Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Polityka Antykorupcyjna

Polityka Antykorupcyjna Polskiego Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji nie akceptuje żadnych przejawów korupcji. Naszym celem jest minimalizacja ryzyka wystąpienia sytuacji korupcyjnych poprzez analizę zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić we wszystkich realizowanych przez nas procesach, na każdym ich etapie oraz na każdym poziomie zarządzania.

Tak określony cel realizujemy poprzez:

 • stosowanie polityki jakości PCA oraz wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011, zwłaszcza sformułowanych w odniesieniu do obiektywności, bezstronności, transparentności działań oraz jednakowego traktowania wszystkich Klientów,
 • rzetelną i terminową realizację procedur postępowania znanych i dostępnych zarówno naszym pracownikom współpracownikom, interesariuszom oraz Klientom,
 • informowanie Klientów o prawach i obowiązkach wynikających z udzielonej akredytacji,
 • okresową analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych oraz monitorowanie wszystkich relacji międzyludzkich, zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz podejmowanie działań mających minimalizować wykryte ryzyko,
 • stosowanie Kodeksu Etyki Polskiego Centrum Akredytacji,
 • troskę wszystkich pracowników o postępowanie według zasad etycznych mające na celu zapobieganie wystąpienia konfliktu interesów i korupcji oraz informowanie przełożonych w przypadkach podejrzenia lub zaistnienia sytuacji korupcyjnej,
 • działania informacyjne oraz szkolenia personelu stałego i współpracującego (m.in. auditorów, ekspertów, członków komitetów), które zawierają także tematykę związaną z problematyką korupcji,
 • monitorowanie procedur postępowania, także pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz doskonalenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Dyrektor
Polskiego Centrum Akredytacji

Lucyna Olborska

 

Warszawa, dnia 19.11.2018 r.

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki PCA określa zasady postępowania wszystkich pracowników Polskiego Centrum Akredytacji (etatowych i kontraktowych) w relacjach między sobą, jak również w kontaktach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu Etyki PCA.

I. Praworządność

 • Pracownik PCA wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością w ramach oraz zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi PCA.
 • Pracownik PCA zna i stosuje aktualnie obowiązującą politykę jakości i politykę antykorupcyjną, a zwłaszcza zasady sformułowane w odniesieniu do obiektywności, bezstronności, transparentności działań oraz jednakowego traktowania wszystkich podmiotów akredytowanych i ubiegających się o akredytację.

II. Kompetencje i rzetelność

 • Każdy pracownik PCA zna i stosuje właściwe przepisy prawa odnoszące się do zakresu działań PCA oraz dokumenty PCA mające zastosowanie na jego stanowisku (w tym zarządzenia, polityki, procedury i instrukcje).
 • Powierzone zadania i obowiązki należy wykonywać rzetelnie, sumiennie i terminowo, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
 • Auditorzy/eksperci PCA nie powinni wprowadzać w błąd przy przedstawianiu swoich kwalifikacji, kompetencji lub doświadczenia oraz nie powinni podejmować się ocen wykraczających poza swoje umiejętności.
 • Należy z godnością i skromnością dostarczać wyjaśnień odnośnie swojej pracy i jej wartości.
 • Pracownik PCA przestrzega ustalonych zasad, jest prawdomówny, szczery, uczciwy i dyskretny, taktowny i uprzejmy.
 • Każdą wypowiedź publiczną należy poprzedzić jasnym stwierdzeniem, określającym to, w czyim imieniu jest wypowiadana.
 • Pracownik PCA stara się profesjonalnie wykonywać powierzone mu zadania oraz:
  - wytrwale dąży do osiągania celów;
  - jest spostrzegawczym obserwatorem;
  - posiada umiejętność wyciągania logicznych wniosków opartych na analizie faktów;
  - potrafi elastycznie przystosować się do każdej sytuacji;
  - jest otwarty na rozważenie innych punktów widzenia.
 • Auditor/ekspert PCA podczas oceny stosuje partnerskie podejście do przedstawicieli ocenianego podmiotu:
  - jest nastawiony na szukanie dowodów zgodności, a nie niezgodności;
  - nie doprowadza do sytuacji stresujących;
  - działa na rzecz doskonalenia kompetencji ocenianego podmiotu;
  - stara się pozostawić wartość dodaną, umożliwiającą ocenianemu podmiotowi dalsze doskonalenie.
 • Niedopuszczalne jest postępowanie naruszające pozytywny wizerunek PCA.
 • Pracownik PCA dba o swój ciągły rozwój zawodowy - utrzymuje i poszerza wiedzę oraz doskonali posiadane umiejętności.
 • Pracownik PCA dba o dobrą współpracę z Klientami, dostawcami oraz z wszystkimi stronami zainteresowanymi działalnością akredytacyjną.
 • Pracownik PCA stosuje partnerskie podejście do przedstawicieli podmiotów akredytowanych i ubiegających się o akredytację.
 • Przy ocenie spełnienia wymagań akredytacyjnych należy kierować się zasadami ustalonymi przez PCA, a w szczególności wystrzegać się ich nadinterpretacji.

III. Bezinteresowność i bezstronność

 • O jakichkolwiek powiązaniach biznesowych, interesach lub przynależności do organizacji, które mogą mieć wpływ na pracę lub naruszyć jej sprawiedliwy i bezstronny charakter, należy poinformować przełożonego.
 • Pracownik PCA, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, nie przyjmuje oraz nie zabiega o korzyści materialne pochodzące od innych firm lub osób (środki pieniężne, prezenty, nagrody, kredyty, zatrudnienie lub usługę świadczoną przez klientów, kontrahentów, itp.).
 • Nie powinno się uczestniczyć w przedsięwzięciach, które stwarzają zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów.
 • Pracownik PCA nie ulega żadnym zachętom, ani naciskom klientów, ani jakiejkolwiek innej strony.
 • Pracownik PCA stara się analizować sytuacje i relacje międzyludzkie oraz identyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą być przyczyną wystąpienia korupcji lub konfliktu interesów.
 • O wszelkich sytuacjach noszących znamiona korupcji lub sytuacji stanowiącej potencjalne zagrożenie korupcją, pracownik PCA informuje przełożonego oraz doradcę etycznego w PCA.
 • Pracownik PCA nie udziela porad lub konsultacji, ani nie sugeruje konkretnych rozwiązań odnośnie wdrożenia wymagań akredytacyjnych.
 • Pracownik PCA wystrzega się pytań i komentarzy wypowiadanych w obecności Klienta i innych stron trzecich, które mogłyby dyskredytować oceniany podmiot.

IV. Poufność

 • Informacje uzyskane w wyniku wykonywania obowiązków służbowych pracownik PCA wykorzystuje tylko do celów służbowych.
 • Pracownik PCA przestrzega zasady poufności w odniesieniu do wyników oceny i informacji będących własnością Klienta.
 • Należy traktować jako poufne wszelkie informacje uzyskane od Klienta podczas oceny lub w celu przygotowania oceny. Dotyczy to wszelkich urządzeń, grafiki, dokumentów w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Dokumentację Klienta otrzymaną w związku z przeprowadzaną oceną, po podjęciu decyzji w sprawie akredytacji, należy zwrócić Klientowi.
 • Nie należy omawiać i ujawniać żadnych informacji będących własnością Klienta, a w szczególności tych, które dotyczą ustaleń z oceny.
 • Pracownik PCA jest zobowiązany do dołożenia najwyższej staranności w zakresie ochrony wszelkich informacji uzyskanych w ramach pełnienia obowiązków służbowych.

V. Współpraca

 • Należy szanować opinie współpracowników i dbać o dobre relacje z nimi.
 • Należy dzielić się swoją wiedzą z innymi pracownikami.
 • W przypadku nieetycznego zachowania współpracowników należy reagować otwarcie i profesjonalnie.
 • Nie wolno w sposób nieuczciwy rywalizować z innymi osobami. W stosunkach między pracownikami należy kierować się zasadami przyjaźni i zaufania.
Aktualizacja: 26.11.2018 14:30