktów lub usług w każdym kraju, w którym są one sprzedawane.

Jest to możliwe dzięki procesowi wzajemnych ocen, którym poddawane są jednostki akredytujące. Każdy członek EA, który jest sygnatariuszem EA MLA jest poddawany regularnym wzajemnym ocenom (peer-evaluations) prowadzonym przez innych członków EA. Celem tych ocen jest weryfikacja czy sygnatariusze porozumienia działają zgodnie z międzynarodowymi kryteriami (z normą ISO/IEC 17011, rozporządzeniem [WE] 765/2008 oraz odpowiednimi międzynarodowymi wytycznymi). Służy to zapewnieniu, iż wszyscy sygnatariusze porozumienia prowadzą systemy akredytacji w sposób równoważny i kompetentny. Zakłada się, że jednostki oceniające zgodność akredytowane przez odpowiednią krajową jednostkę akredytującą - sygnatariusza EA MLA, podczas prowadzenia działań objętych zakresem akredytacji, spełniają wymagania odpowiednich norm międzynarodowych.

EA MLA ułatwia dostęp do rynków w UE, natomiast porozumienia ILAC MRA oraz IAF MLA - dostęp do rynków na całym świecie.

Zakres EA MLA

 

Działalność akredytacyjna

 

Norma

Wzorcowania

ISO / IEC 17025

Badania ( w tym badania medyczne)

 

ISO/IEC 17025

ISO 15189

Inspekcja

ISO/IEC 17020

Certyfikacja wyrobów

ISO/IEC 17065

Certyfikacja systemów zarządzania

ISO/IEC 17021

Certyfikacja osób

ISO/IEC 17024

Weryfikacje

ISO 14065

Organizatorzy badań biegłości ISO/IEC 17043

 

Sygnatariusze EA MLA są zobowiązani do deklarowania, że akredytowane certyfikaty i sprawozdania wydawane przez jednostkę inspekcyjną lub certyfikującą akredytowaną przez innego sygnatariusza EA MLA są jednakowo wiarygodne jak działania wykonywane przez akredytowaną przez siebie jednostkę inspekcyjną lub certyfikującą, pod warunkiem, że są wykonywane zgodnie z:

  • europejskimi lub międzynarodowymi normami lub
  • przepisami lub dyrektywami UE lub
  • programami sektorowymi, które zawarły porozumienia z EA, ILAC lub IAF lub
  • programami sektorowymi, które, niezależnie od innych aspektów zostały wyraźnie zaaprobowane przez EA.

W przypadku akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, wszystkie sprawozdania i świadectwa wydane przez akredytowane laboratoria powinny być deklarowane jako jednakowo wiarygodne. W pozostałych przypadkach, sygnatariusze EA MLA są zobowiązani co najmniej do deklarowania, że jednostki akredytowane przez innych sygnatariuszy EA MLA działają w ramach systemu akredytacji, który spełnia wymagania norm międzynarodowych i z tego powodu te akredytowane jednostki są kompetentne do wykonywania działań zdefiniowanych w swoim zakresie akredytacji. Wydane świadectwa i sprawozdania powinny być uznawane przez sygnatariuszy EA MLA jako wiarygodne.

Lista sygnatariuszy porozumienia EA MLA oraz ich status znajduje się na stronie EA: www.european-accreditation.org

Data aktualizacji: 06.11.2017 16:01