Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

System akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.2022 poz.1854). PCA jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność, posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 
PCA działa zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w rozporządzeniu (WE) 765/2008, normie PN-EN ISO/IEC 17011:2017 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność oraz zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z zawartych wielostronnych porozumień EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA. W zakresie akredytacji weryfikatorów EMAS, PCA działa zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu nr 1221/2009 oraz wytycznymi Forum of Accreditation and Licencing Bodies (FALB).
 
System akredytacji prowadzony przez PCA jest dostępny dla wszystkich jednostek oceniających zgodność, niezależnie od ich wielkości, przynależności do  jakiejkolwiek organizacji lub grupy. Akredytacja nie jest również uwarunkowana liczbą już akredytowanych jednostek oceniających zgodność.
 
Ogólne zasady i postanowienia jakimi kieruje się Polskie Centrum Akredytacji udzielając lub nadzorując akredytację przedstawiono w dokumencie DA-01 Opis systemu akredytacji oraz dokumentach z nim związanych.
 
PCA prowadzi obecnie procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad:
 • laboratoriami badawczymi,
 • laboratoriami wzorcującymi,
 • laboratoriami medycznymi,
 • jednostkami inspekcyjnymi,
 • jednostkami certyfikującymi wyroby, systemy zarządzania i osoby,
 • weryfikatorami EMAS,
 • weryfikatorami GHG,
 • organizatorami badań biegłości,
 • producentami materiałów odniesienia,
 • biobankami.
Zakres działalności akredytacyjnej PCA
Na mocy ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, do zakresu działania PCA należy, między innymi, akredytowanie jednostek oceniających zgodność, sprawowanie nad nimi nadzoru w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji oraz prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność. Szczegółowy zakres działalności akredytacyjnej PCA, w obszarze którego jednostki oceniające zgodność mogą ubiegać się o akredytację, podają programy akredytacji PCA (dokumenty serii DAX). W przypadku wystąpienia potrzeby akredytacji nowych rodzajów jednostek oceniających zgodność lub specyficznych dziedzin, PCA może podjąć się rozszerzenia działalności akredytacyjnej. Polityka PCA odnosząca się do własnego zakresu działalności akredytacyjnej, w szczególności dotycząca jego rozszerzania, została przedstawiona w dokumencie DA-09.
 
Akredytacja transgraniczna
Polityka PCA dotycząca akredytacji jednostek oceniających zgodność poza granicami Polski, oceny ich działań prowadzonych poza granicami Polski oraz polityka dotyczącą współpracy z innymi jednostkami akredytującymi w przypadku akredytacji transgranicznej została przedstawiona w dokumencie DA-07.
Aktualizacja: 02.12.2022 14:34