Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działalność PCA w związku ze stanem epidemii

Komunikat nr 328 z dnia 25.11.2020 r.

Komunikat w sprawie spełnienia wymagań akredytacyjnych przez jednostki  certyfikujące wyroby budowlane w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19.

Postanowienia niniejszego Komunikatu zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

W nawiązaniu do postanowień Komunikatu PCA nr 313 z dnia 15.04.2020 r. oraz uwzględniając uwarunkowania spowodowane aktualnym stanem przedłużającej się epidemii COVID-19, akredytowane jednostki certyfikujące wyroby działające w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., mogą być zmuszone do stosowania odstępstw od procedur realizacji akredytowanych działań, w tym w obszarze wstępnych inspekcji zakładowej kontroli produkcji (wstępnych inspekcji ZKP).

Akredytowane jednostki certyfikujące, stosując w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach odstępstwa w obszarze realizacji wstępnych inspekcji ZKP, powinny kierować się poniższymi postanowieniami:

 1. Uznaje się, że jednostka spełnia wymagania akredytacyjne, gdy w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia wstępnej inspekcji ZKP w formie oceny na miejscu, przeprowadza w ramach przyjętego odstępstwa inspekcję w formie oceny zdalnej. Warunkiem uznania takich działań za zgodne z wymaganiami akredytacyjnymi jest zapewnienie i wykazanie przez jednostkę, że zastosowana alternatywna forma inspekcji ZKP zapewnia możliwie taką samą skuteczność, jak inspekcje ZKP przeprowadzane na miejscu, a jednostka realizując zdalnie inspekcję spełnienia wymagania dokumentu IAF MD 4:2018 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów prowadzenia auditów/ocen.
 2. Akredytowana jednostka certyfikująca  jest zobligowana w każdym przypadku przyjętego odstępstwa do wykazania i udokumentowania jego zasadności oraz skuteczności zastosowanej formy oceny.
 3. Jako akceptowalne ryzyko dla skuteczności wstępnej inspekcji ZKP realizowanej zdalnie uznaje się sytuację, gdy jednostka może wykazać, że zakład produkcyjny/miejsce produkcji są jednostce znane np. jednostka realizowała już inspekcję ZKP (w formie oceny na miejscu) w obszarze innych wyrobów niż objętych planowaną wstępną inspekcją ZKP. W innych przypadkach ww. ryzyko uznaje się za nieakceptowalne i jednostka nie powinna podejmować się przeprowadzenia wstępnej inspekcji ZKP w formie oceny zdalnej.
 • komunikat-nr-328.pdf komunikat-nr-328.pdf
  Komunikat nr 328 z 2020-11-25
  Komunikat w sprawie spełnienia wymagań akredytacyjnych przez jednostki certyfikujące wyroby budowlane w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19

Komunikat nr 321 z dnia 2.06.2020 r.

Polskie Centrum Akredytacji, mając na uwadze obecne zmniejszenie w Polsce ograniczeń w podróżowaniu oraz kontaktach społecznych związanych z epidemią wirusa Covid-19, odwołuje postanowienie (Komunikat Nr 314 z dnia 15.04.2020 r.) w sprawie przeprowadzania ocen na miejscu oraz obserwacji w formie ocen zdalnych akredytowanych jednostek oceniających zgodność, dla których oceny na miejscu / obserwacje zostały zaplanowane w harmonogramie ocen na rok 2020.

Od dnia 15.06.2020 r. oceny akredytowanych jednostek będą planowane jako oceny na miejscu, gdy wynika to z harmonogramu ocen na rok 2020 lub jest uwarunkowane celem i zadaniami oceny związanymi z rozpatrywaniem wniosków o zmiany zakresów akredytacji.

Jednocześnie, dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa personelu akredytowanych jednostek oraz audytorów, oceny na miejscu będą planowane, gdy to właściwe, z uwzględnieniem realizacji oddzielnych zadań oceny z wykorzystaniem techniki informacyjno-komunikacyjnej (oceny zdalnej). Zastosowanie tego podejścia w planowaniu ocen będzie w każdym przypadku, uzgadniane z zainteresowaną akredytowaną jednostką.

Wnioski akredytowanych jednostek o odroczenie terminu planowej oceny w nadzorze /obserwacji lub przeprowadzenie oceny na miejscu jako oceny zdalnej (w całości – na warunkach określonych w Komunikacie 314) będą rozpatrywane przez PCA indywidualnie. Przesunięcie terminu oceny na miejscu / obserwacji lub jej zamiana w całości na ocenę zdalną jest możliwa, tylko w przypadku występowania uzasadnionych uwarunkowań powodowanych względami bezpieczeństwa.

Oceny ponowne i/lub oceny związane istotną zmianą zakresu akredytacji będą przeprowadzane przez PCA jako oceny na miejscu z możliwością, gdy to zasadne, wykorzystania techniki informacyjno-komunikacyjnej do realizacji oddzielnych zadań w ocenie. Oceny te nie mogą być w całości zamieniane na oceny zdalne, a termin ocen ponownych powinien umożliwiać podjęcie decyzji o utrzymaniu akredytacji na kolejny cykl, przed końcem bieżącego cyklu.

 • komunikat-nr-321.pdf komunikat-nr-321.pdf
  Komunikat nr 321 z 2020-06-02
  Komunikat w sprawie nadzorowania akredytowanych jednostek oceniających zgodność w aktualnej sytuacji związanej z epidemią Covid-19

Komunikat nr 314 z dnia 15.04.2020 r.

Polskie Centrum Akredytacji, kierując się potrzebą utrzymania zaufania do wyników akredytowanej działalności jednostek oceniających zgodność, a tym samym zaufania do krajowego systemu oceny zgodności wyrobów w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19, od dnia 20.04.2020 r. do odwołania, będzie organizować i przeprowadzać oceny akredytowanych jednostek jako oceny zdalne.

Oceny zdalne, będą planowane w zakresach i terminach określonych w Harmonogramie ocen na rok 2020. Szczegółowe plany ocen zdalnych, w tym terminy ocen, aspekty logistyczne oraz zasady i możliwości stosowania w ocenach ustalonych technologii informacyjnokomunikacyjnych (IT) będą uzgadniane z jednostkami przed ocenami i weryfikowane (dotyczy IT).

W przypadku, gdy skutki sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiają akredytowanej jednostce (np. chwilowy brak dostępności personelu technicznego) przystąpienie do:

 • planowej oceny w nadzorze,
 • obserwacji oceny u klienta jednostki,
 • oceny ponownej,

realizowanych jako oceny zdalne, termin oceny w wyjątkowych przypadkach może być odroczony w czasie do max. 6 miesięcy. Wnioski  akredytowanych jednostek o odroczenie planowej oceny w nadzorze, obserwacji lub oceny ponownej będą rozpatrywane przez PCA indywidualnie. Przesunięcie terminu oceny zdalnej jest możliwe, gdy jednostka potwierdza utrzymywanie ciągłości działania, kompetencji w posiadanym zakresie akredytacji oraz gotowości do poddania się ocenie przed upływem terminu do którego ocena została przesunięta.

W przypadku odroczenia terminu oceny, która jest planowana jako ocena zdalna, ocena w nowym terminie będzie realizowana w formie określonej przez PCA, uwzględniającej bieżący stan sytuacji nadzwyczajnej.

Polskie Centrum Akredytacji będzie podejmować wszystkie możliwe działania, wspomagające akredytowane jednostki oceniające zgodność w uzyskaniu gotowości do poddania się ocenie zdalnej. W odniesieniu do akredytacji jednostek oceniających zgodność, których oceny nie
będą mogły być przeprowadzone z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Komunikacie, będą rozpatrywane procedury zawieszenia akredytacji do czasu potwierdzenia utrzymywania przez jednostkę kompetencji w formie oceny zdalnej lub oceny na miejscu.

 • komunikat-nr-314.pdf komunikat-nr-314.pdf
  Komunikat nr 314 z 2020-04-15
  Komunikat w sprawie nadzorowania akredytowanych jednostek oceniających zgodność w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19

Komunikat nr 313 z dnia 15-04-2020 r.

Postanowienia niniejszego Komunikatu zostały uzgodnione i są akceptowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z Komunikatem nr 312 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie działalności Polskiego Centrum Akredytacji w okresie sytuacji nadzwyczajnej związanej z epidemią Covid-19, akredytowane jednostki certyfikujące wyroby budowlane w obecnej sytuacji nadzwyczajnej mogą być zmuszone do przyjmowania odstępstw od ustalonych programów nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami.

Bazując na mających zastosowanie wymaganiach przepisów prawa, wytycznych z dnia 27.03.2020 r. dokumentu informacyjnego grupy jednostek notyfikowanych NB-CPR/ALL/20/172 Maintaining CPR certificates under the COVID-19 outbreak, postanowieniach dokumentu IAF ID 3:2011 Zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi mającymi wpływ na działania AB, CABs i certyfikowanych organizacji oraz IAF MD 4:2018 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów prowadzenia auditów/ocen, akredytowane jednostki certyfikujące wyroby, notyfikowane w obszarze objętym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.oraz akredytowane jednostki certyfikujące wyroby działające w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., przy realizacji inspekcje ZKP mogą przyjmować odstępstwa kierując się poniższymi wytycznymi:

1. Inspekcje ZKP w nadzorze, które nie mogą być przeprowadzone w zaplanowanych terminach jako oceny na miejscu, jednostka może przesunąć do 6 miesięcy, uwzględniając przy tym spełnienie wymagania przeprowadzenia inspekcji ZKP raz w roku. Odroczenie inspekcji ZKP jednostka może połączyć z dodatkowymi działaniami opisanymi w p. 6.3 dokumentu NB-CPR/ALL/20/172. Dodatkowe działania nie zastępują inspekcji ZKP ale mogą stanowić element uwzględniany podczas decyzji o utrzymaniu certyfikacji. Przeprowadzone dodatkowe działania nie wymagają powtórzenia podczas inspekcji ZKP na miejscu.

2. Oceny dla celów przedłużenia ważności certyfikacji, które nie mogą być przeprowadzone w zaplanowanych terminach jako oceny na miejscu jednostka może przesunąć do 6 miesięcy od daty ważności certyfikacji. Odstępstwo to powinno być powiązane z wydaniem właściwego dokumentu przedłużającego ważność certyfikacji na okres związany z przyjętym odstępstwem.

3. W przypadku gdy przed upływem terminu przyjętego odstępstwa (do 6 miesięcy) nadal brak jest możliwości (ze względu na sytuację nadzwyczajną) przeprowadzenie inspekcji ZKP w nadzorze lub w celu przedłużenia certyfikacji, akredytowana jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić tak szybko jak to możliwe alternatywna formę oceny kierując się postanowieniami dokumentu IAF MD4:2018 i nie ograniczając się wyłącznie do oceny w formie przeglądu dokumentów. Zastosowane przez akredytowaną jednostkę alternatywne metody inspekcji ZKP wynikające
z IAF MD4:2018, powinny gwarantować możliwie taką samą skuteczność jak inspekcje ZKP przeprowadzane na miejscu, w szczególności w przypadku inspekcji związanej z przedłużeniem udzielonej certyfikacji. Wybór działań realizowanych w ramach alternatywnej metody inspekcji ZKP powinien wiązać się z rozpatrywaniem ryzyk dla skuteczności procesu inspekcji, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji producentów i ukierunkowaniu na ich aktualne zdolności techniczne.

 • komunikat-nr-313.pdf komunikat-nr-313.pdf
  Komunikat nr 313 z 2020-04-15
  Komunikat w sprawie spełnienia wymagań akredytacyjnych przez jednostki certyfikujących wyroby budowlane w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19

Zmiany w sposobie funkcjonowania PCA - Aktualizacja z dnia 08.04.2020 r.

Polskie Centrum Akredytacji uruchamia oceny zdalne akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

Obecnie wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomi ograniczeń i skutków, jakie epidemia COVID-19 niesie dla  naszego życia, ale również dla funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji i rynku konsumentów. Ostatnie postanowienia rządu dotyczące ograniczenia podróży i kontaktów bezpośrednich oraz bezwzględna konieczność ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, a także perspektywa przedłużania się epidemii w Polsce i na świecie oznaczają, że PCA nie będzie mogło w najbliższym czasie przystąpić do przeprowadzania ocen jednostek w dotychczasowej formie tj. ocen na miejscu.

W tym szczególnie trudnym dla przedsiębiorstw czasie jest bardzo ważne i oczekiwane, aby zaufanie, które akredytacja zapewnia rynkowi usług / wynikom oceny zgodności, a tym samym szeroko rozumianym certyfikowanym wyrobom, nie zostało istotnie zmniejszone.

Biorąc powyższe pod uwagę opracowaliśmy , tak szybko jak było to możliwe, procedurę ocen zdalnych, która będzie stosowana zgodnie i w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011.

Począwszy od 20.04.2020 r. PCA będzie organizować i przeprowadzać oceny akredytowanych jednostek oceniających zgodność (CAB), zaplanowane jako oceny na miejscu w tym obserwacje, w formie ocen zdalnych. Oceny zdalne będą planowane i przeprowadzane zgodnie z harmonogramem ocen na rok 2020, po uzgodnieniu ich terminu i zasad z zainteresowanymi jednostkami. Oceny zawieszone od dnia 18.03.2020 r. z powodu sytuacji nadzwyczajnej, będą sukcesywnie realizowane w drugim kwartale 2020 r., z uwzględnieniem priorytetów jednostek oraz dostępności zasobów PCA. Konieczność i zasadność stosowania ocen zdalnych będzie podlegać ciągłej weryfikacji i w zależności od rozwoju sytuacji, przyjmowane będą dalsze postanowienia, w tym odwołanie realizacji ocen zdalnych.

Realizacja ocen zdalnych jest w obecnej nadzwyczajnej sytuacji jedynym możliwym i skutecznym rozwiązaniem do zastosowania w działalności akredytacyjnej, ponieważ anulowanie lub opóźnienie ocen w dłuższej perspektywie nie zagwarantuje utrzymania nadal oczekiwanego i koniecznego poziomu zaufania do rynku.

W okresie stosowania ocen zdalnych priorytetem PCA będzie utrzymanie akredytacji CAB. W pierwszej kolejności oceny zdalne będą dotyczyć planowych ocen w nadzorze przewidzianych jako oceny na miejscu, w tym obserwacji działalności CAB u ich klientów oraz ocen ponownych. W odniesieniu do ocen na miejscu w procesach akredytacji i rozszerzenia zakresu posiadanej akredytacji, oceny zdalne będą stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy złożoność procesu ocen pozwoli na skuteczne z punktu widzenia wykazania zaufania do kompetencji CAB, zastosowanie techniki oceny zdalnej.

Ocena zdalna CAB, tak jak ocena na miejscu ma na celu weryfikację kompetencji jednostki w  odniesieniu do wymagań akredytacyjnych w określonym zakresie akredytacji w lokalizacji fizycznej CAB i jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (IT), bez wizyty w lokalizacji. Ocena na miejscu obejmuje kombinację przeglądu dokumentów, przeglądu zapisów, oraz wywiadów i rozmów. Ponadto, oceny zdalne będą bazować w głównej mierze na stosowaniu  wideo-konferencji i wideo-obserwacji działań technicznych personelu CAB, w tym wybranych elementów procedur oceny zgodności, gdy pozwala na to dostępna IT.

Jako IT będzie stosowane dostępne dla CAB i PCA oprogramowanie i sprzęt taki jak smartfony, iPady, laptopy, komputery stacjonarne, kamery wideo, urządzenia głośnomówiące i inne, wspomagające działania audytorów i CAB.

Oceny zdalne są realizowane w sposób i w zakresie oraz wyłącznie w tych przypadkach, gdy zapewniają, porównywalną do ocen na miejscu, skuteczność, w odniesieniu do możliwości potwierdzenia zaufania do kompetencji CAB w określonym zakresie obszaru oceny zgodności (zakresie akredytacji). W oddzielnych przypadkach (np. proces akredytacji lub istotne zmiany zakresu akredytacji – rozszerzenia) oceny zdalne mogą wymagać uzupełnienia w formie oceny na miejscu, przeprowadzanej w czasie i w sytuacji, gdy takie oceny będą możliwe do przeprowadzenia (po ustąpieniu sytuacji nadzwyczajnej).

Zakres ocen zdalnych obejmuje te same elementy jak w przypadku ocen na miejscu (które podlegają zamianie) z uwzględnieniem ograniczeń dla oddzielnych zadań w ocenie, wynikających ze stosowanej IT, np. w zakresie obserwacji działań technicznych personelu CAB oraz realizacji procedur oceny zgodności. Oceny zdalne mogą wymagać rozłożenia zadań oceny w czasie, dłuższym niż w przypadku oceny na miejscu.

W przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem ocen na rok 2020 ocena CAB będzie przypadać na okres stosowania procedury ocen zdalnych, PCA skontaktuje się z CAB przed oceną w celu ustalenia wszystkich logistycznych i technicznych aspektów oceny, w tym uzgodnienie zakresu i sposobu stosowania IT, zakresu zasobów udostępnianych przez CAB, czasu dostępu do zasobów CAB i inne. Przy ograniczonym zakresie i zaawansowaniu technicznym IT możliwych do zastosowania w ocenie zdalnej, PCA może oczekiwać dostarczenia przez CAB, przed ocena zdalną, poszerzonego (w porównaniu z oceną w formie przeglądu dokumentów) zakresu dokumentów i udokumentowanej informacji (w uzgodnionej formie), dotyczącej akredytowanej działalności CAB.

PCA jest świadome, że oceny zdalne będą stanowić wyzwanie zarówno dla PCA, jaki akredytowanych CAB. Jednakże niepodważalnymi priorytetami są obecnie ochrona zdrowia i bezpieczeństwo audytorów PCA oraz personelu CAB, a także utrzymanie zaufanie do rynku usług oceny zgodności i certyfikowanych wyrobów. Tylko przy ścisłej współpracy i pełnym zrozumieniu tych faktów, osiągnięcie obu tych celów będzie możliwe.

PCA jest otwarte na sugestie i propozycje rozwiązań logistycznych oraz technicznych, dotyczących ocen zdalnych. Jeżeli pojawią się pytania lub wątpliwości w przedmiocie ocen zdalnych, prosimy o kontakt bezpośrednio z personelem PCA współpracującym z Państwa Jednostka, lub kierownictwem PCA.

Zmiany w sposobie funkcjonowania PCA - Aktualizacja z dnia 25.03.2020 r.

W związku z aktualnym rozwojem sytuacji nadzwyczajnej i utrzymującym się zagrożeniem zdrowia i życia, uwzględniając wprowadzenie w Polsce stanu epidemii wirusa COVID-19 i związane z tym skutki dla funkcjonowania akredytowanych jednostek oceniających zgodność oraz systemu oceny zgodności Polskie Centrum Akredytacji przedłuża do 17.04.2020 r. zawieszenie przeprowadzania wszystkich ocen na miejscu (w tym obserwacji) akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

Nowe terminy ocen, które nie będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ocen na rok 2020, będą uzgodnione z zainteresowanymi jednostkami oceniającymi zgodność po ustąpieniu ograniczeń w podróżowaniu i kontaktach bezpośrednich.

Jednocześnie, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Polskiego Centrum Akredytacji od akredytowanych jednostek oceniających zgodność, dotyczącymi możliwości sprawowania nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami uprzejmie informujemy, że odstępstwa od programów nadzoru certyfikowanych organizacji mogą być przyjmowane i wdrażane przez akredytowane jednostki na ogólnych zasadach określonych w Załączniku do komunikatu PCA – Komunikat Nr 312 z 18.03.2020 r. W przypadku gdy certyfikacja dotyczy programu oceny zgodności regulowanego przepisami prawa lub prywatnego programu oceny zgodności, akredytowane jednostki certyfikujące powinny pozyskiwać informację odpowiednio od regulatora lub właściciela programu nt. jakie są ich oczekiwania odnośnie funkcjonowania właściwych programów oceny zgodności w sytuacji nadzwyczajnej. Informacje te powinny być wykorzystane przez jednostki przy podejmowaniu decyzji o odstępstwach od nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami. Polskie Centrum Akredytacji będzie utrzymywać odpowiedni kontakt z właściwymi regulatorami w celu uwzględniania proponowanych oczekiwań co do nadzorowania certyfikowanych organizacji.

Dodatkowo akredytowane jednostki certyfikujące mogą wykorzystywać informacje i komunikaty publikowane przez z IAF za pośrednictwem strony internetowej https://iaffaq.com/, gdzie z jednej strony jednostki mogą zadawać szczegółowe pytania i są zamieszczane najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, co umożliwia w wielu przypadkach szybkie uzyskanie miarodajnej odpowiedzi.

Polskie Centrum Akredytacji uważnie śledzi zmiany następujące w obecnej sytuacji nadzwyczajnej i analizuje wpływ epidemii COVID-19 na funkcjonowanie systemu oceny zgodności. Bierzemy pod uwagę wszystkie istotne w tym zakresie zalecenia rządu, a także organizacji EA, ILAC i IAF. W trosce o zdrowie nas wszystkich i w interesie utrzymania ciągłości funkcjonowania akredytacji i systemów oceny zgodności, przyjmujemy na bieżąco rozwiązania w zakresie funkcjonowania PCA uwzględniające aktualny stan nadzwyczajny. Wszystkie informacje z tym związane będą Państwu komunikowane w formie kolejnych aktualizacji dotyczących sposobu funkcjonowania PCA.

Informacja dotycząca przeprowadzania ocen na miejscu z dnia 18.03.2020 r.

Polskie Centrum Akredytacji, kierując się względami ogólnego bezpieczeństwa i zdrowia oraz uwarunkowaniami funkcjonowania usług oceny zgodności wynikającymi z wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego, w tym realizację specjalnych zadań przez akredytowane jednostki, zawiesza w terminie do 31.03.2020 r. przeprowadzanie wszystkich ocen na miejscu akredytowanych jednostek oceniających zgodność, z możliwością przedłużenia tego terminu.

Zawieszone oceny na miejscu będą realizowane przez PCA w późniejszych terminach, uzgodnionych z zainteresowanymi jednostkami.

Oceny w nadzorze zaplanowane w formie przeglądu dokumentów będą przeprowadzane przez PCA bez zmian, w podanych do wiadomości i uzgodnionych z jednostkami terminach, podobnie jak oceny w tej formie - związane z wnioskami jednostek o zmiany w zakresach akredytacji.

Komunikat nr 312 z dnia 18.03.2020 r.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z epidemią wirusa Covid-19 w Polsce i na świecie, mającą istotny wpływ na działalność akredytowanych podmiotów i ich klientów, a także PCA jako jednostki akredytującej, kierując się wytycznymi i zaleceniami rządu oraz mając przede wszystkim na uwadze ogólne bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, wprowadza tymczasowe zasady realizacji ocen akredytowanych podmiotów i utrzymywania akredytacji w sytuacji nadzwyczajnej, stanowiące uzupełnienie zasad podanych w dokumencie DA-01 Opis systemu akredytacji.

Przyjęte zasady zostały przedstawione w załączniku do niniejszego komunikatu i będą aktualizowane w miarę potrzeb uwzględniając bieżące zmiany sytuacji nadzwyczajnej.

Postanowienia komunikatu są stosowane od dnia jego opublikowania.

 • komunikat-nr-312.pdf komunikat-nr-312.pdf
  Komunikat nr 312 z 2020-03-18
  Komunikat w sprawie działalności Polskiego Centrum Akredytacji w okresie sytuacji nadzwyczajnej związanej z epidemią Covid-19
Aktualizacja: 26.11.2020 08:17