Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Uznawanie

Uznawanie akredytacji w Unii Europejskiej - współpraca z KE

1 stycznia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku.

Rozporządzenie to po raz pierwszy ustanowiło ramy prawne dla usług akredytacyjnych świadczonych w Europie. Zostało opracowane w związku ze wzrastającym uznawaniem akredytacji w infrastrukturze gospodarczej UE i dotyczy funkcjonowania akredytacji jako wsparcia dla dobrowolnej oceny zgodności oraz oceny zgodności wymaganej przez przepisy prawne. Zgodnie z Rozporządzeniem, akredytacja, jeżeli jest prowadzona zgodnie z uznanymi normami zharmonizowanymi, jest traktowana jako działalność o charakterze władzy publicznej. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do wyznaczenia jednej krajowej jednostki akredytującej do prowadzenia tej działalności. W Polsce akredytacja udzielana jest przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), które ustawowo zostało upoważnione do prowadzenia tego typu działań jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle Rozporządzenia nr 765/2008.

Głównym celem Rozporządzenia jest wzmocnienie statusu akredytacji, doskonalenie spójności oferowanych usług akredytacyjnych oraz zwiększenie zaufania do akredytacji jako narzędzia stosowanego przez władze publiczne. Zawarte w nim wymagania dla krajowych jednostek akredytujących służą zwiększeniu zaufania do akredytacji nie tylko ze strony jednostek oceniających zgodność (jednostek certyfikujących, inspekcyjnych, laboratoriów badawczych i wzorcujących), ale także ze strony władz publicznych, przemysłu, a w konsekwencji całego społeczeństwa. Aby to osiągnąć, władze krajów członkowskich UE odpowiedzialne są za monitorowanie działalności swojej krajowej jednostki akredytującej. Wymaga się m.in., aby były one niezależne od ocenianych przez siebie jednostek oceniających zgodność, były obiektywne i bezstronne, posiadały kompetentnych pracowników, nie oferowały usług które świadczą ich klienci oraz prowadziły działalność nie nastawioną na zysk.

Najważniejszym zapisem dla jednostek akredytowanych i ubiegających się o akredytację, jaki znalazł się w Rozporządzeniu, jest zagwarantowanie, iż w Unii Europejskiej wystarczy tylko jeden certyfikat akredytacji, który będzie uznawany na całym terytorium Unii. W praktyce oznacza to uniknięcie wielokrotnej akredytacji, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z ubieganiem się i utrzymaniem akredytacji. Jednostka oceniająca zgodność zainteresowana uzyskaniem akredytacji zobowiązana jest do złożenia wniosku do krajowej jednostki akredytującej w państwie, w którym prowadzi działalność. Dla zapewnienia równego poziomu kompetencji krajowych jednostek akredytujących, a w konsekwencji jednostek oceniających zgodność, a także ułatwienia wzajemnego uznawania certyfikatów akredytacji oraz wyników ocen zgodności wydawanych przez akredytowane jednostki wprowadzono system oceny wzajemnej. Ocenie podlegają krajowe jednostki akredytujące. European co-operation for Accreditation (EA) - organizacja zrzeszająca jednostki akredytujące w Europie została uznana jako organizacja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzór nad tym systemem (efektem pozytywnego przejścia oceny jest podpisanie wielostronnego porozumienia - Mulitilateral Agrement, MLA). Krajowe jednostki akredytujące zobowiązane są do członkostwa w EA i systematycznego poddawania się wzajemnej ocenie.

Podpisanie porozumienia pomiędzy European co-operation for Accreditation a Komisją Europejską

30 czerwca 2010 roku, w Brukseli zostało podpisane formalne porozumienie o współpracy pomiędzy European co-operation for Accreditation a Komisją Europejską. Porozumienie to, podpisane zgodnie z artykułem 14.2. i 35.4 Rozporządzenia (WE) Nr 765/2008 jest zwieńczeniem procesu uznawania EA jako europejskiej infrastruktury odpowiedzialnej za akredytację w ramach systemu oceny zgodności. Zgodnie z postanowieniami porozumienia oraz artykułem 35.2, podpisano także dodatkową umowę o przyznaniu EA dotacji, z przeznaczeniem na wsparcie dalszego rozwoju systemu oceny zgodności w Europie.
Prace nad uznaniem akredytacji jako usługi działającej na rzecz interesu publicznego oraz określeniem roli i znaczenia EA trwały od początku 2003 roku. Celem prac było wzmocnienie roli akredytacji i nadanie jej odpowiednich ram prawnych na terenie Unii Europejskiej. Sprawą podpisania formalnego porozumienia pomiędzy Komisją Europejską i EA zajmowała się specjalnie powołana przy Komisji grupa robocza - SOGS (the Senior Officials Group for Standardisation and Conformity Assessment), składająca się z przedstawicieli Komisji Europejskiej, EA, przedstawicieli administracji państwowej poszczególnych państw UE i innych stron zainteresowanych akredytacją. W efekcie 13 sierpnia 2008 roku opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające Rozporządzenie (EWG) nr 339/93. 1 stycznia 2010 roku ustanowiono formalną datą wejścia w życie Rozporządzenia. Po wielu latach intensywnych działań, po raz pierwszy na poziomie Wspólnoty, określono ramy prawne dla akredytacji, ustanawiając zasady jej organizacji i funkcjonowania.
Rozporządzenie (WE) nr 765/2008

Zawarcie porozumienia na lata 2018/2019 – 2022

13 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podpisała trzecią już umowę (Framework Partnership Agreement, FPA)  z European co-operation for Accreditation (EA) na lata 2018/2019 - 2022. Podobna umowa jest obecnie przedmiotem negocjacji z EFTA i powinna zostać podpisana na początku 2019 r.Głównym celem FPA jest wzmocnienie i poszerzenie współpracy z EA i jej członkami w zakresie aktywnego rozwoju polityki i legislacji UE wspierających swobodną wymianę handlową na rynku europejskim. Umowa zmierza do wdrożenia dedykowanego Planu Operacyjnego w latach 2018-2021, w ramach którego EA zobowiązało się m.in. do:

  • Dalszego rozwoju systemu wzajemnych ewaluacji;
  • Przeglądu i rozszerzenia pakietu Akredytacji dla Notyfikacji, w celu  zapewnienia harmonizacji akredytacji z unijnym systemem legislacyjnym;
  • Rozszerzenia zakresu kompleksowej umowy gospodarczej i handlowej (the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) pomiędzy Kanadą i UE o nowe dziedziny produktów;
  • Utworzenia Akadami Szkoleniowej EA oraz zmiany i wzmocnienia struktury zarządzania i podejmowania decyzji;
  • Podtrzymania i rozwoju współpracy ze swoimi interesariuszami, poprawy przejrzystości procesów oceny zgodności oraz wzmocnienia roli EA na poziomie międzynarodowym.

Wdrożenie Planu Operacyjnego jest możliwe dzięki środkom finansowym przydzielonym EA przez Komisję Europejską i EFTA w ramach podpisanej umowy. 

Ścisłe powiązanie EA z Dyrektoriatem Komisji Europejskiej ds. Jednolitego Rynku, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także z EFTA jest kolejnym dowodem zaufania do EA i europejskiej infrastruktury akredytacyjnej, zmierzającego do wsparcia europejskiej polityki handlowej.

W Europie akredytacja jest wykorzystywana jako główne narzędzie ułatwiające swobodny przepływ towarów i usług, które jest niezbędne do zwiększenia zaufania obywateli oraz tworzenia równego, otwartego i niezawodnego handlu.

Więcej informacji na stronie internetowej EA oraz EC.

Data aktualizacji: 08.01.2019 15:30