Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Projekty dokumentów PCA

Projekt dokumentu DA-08

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu (projekt wydania 4 z 6.08.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz dostosowania do zasad przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DA-08 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • uszczegółowienia praw CAB do ochrony informacji uzyskanych lub wytworzonych przez PCA w ramach sprawowanego nadzoru, z wyłączeniem informacji udostępnianych publicznie;
 • obowiązku CAB do transparentnego powoływania się na akredytację na dokumentach przedstawiających wyniki akredytowanej działalności na zasadach opisanych w dokumencie DA-02;
 • uszczegółowienia obowiązków CAB związanych z udostępnianiem dokumentów i informacji niezbędnych do sprawowania nadzoru nad akredytowanym podmiotem, w tym zapewnienia warunków do przeprowadzenia obserwacji;
 • obowiązku CAB w zakresie zapewnienia współpracy niezbędnej do terminowego rozpatrzenia skarg na akredytowany podmiot;
 • obowiązku CAB do powiadomienia bez zbędnej zwłoki swoich klientów, których to dotyczy o fakcie utraty akredytacji i związanych z tym konsekwencjach.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 22.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DA-08, projekt wyd. 4.

 

Projekt dokumentu DAM-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAM-01 Akredytacja laboratoriów medycznych (projekt wydania 4 z 05.08.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAM-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DAM-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów medycznych,
 • sposobu określania zakresu akredytacji,
 • informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FAM-03),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem i zakresem realizowanych przez laboratorium medyczne działań: pobierania próbek/badań, lokalizacjami, w których prowadzone są działania oraz zaangażowanym w te działania personelem,
 • stosowania różnych technik oceny kompetencji laboratoriów medycznych w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z rozpatrywanym ryzykiem związanym z przeprowadzaną oceną,
 • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru, w tym doprecyzowanie dyspozycji dotyczących oceny etapu przedanalitycznego (pobieranie próbek pierwotnych), również z uwzględnieniem sytuacji, gdy laboratorium medyczne nie pobiera próbek pierwotnych.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 22.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAM-01, projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DARM-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DARM-01 Akredytacja producentów materiałów odniesienia (projekt wydania 2 z 01.08.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie akredytacji DARM-01 wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przez PCA, przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DARM-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DARM-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla producentów materiałów odniesienia,
 • sposobu opisu kompetencji producenta materiałów odniesienia w zakresie akredytacji,
 • informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FARM-01),
 • próbkowania w ocenach realizowanych przez PCA z zastosowaniem rozpatrywania ryzyka związanego z zakresem i rodzajem działań producenta materiałów odniesienia w ramach realizowanej produkcji, lokalizacjami działalności i personelem zaangażowanym w te działania,
 • stosowania różnych technik oceny kompetencji producentów materiałów odniesienia w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z rozpatrywanym ryzykiem związanym z przeprowadzaną oceną,
 • dostosowania kategorii materiałów odniesienia (zmiana Załącznika nr 1) do zasad opisu zakresu akredytacji producenta materiałów odniesienia, wynikających ze znowelizowanych wymagań  normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 16.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DARM-01, projekt wyd. 2.

 

Projekt dokumentu DAPT-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości (projekt wydania 6 z 23.07.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAPT-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DAPT-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • sposobu określania zakresu akredytacji,
 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FAPT-06, zgłoszenie działalności do obserwacji),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez organizatora PT działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji organizatorów PT w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
 • uwzględnienia możliwości korzystania w realizowanych programach badań biegłości z badań lub wzorcowań wykonywanych przez nieakredytowanego podwykonawcę.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 6.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAPT-01, projekt wyd. 6.

Projekt dokumentu DAB-08

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych (projekt P1 Wydania 3 z 17.07.2019 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W dokumencie uwzględniono również specyficzne wymagania sektorowe dla laboratoriów, wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa oraz uszczegółowiono zasady prowadzenia ocen akredytowanych laboratoriów, realizowanych przez PCA w obszarze oceny kompetencji do badań AMS.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAB-08, projekt wyd. 3

Projekt dokumentu DACP-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACP-01 Akredytacja jednostek certyfikujących osoby (projekt wydania 4. z 16.07.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DACP-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DACP-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji – w przypadku wielolokalizacyjnej jednostki oraz w przypadku akredytacji udzielanej do celów obszaru regulowanego,
 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (wprowadzenie nowego formularza FAC-17),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowiono zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
 • uzupełnienia zasad dot. rozszerzania zakresu akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACP-01, projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DAK-07

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych (projekt wydania 9 z 16.07.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAK-07 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DAK-07 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji (wytyczne ILAC dotyczące formułowania opisu kompetencji akredytowanych jednostek inspekcyjnych),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru oraz wnioskowanych zmian zakresu akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAK-07, projekt wyd. 9.

Projekt dokumentu DACW-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby (projekt wydania 5. z 16.07.2019 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DACW-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DACW-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji – w przypadku wielolokalizacyjnej jednostki oraz w przypadku akredytacji udzielanej do celów obszaru regulowanego,
 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (wprowadzenie nowego formularza FAC-16),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
 • uzupełnienia zasad dot. rozszerzania i uaktualniania zakresu akredytacji,
 • identyfikacji programów certyfikacji w zakresach akredytacji oraz warunków odstąpienia od pełnej identyfikacji, tj. numer wydania oraz data wydania,
 • wymagania odnośnie jednostek certyfikujących wyroby korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – IAF MD 4,
 • zobowiązania jednostek certyfikujących, które prowadzą działalność certyfikacyjną poza granicami kraju, do przekazywania informacji wynikających z IAF MD 12. 

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACW-01, projekt wyd. 5.

 

Projekt dokumentu DAVE-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS (Projekt P2 wydania 4 z dnia 16.07.2019r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAVE-01, projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DAVG-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (Projekt P2 wydania 8 z dnia 16.07.2019r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz uwzględnienia aktualnego stanu prawnego w obszarze weryfikacji realizowanych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVG-01, projekt wyd. 8.

Projekt dokumentu DACS-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania (Projekt P3 wydania 7 z dnia 16.07.2019 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W dokumencie uwzględniono również wymagania znowelizowanego dokumentu IAF MD 17:2019 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DACS-01, projekt wyd. 7.

Projekt dokumentu DAB-18

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt P1 wydania 2 z 17.06.2019 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

W dokumencie uwzględniono również specyficzne wymagania sektorowe dla laboratoriów, wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa oraz wprowadzono zmiany w zasadach ocen akredytowanych laboratoriów, realizowanych przez PCA, w reakcji na wyniki kontroli P/17/082 „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 25.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAB-18 projekt wyd. 2.

Projekt dokumentu DAK-08

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAK-08 Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarach działań objętych rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) nr 402/2013 (projekt P2 wydania 2 z 15.05.2019 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAK-08 kluczowe zmiany dotyczą:

 • zdefiniowania kategorii inspekcji i etapu inspekcji w odniesieniu do wymagań normy 17020 oraz przewodnika ILAC G28,
 • uaktualnienia dokumentów związanych, rekomendacji i wytycznych do prowadzenia procesu inspekcji CSM,
 • przedefiniowania roli eksperta w procesie inspekcji CSM,
 • uaktualnienia kryteriów kompetencyjnych do zdefiniowania przez jednostkę inspekcyjną,
 • uaktualnienia zawartości szablonu zakresu akredytacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 29.05.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAK-08 projekt wyd. 2.

 • dak-08_projekt_p2.pdf dak-08_projekt_p2.pdf
  DAK-08 Projekt P2 wyd. 2 z 2019-05-15
  Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) Nr 402/2013
 • dak-08_formularz.docx dak-08_formularz.docx
  DAK-08 formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA: DAK-08 - Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) Nr 402/2013

Projekt dokumentu DA-07

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej – projekt wyd. 3 z 25.03.2019 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność w szczególności odnoszących się do:

 • podejścia do akredytacji transgranicznej,
 • współpracy z zagranicznymi jednostkami akredytującymi,
 • zasad sprawowania nadzoru nad podmiotami wielolokalizacyjnymi w akredytacji transgranicznej.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 10.04.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DA-07 projekt wyd. 3.

 

Projekt dokumentu DAC-12

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAC-12 Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowcy (projekt P2 wydania 5 z 01.03.2019 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAC-12 kluczowe zmiany dotyczą:

 • uregulowania podejścia jednostek do certyfikacji rzeczoznawców samochodowych, którzy wykonują czynności wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz czynności wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także rzeczoznawców samochodowych prowadzących działania związane z ruchem drogowym nieokreślone w ww. ustawach;
 • doprecyzowania definicji rzeczoznawcy samochodowego;
 • dodania wymagań odnośnie zawartości programu certyfikacji oraz decyzji w sprawie certyfikacji;
 • uszczegółowienia częstotliwości nadzoru i wymagań odnośnie procesu ponownej certyfikacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 15.03.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAC-12 projekt wyd. 5.

 

Projekt dokumentu DA-09

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA – projekt wyd. 4 z 28.02.2019 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność w szczególności odnoszących się do:

 • zasad ograniczania i rozszerzania zakresu działalności akredytacyjnej;
 • opracowywania, adoptowania lub wprowadzania zmian w programach akredytacji;
 • weryfikowania przydatności działalności technicznej i norm oraz programów oceny zgodności do akredytacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 15.03.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl   podając w temacie: DA-09 projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DAN-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) (projekt wydania 3 z dnia 19.11.2018 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uzupełnienie dokumentu o opis zasad dotyczycących prowadzenia przez PCA ocen w nadzorze oraz usunięcie z dokumentu zapisów będących powtórzeniem przepisów prawnych i wymagań innych dokumentów obowiązujących jednostki notyfikowane w obszarze CPR, w szczególności wytycznych i decyzji grupy jednostek notyfikowanych.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 04.12.2018 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-01 projekt wyd. 3.

 • dan-01_3_projekt.pdf dan-01_3_projekt.pdf
  DAN-01 wyd. 3 projekt P2 z 2018-11-19
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
 • dan-01_p2_3_formularz.docx dan-01_p2_3_formularz.docx
  DAN-01 wyd. 3 projekt P2 z 2018-11-19
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)

Projekt dokumentu DAC-24

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w zakresie krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (projekt wydania 3 z dnia 19.11.2018 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uzupełnienie dokumentu o opis zasad dotyczycących prowadzenia przez PCA nadzorów oraz usunięcie z dokumentu zapisów dotyczących korzystania przez jednostki certyfikujące wyroby z urządzeń poza ich laboratoriami badawczymi i zapisów będących powtórzeniem przepisów prawnych.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 04.12.2018 r. na adres: 
projektydokumentow@pca.gov.pl 
podając w temacie: DAC-24 projekt wyd. 3.

 • dac-24_2_projekt_3.pdf dac-24_2_projekt_3.pdf
  DAC-24 wyd. 3 projekt P2 z 2018-11-19
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • dac-24_p2_3formularz.docx dac-24_p2_3formularz.docx
  DAC-24 wyd. 3 projekt P2 z 2018-11-19
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Projekt dokumentu DAVE-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami (projekt wydania 2 z dnia 09.11.2018 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia aktualnych wymagań prawnych oraz normy ISO/IEC 17021-2:2016, jak również zastosowanych wyłączeń wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 27.11.2018 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVE‑02 projekt wyd. 2.

Projekt dokumentu DACS-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania (projekt wydania 6 z dnia 5.11.2018 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą rozszerzenia działalności PCA o akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301 oraz systemy zarządzania antykorupcyjnego wg ISO 37001.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 20.11.2018 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.ppodając w temacie: DACS-01 projekt wyd. 6

Projekt dokumentu DA-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA (projekt wydania 13 z dnia 5.11.2018 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DA-02 dotyczą:

 • wyjaśnienia obowiązku stosowania symbolu akredytacji przez jednostki oceniające zgodność, w tym uwzględnienie rezolucji IAF zobowiązujących jednostki certyfikujące do wydawania akredytowanych certyfikatów;
 • wprowadzenia do stosowania nowych symboli akredytacji dla weryfikatorów GHG, EMAS i producentów materiałów odniesienia;
 • uaktualnienia zasad powoływania się na porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA, których PCA jest sygnatariuszem.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 5.12.2018 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-02 projekt wyd. 13

Projekt dokumentu DAB-07 i DAP-04

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekty dokumentów:

 • DAB-07 "Akredytacja laboratoriów badawczych" (projekt nr 2 wydania 11 z 5.10.2018 r. wraz z Załącznikiem nr 1)
 • DAP-04 „Akredytacja laboratoriów wzorcujących” (projekt nr 2 wydania 10 z 5.10.2018 r.).

W znowelizowanych dokumentach wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN EN ISO/IEC 17011:2018-02. Przy opracowaniu dokumentów wzięto również pod uwagę projekt wydania 10. dokumentu DA-01 „Opis systemu akredytacji” oraz informacje zwrotne jakie PCA otrzymało w toku jego opiniowania.

Programy akredytacji DAB-07 i DAP-04 dostosowane zostały również do zmian wynikających z opublikowania wymagań  normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 9.11.2018 r. na adres: 

projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-07 projekt wyd. 11 lub DAP-04 projekt wyd. 10

Projekt dokumentu DA-04

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-04 "Cennik opłat za czynności związane z akredytacją" (projekt wydania nr 14 z dnia 5.09.2018 r.).

Do głównych zaproponowanych zmian należą:

 • ustalenie kosztów audytorodnia jako podstawy do kalkulowania kosztów oceny;
 • dostosowanie zasad ustalania pracochłonności ocen do nowej struktury ocen przewidzianych w nowelizacji dokumencie DA-01 i odpowiadających wymaganiom nowej normy ISO/IEC 17011;
 • wprowadzono również zasady kalkulowania wysokości opłat za udział w systemie akredytacji producentów materiałów odniesienia w związku z rozszerzeniem  zakresu działalności akredytacyjnej o ten obszar.

Wprowadzone zmiany związane ze sposobem kalkulacji nie prowadzą i nie maja na celu zwiększenia obciążenia finansowego akredytowanych podmiotów.

Wprowadzone zmiany do Cennika zostały zaznaczone kolorem czerwonym czcionki. Prosimy o przekazanie uwag głównie do wprowadzonych zmian.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 24.09.2018 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-04 projekt wyd. 14.

Projekt dokumentu DAC-13

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-13 "Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego " (projekt wydania nr 9 z dnia 12.07.2018 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAC-13 zmiany zostały opracowane w związku z wdrożeniem wymagań poniższych aktów prawnych:

 • rozporządzenia  wykonawczego Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej,
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym,
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia  27 stycznia 2009 r. ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz oraz
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria,

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.07.2018 r. na adres: 

projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-13 projekt wyd. 9

Projekt dokumentu DA-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-01 "Opis systemu akredytacji" (projekt nr 2 wydania 10 z 29.06.2018 r.).

W znowelizowanym dokumencie DA-01 wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN EN ISO/IEC 17011:2017, a w szczególności zmiany dotyczą poniższych kwestii:

 • przeglądy dokumentacji w procesie akredytacji, mające na celu wykazanie, że system zarządzania CAB jest ustanowiony zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi, tj. udokumentowano polityki, cele i procedury tam, gdzie ma to zastosowanie oraz że utrzymywane są odpowiednie zapisy, zostały włączone do ogólnego przeglądu udokumentowanej informacji dostarczonej przez CAB wraz z wnioskiem o akredytację i nie będą stanowiły oddzielnego etapu procesów akredytacji;
 • wykorzystując powyższe ustalono harmonogram działań w procesie akredytacji umożliwiający CAB uzyskanie akredytacji w terminie do 6 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku o akredytację;
 • wprowadzono możliwość weryfikacji (w uzasadnionych przypadkach) wykonania działań do stwierdzonych niezgodności tylko na podstawie informacji przedstawionej przez CAB, z kolei CAB zostaną zobowiązane do odniesienia się również do spostrzeżeń bezpośrednio po ocenie i przekazania tej informacji do PCA;
 • doprecyzowano zasady próbkowania w ocenach CAB bazujące na rozpatrywaniu ryzyka przy wyborze obszarów działalności CAB do oceny oraz ścisłym powiązaniu zakresu oceny z zakresem działalności objętej wnioskowanym/posiadanym zakresem akredytacji (w całym cyklu akredytacji ocenie podlega cały zakres akredytacji CAB oraz wspieranie działania CAB w tym obszarze przez wdrożony system zarzadzania.
 • odstąpiono od zobowiązania CAB do wnioskowania o przedłużenie akredytacji, a ponowne oceny będą planowane zgodnie z programem nadzoru, chyba że CAB nie wyrazi woli kontynuowania akredytacji;
 • przedstawiono zasady postępowania w przypadku gdy podczas oceny udzielana jest fałszywa informacja lub jest zatajana przez CAB,
 • przedstawiono zasady postępowania z danymi osobowymi w działalności akredytacyjnej w związku z wejściem w życie ustawy RODO.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 29.07.2018 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01 projekt wyd. 10.

Projekt dokumentu DACP-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DACP-01 „Akredytacja jednostek certyfikujących osoby” (projekt P2 wydania 3. z 30.05.2018 r.) W znowelizowanym dokumencie DACP-01 kluczowe zmiany dotyczą uzupełnienia dokumentu o informacje odnośnie wprowadzania niedatowanych dokumentów normatywnych w zakresach akredytacji (wprowadzono wymagania dla jednostek w tym zakresie), nieoferowania nieakredytowanej działalności w obszarze objętym akredytacją (wynika z IAF Resolution 2017-19) oraz uszczegółowienia wymagań odnośnie m.in. zgłaszania obserwacji, podawania informacji odnośnie aktywności jednostki w poszczególnych programach certyfikacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 14.06.2018 r.

na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACP-01, projekt wyd. 3.

Projekt dokumentu DAC-24

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-24 "Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych" (projekt nr 2 wydania 2 z 10.04.2018 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAC-24 wprowadzona zmiana dotyczy stosowania na dokumentach certyfikacyjnych nazwy i adresu zakładu produkcyjnego w formie zakodowanej.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 17.04.2018 r. na adres: 

projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-24 projekt wyd. 2.

 • dac-24_2_projekt_p2.pdf dac-24_2_projekt_p2.pdf
  DAC-24 wyd. 2 projekt P2 z 2018-04-10
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • dac-24_p2_formularz.docx dac-24_p2_formularz.docx
  DAC-24 - formularz uwag
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Projekt dokumentu DAN-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAN-02 " Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie " (projekt nr 2 wydania 4 z 19.10.2017 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAN-02 kluczowe zmiany zostały opracowane w związku z wdrożeniem polityki EA w zakresie akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji, która została przedstawiona w obowiązkowym dokumencie EA-2/17 M:2016, dostosowaniem wzoru zakresu akredytacji do zakresów notyfikacji formułowanych na stronie internetowej NANDO oraz w celu zapewnienia spójności ze zmianami wprowadzanymi w nowelizowanym dokumencie DA-11.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 17.11.2017 r. na adres:

projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-02 projekt wyd. 4.

 • dan-02_4.pdf dan-02_4.pdf
  DAN-02 wyd. 4 P2 z 2017-10-18
  Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
 • dan-024_4_formularz_uwag.rtf dan-024_4_formularz_uwag.rtf
  DAN-02 - formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA - DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

Projekt dokumentu DARM-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DARM-01 "Akredytacja producentów materiałów odniesienia” (projekt wydania 1 z 11.09.2017 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek oceniających zgodność, w zakresie produkcji materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034:2016 General requirements for the competence of reference material producers.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 03.10.2017 r. na adres:projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DARM-01 projekt wyd. 1.

Projekt dokumentu DAVG-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVG-01 "Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych " (projekt nr 2 wydania 7 z 15.09.2017 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAVG-01 kluczowe zmiany zostały opracowane w związku z rozszerzeniem zakresu działalności akredytacyjnej o obszar weryfikatorów GHG prowadzących działania dla celów realizacji rozporządzenia (UE) 2015/757 z dnia 29.04.2015 r. (emisja CO2 ze statków)

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 02.10.2017 r. na adres:projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVG-01 projekt wyd. 7.

Projekt dokumentu DAVE-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVE-01 "Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS" (projekt nr 3 wydania 2 z 15.09.2017 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAVE-01 kluczowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów do normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz uwzględnienia nowych rozporządzeń i decyzji Komisji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 02.10.2017 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVE-01 projekt wyd. 2.

Projekt dokumentu DACS-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DACS-01 "Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania" (projekt nr 2 wydania 5 z 15.09.2017 r.).

W znowelizowanym dokumencie DACS-01 kluczowe zmiany związane są z rozszerzeniem zakresu działalności akredytacyjnej o obszar FSSC 22000 oraz w związku z koniecznością dostosowania zapisów do dokumentów IAF MD17, EA-3/13, PEFC PL 1002 i 1004.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 02.10.2017 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACS-01 projekt NR 2 wyd. 5.

Projekt dokumentu DAN-03

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAN-03 "Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych" (projekt wydania 3 z 28.07.2017 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAN-03 kluczowe zmiany zostały opracowane w związku z wdrożeniem polityki EA w zakresie akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji, która została przedstawiona w obowiązkowym dokumencie EA-2/17 M:2016 oraz w celu zapewnienia spójności ze zmianami wprowadzanymi w równolegle opracowywanym dokumencie DA-11. Ponadto zaktualizowane zostały zasady formułowania zakresów akredytacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 21.08.2017 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-03 projekt wyd. 3.

 • dan-03_3_projekt.pdf dan-03_3_projekt.pdf
  DAN-03 wyd. 3 projekt P2 z 2017-07-28
  Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
 • dan-03_3_projekt_formularz.rtf dan-03_3_projekt_formularz.rtf
  DAN-03 - formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA - DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych

Projekt dokumentu DA-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji (projekt wydania 4 z 31.07.2017 r.)

W znowelizowanym dokumencie DA-11 kluczowe zmiany zostały opracowane w związku z wdrożeniem polityki EA w zakresie akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji, która została przedstawiona w obowiązkowym dokumencie EA-2/17 M:2016. Ponadto zaktualizowane zostały zasady formułowania zakresów akredytacji i sprawowania nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność do celów notyfikacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 21.08.2017 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11 projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu DAC-23

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-23 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie integrowanej produkcji roślin ( wydanie nr 1 z dnia 11.05.2017 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek oceniających zgodność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin w odniesieniu do rozdziału 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 50).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 26.05.2017 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-23 projekt wyd. 1.

Projekt dokumentu DAB-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-11 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów" wraz z Załącznikiem nr 1  (projekt wydania 1 z 27.02.2017 r. ).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek odpadów i badania chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne oraz badania właściwości fizycznych odpadów w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 13.03.2017 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-11 projekt wyd. 1.

Projekt dokumentu DAC-24

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (projekt wydania 1 z 19.12.2016 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek oceniających zgodność, w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 28.12.2016 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-24 projekt wyd. 1.

 • dac-24_projekt_1.pdf dac-24_projekt_1.pdf
  DAC-24 projekt wyd. 1 z 2016-12-19
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • dac-24_projekt_formularz.docx dac-24_projekt_formularz.docx
  DAC-24 - formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA - DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Projekt dokumentu DAVE-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami - Projekt Wydania 1 z dnia 18.10.2016 r. 

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji weryfikatorów środowiskowych prowadzących audyty zgodnie z:

 • ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888, z późn.zm.),
 • ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz.1688 z późn. zm.).

Powyższy program stanowi rozszerzenie działalności akredytacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 2.11.2016 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVE-02 projekt wyd. 1.

Projekt dokumentu DAN-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/we w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie (projekt wydania 3 z 26.09.2016 r.).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.10.2016 r. na adres:
 projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-02 projekt wyd. 3.

 • dan-02_3_projekt.pdf dan-02_3_projekt.pdf
  DAN-02 - Projekt P2 wyd. 3 z 2016-09-26
  Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/we w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie
 • dan-02_3_projekt_formularz.docx dan-02_3_projekt_formularz.docx
  DAN-02 - formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA - DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/we w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie

Projekt dokumentu DAB-13

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-13 Akredytacja laboratoriów urzędowych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby rolnictwa ekologicznego  - (projekt P3 wydania 1 z dnia 19.09.2016 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów urzędowych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby rolnictwa ekologicznego w odniesieniu do aktualnych wymagań prawnych, przewodnika SANTE/11945/2015 oraz wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 05.10.2016 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-13 projekt wyd.1. 

Projekt Załącznika nr 1 do dokumentu DA-06

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt Załącznika nr 1 do dokumentu DA-06 "Polityka spójności pomiarowej" - "Zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach przewodności elektrycznej właściwej i pH" (projekt wydania 1 z 30.08.2016 r. ).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 23.09.2016 r. na adres  projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-06 Zał.1. projekt wyd. 1.

Projekt dokumentu DAN-03

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (projekt wydania 2 z 29.07.2016 r.).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 17.08.2016 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-03 projekt wyd. 2.

 • dan-03_projekt_p2.pdf dan-03_projekt_p2.pdf
  DAN-03 projekt P2 wyd. 2 z 2016-07-29
  Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
 • dan-03_projekt_p2_formularz.docx dan-03_projekt_p2_formularz.docx
  DAN-03 - formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA - DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych

Projekt dokumentu DAB-18

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt wydania 1 z 27.07.2016 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów badawczych, wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, a postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą laboratoriów ubiegających się o akredytację albo akredytowanych, wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tj. Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 17.08.2016 r. na adres:
 projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-18 projekt wyd. 1.

Projekt dokumentu DAB-15

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-15 Akredytacja laboratoriów wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem  - (projekt wydania 1 z 27.07.2016 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących badania drogowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych – mostów, wiaduktów, estakad i kładek oraz przepustów)  i kolejowych obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przejść pod torami, przepustów i kładek dla pieszych) pod próbnym obciążeniem, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 17.08.2016 r. na adres: 
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-15 projekt wyd. 1.

Projekt dokumentu DAB-14

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w obszarze homologacji - (projekt wydania 1 z 23.06.2016 r.)

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek oceniających zgodność, ubiegających się lub posiadających status jednostek uprawnionych do działań w obszarze homologacji w rozumieniu do ustawy z dnia 20 czerwca 1997  r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137 z późn. zm.). Akredytacja jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w tym obszarze ma charakter obligatoryjny z mocy art. 70za ust. 2 ustawy. 

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.07.2016 r. na adres:
 projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-14 projekt wyd. 1.

Projekt dokumentu DA-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji - (projekt wydania 3 z 18.05.2016 r.)

W znowelizowanym dokumencie DA-11 kluczowe zmiany zostały opracowane w związku z dostosowaniem do ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542) oraz Niebieskiego przewodnika - wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej z 2016 r. Zaktualizowany został również wykaz aktów prawnych, w zakresie których PCA udziela akredytacji jednostkom ubiegającym się o notyfikację. 

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 10.06.2016 r. na adres 
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11 projekt wyd. 3.

Projekt dokumentu DAVE-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS - projekt wydania 2 z 29.04.2016 r.

W znowelizowanym dokumencie DAVE-01 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

 • uwzględnienia znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz wytycznych do nich określających specyficznej jest zastosowania właściwe dla działalności weryfikatorów;
 • zdefiniowania działalności kluczowej; 
 • akredytacji warunkowej; 
 • wymiany informacji pomiędzy weryfikatorem, PCA i organem; 

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 16.05.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVE-01 projekt wyd. 2.

Projekt dokumentu DAK-07

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych – projekt wydania 8 z 24.03.2016 r. oraz projekt formularza FAK-03 Informacja o prowadzonej działalności inspekcyjnej.

W znowelizowanym dokumencie DAK-07 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

 • zaktualizowania zasad przeprowadzania procesów akredytacji i nadzoru, w tym obserwacji działań inspekcyjnych,
 • wdrożenia zasad udzielania akredytacji warunkowej w odniesieniu do działalności inspekcyjnej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa,
 • zastosowania dokumentu ILAC-P15 jako wytycznych do interpretacji normy PN-EN ISO/IEC 17020,
 • wdrożenia obowiązku informowania PCA o prowadzonej działalności inspekcyjnej  (formularz FAK-03),
 • rozszerzenia i uaktualnienia zakresu działalności akredytacyjnej PCA w odniesieniu do wybranych rodzajów i dziedzin inspekcji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 7.04.2016 r. na adres podając w temacie: DAK-07 projekt wyd. 8.

Projekt dokumentu DA-09

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA – projekt wydania 3 z 16.03.2016 r. oraz projekt formularza FA-161 "Ewaluacja programu oceny zgodności".

W znowelizowanym dokumencie DA-09 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

 • aktualizacji poziomów określania zakresu działalności akredytacyjnej PCA;
 • wyjaśnienia polityki PCA w zakresie wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji stosowanych w działalności akredytacyjnej PCA;
 • wdrożenia dokumentu EA-1/22 A-AB Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members;
 • wdrożenia szczegółowych zasad oceny programów oceny zgodności przez ich właścicieli (formularz FA-161).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.03.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-09 projekt wyd. 3.

Projekt dokumentu DAVG-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych – projekt wydania 5 z 25.02.2016 r.

W znowelizowanym dokumencie DAVG-01 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

 • uwzględnienia aktualnego stanu prawnego - przywołano ustawę z dnia 12.06.2015 r o systemie handlu uprawnieniami do emisji,
 • usunięcia dokumentu PCA: DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej, jako wymagania dla weryfikatorów GHG,
 • zdefiniowania działalności kluczowej oraz sposobu formułowania zakresów akredytacji w przypadku jej realizowania w kilku lokalizacjach,
 • uszczegółowienia warunków zawieszenia i cofnięcia akredytacji,
 • uzupełnienia zasad wymiany informacji przy postępowaniu ze skargami,
 • polityki prowadzenia obserwacji działalności weryfikatora GHG u jego klientów.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.03.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVG-01 projekt wyd. 5.

Projekt dokumentu DAPT-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości – projekt wydania 5 z 25.02.2016 r. oraz projekt nowego formularza FAPT-06.

W znowelizowanym dokumencie DAPT-01 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

a) jednoznacznego wskazania wytycznych stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17043 w odniesieniu do:

 • kompetencji organizatora PT w zakresie badań, wzorcowań i pomiarów odnoszących się do programów badania biegłości
 • personelu, w tym zatrudniania personelu zewnętrznego
 • projektowania programów badania biegłości
 • podwykonawstwa

b) zakresu akredytacji organizatora PT – w związku z opublikowaniem dokumentu EA – 2/18 INF Guidelines for Accreditation Bodies on the content of the scopes of accreditation for proficiency testing providers

c) zasad prowadzenia oceny organizatorów PT w procesach akredytacji i nadzoru, w szczególności w przypadku korzystania z nieakredytowanego podwykonawstwa badań/wzorcowań/pomiarów odnoszących się do programów PT bądź korzystania z nieakredytowanego własnego laboratorium

d) wprowadzenia do stosowania nowego formularza FAPT-06 Wykaz badań/wzorcowań/pomiarów odnoszących się do programów badania biegłości oraz zakres podzlecanych prac.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 11.03.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAPT-01 projekt wyd. 5.

Projekt dokumentu DA-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji – projekt wydania 9 z 9.02.2016 r.

W znowelizowanym dokumencie DA-01 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

 • zakresu i roli współpracy międzynarodowej realizowanej przez PCA;
 • stosowania wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji;
 • postepowania z dokumentami akredytacyjnymi;
 • możliwości udzielania akredytacji warunkowej;
 • określenia niegodności stanowiących poważne naruszenie wymagań akredytacyjnych;
 • terminów wejścia w życie decyzji związanych z procesami akredytacji i nadzoru,
 • decyzji o cofnięciu / ograniczeniu zakresu akredytacji dla których toczą się sprawy przez sądem administracyjnym w stosunku do ich zawieszenia;
 • zasad przeciwdziałania korupcji i unikania konfliktowi interesów;
 • trybu rozpatrywania skarg.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 24.02.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01 projekt wyd. 9.

Projekt dokumentu DA-05

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości – projekt wydania 6 z 9.02.2016 r.

Zakres obowiązywania wymagań dokumentu został rozszerzony o nieakredytowaną działalność badawczą prowadzoną przez jednostki certyfikujące w przypadku gdy wyniki tych badań (eksperymentów) są wykorzystywane przez jednostki w procedurach oceny zgodności wyrobów (procedurach objętych akredytacja lub wnioskowanych do akredytacji). Dyspozycja ta jest zgodna ze stanowiskiem International Accreditation Forum (IAF) wskazującym na konieczność zapewnienia zgodności badań wykorzystywanych przez jednostki certyfikujące w akredytowanej działalności z wymaganiami rozdziału 5 normy ISO/IEC 17025, a tym samym z mającymi zastosowanie  w praktyce laboratoryjnej zasadami zapewnienia jakości wyników badań – uczestnictwa w PT lub ILC.

Uwagi i komentarze do powyższej kwestii należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 24.02.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-05 projekt wyd. 6.

Projekt dokumentu DAB-08

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych (projekt wydania 2 z 30.10.2015 r.).

Nowelizacja dokumentu związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542) oraz aktualizacją normy PN-EN 14181 (Emisja ze źródeł stacjonarnych - zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych). W ramach nowelizacji dostosowano strukturę dokumentu do obowiązującej w działalności akredytacyjnej PCA formy programów akredytacji, w tym przedstawiono wytyczne zawarte w programie w ścisłym powiązaniu z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zaktualizowano również zasady przeprowadzania procesów akredytacji i nadzoru specyficzne dla laboratoriów wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych, a także sposób opisu kompetencji akredytowanych laboratoriów w zakresach akredytacji. Przy opracowaniu nowelizacji wytycznych (zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005) kierowano się zasadą braku formułowania dodatkowych (do normy) wymagań akredytacyjnych.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 16.11.2015 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając temat wiadomości: DAB-08 projekt wyd. 2.

 • dab-08_projekt.pdf dab-08_projekt.pdf
  DAB-08 projekt wydania 2
  Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych
 • dab-08_projekt_formularz.rtf dab-08_projekt_formularz.rtf
  DAB-08 - formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych

Projekt dokumentu DAB-10

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-10 Akredytacja laboratoriów - dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (projekt wydania 1. z 28.10.2015 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne ze szczególnym uwzględnieniem badań genetycznych i badań daktyloskopijnych (linii papilarnych). Akredytacja laboratoriów badawczych prowadzących działalność w tym obszarze ma charakter obligatoryjny z mocy Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 13.11.2015 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając temat wiadomości: DAB-10 projekt wyd. 1.

 • dab-10_projekt.pdf dab-10_projekt.pdf
  DAB-10 projekt wydania 1
  Akredytacja laboratoriów - dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne
 • dab-10_projekt_formularz.doc dab-10_projekt_formularz.doc
  DAB-10 - formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DAB-10 Akredytacja laboratoriów - dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

Projekt dokumentu DACW-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby (projekt wydania 4. z dnia 26.10.2015 r.) wraz z załącznikami nr 2 i 3 (załącznik nr 1 pozostaje bez zmian).

W znowelizowanym dokumencie DACW-01 zostały wprowadzone wytyczne do stosowania wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC 17065 oraz zaktualizowano zasady przeprowadzania procesów akredytacji i nadzoru, w szczególności w zakresie: udzielania akredytacji warunkowej, przeprowadzania obserwacji i obowiązków informacyjnych jednostek wobec PCA.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 10.11.2015 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając temat wiadomości: DACW-01 projekt wyd. 4. 

Projekt dokumentu DAC-22

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-22 Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei (projekt wydania 1 z dnia 2.10.2015 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek organizacyjnych, ubiegających się o uzyskanie zgody Prezesa UTK na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 22g ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.) i powstał przy współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 20.10.2015 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając temat wiadomości: DAC-22 wyd.1_2.10.2015.
 

 • dac-22_projekt.pdf dac-22_projekt.pdf
  DAC-22 projekt wydania 1 z 2015-10-02
  Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei
 • dac-22_projekt_formularz.doc dac-22_projekt_formularz.doc
  DAC-22 - formularz uwag
  UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DAC-22 Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei

Projekt dokumentu DAP-04

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAP-04 Akredytacja laboratoriów wzorcujących (projekt wydania 9 z dnia 23.09.2015 r.) wraz z załącznikami.

Nowelizacja dokumentu obejmuje doprecyzowanie zakresu wymagań akredytacyjnych stosowanych w odniesieniu do laboratoriów wzorcujących. W szczególności, zmieniono treść dokumentu przedstawiającą wytyczne dot. stosowania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w akredytacji laboratoriów wzorcujących, wskazując w treści jednoznacznie "zalecane" i "wymagane sposoby" spełnienia dyspozycji normy odniesienia. Przy opracowaniu nowelizacji wytycznych (zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005) kierowano się zasadą braku formułowania dodatkowych (do normy) wymagań akredytacyjnych.

W dokumencie DAP-04 wprowadzono również zmiany dostosowujące terminologię do obecnie obowiązującej (np. w zakresie szacowania niepewności pomiarów) oraz dostosowano zasady i sposób planowania oraz przeprowadzania ocen w procesach nadzoru laboratoriów wzorcujących do powszechnie stosowanego przez PCA w odniesieniu do pozostałych laboratoriów posiadających akredytację wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 7.10.2015 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając temat wiadomości: DAP-04 wyd.9_23.09.2015.

Projekt dokumentu DA-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji (projekt wydania 2 z dnia 3.08.2015 r.).
 
Zmiany w dokumencie podyktowane są:
 
 • wdrożeniem do systemu akredytacji pakietu dziewięciu dyrektyw dostosowanych do NLF w ramach tzw. "pakietu dostosowawczego" oraz dyrektywy dotyczącej łodzi rekreacyjnych zgodnie z Kierunkami rozwoju działalności akredytacyjnej na lata 2015-2017;
 • zdefiniowaniem wymagań dodatkowych zgodnie z opublikowanym w listopadzie 2014 dokumentem EA-2/17 INF:2014 Dokument EA dotyczący akredytacji do celów notyfikacji;
 • doprecyzowaniem polityki PCA w zakresie korzystania z urządzeń badawczych poza laboratorium badawczym jednostki oceniającej zgodność;
 • uszczegółowieniem zasad prowadzenia oceny jednostek oceniających zgodność w procesach akredytacji i nadzoru.
Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 28.08.2015 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl
Data aktualizacji: 07.08.2019 16:42