Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Skargi

Rodzaje skarg

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Polskiego Centrum Akredytacji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Ponadto w myśl wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011 w związku ze sprawowanym nadzorem nad akredytowanymi podmiotami, PCA rozpatruje zastrzeżenia dotyczące działań akredytowanego podmiotu w odniesieniu do spełnienia wymagań akredytacyjnych tzw. skarga na akredytowany podmiot.

 

Zasady wnoszenia skarg

Skargi i wnioski można składać na piśmie należy przesłać na adres:

Polskie Centrum Akredytacji
ul. Szczotkarska 42
01-382 Warszawa

Skargi i wnioski można również przesyłać faksem pod nr 22 355-70-18 lub pocztą elektroniczną na adres:

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek, w przeciwnym razie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Kierownictwo PCA (Dyrektor PCA lub Zastępca Dyrektora) przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie PCA, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 22 355-70-00. W przypadku skargi ustnej, PCA wymaga jej pisemnego potwierdzenia.

Skarga na akredytowany podmiot powinna zostać najpierw złożona w tym podmiocie, zanim zostanie wniesiona do PCA. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi lub braku odpowiedzi od akredytowanego podmiotu, PCA podejmuje kroki mające na celu rozpatrzenie skargi, pod warunkiem, że skarga dotyczy akredytowanej działalności. W przypadku wątpliwości co do spełniania wymagań akredytacyjnych PCA przeprowadza ocenę akredytowanego podmiotu w ramach nadzoru specjalnego. Dane skarżącego nie są ujawniane CAB, chyba że skarżący wyrazi na to zgodę.

 

Terminowość rozpatrywania skarg

Skargi i wnioski dot. działalności PCA są rozpatrywane w ciągu 1 miesiąca od daty jej otrzymania, a skargi dot. działalności akredytowanego podmiotu w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania. Gdy rozpatrzenie skargi w ww. terminie nie jest możliwe, PCA przekazuje informację o już podjętych działaniach i przybliżonym terminie ostatecznego rozpatrzenia skargi.

Aktualizacja: 09.09.2019 09:57