Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

AB 1028

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki uciążliwe – oświetlenie), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – oświetlenie), pomieszczenia (warunki środowiskowe) – oświetlenie / T ests concerning environmental engineering

PN-87/M-34129:1987 – metoda A PN-Z-04030-7:1994 Skuteczność odpylania (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk zakładów górniczych Natężenie oświetlenia Zakres: (0,1 – 3000) Ix Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E

AB 1155

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting) - Badania

– frakcja respirabilna Zakres: (0,13 – 4) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-91/Z-04030/06 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres (20 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-03 wydanie 3 z dnia 01.03.2012 r

AB 1714

Chromatyczność barw Natężenie oświetlenia (0 - 50000) lx Równomierność oświetlenia CIE 84:1989 CIE 70: 1987 PN-EN 13032-1+A1: 2012 PN-EN 60598-2-5:2016-02 Lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowych Strumień świetlny (0 – 50000) lm

Natężenie oświetlenia (0 - 20000) lx Równomierność oświetlenia CIE 84:1989 CIE 70: 1987 PN-EN 13032-1+A1: 2012 PN-EN 60598-2-5:2016-02 PN-EN 60598-2-19:2002 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1714

AB 1052

– hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting

IREQmin Wskaźnik IREQneutral Wskaźnik twc (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko

AB 1163

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting) W ersja strony/Page version: A *) Kod

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5-10000) lx Metoda pomiarowa

AB 780

concernigenvironmental engineering (environmental and climatic) – personal protection equipment  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests

Wskaźnik WBGT Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 3000) Ix Metoda pomiarowa bezpośrednia Procedura badawcza HP-PB-05 wydanie 4 z dnia 01.06.2022 r. Równomierność

AB 1553

przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - N/33/P - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental

(z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - powietrze Pobieranie próbek w celu

AB 1194

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting

czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy –mikroklimat gorący

AB 1326

environment (harmf ul fact ors - air) - B adania dot yc zące inżynierii śr odowiska (śr odowiskowe i klimatyczne) – śr odowisko pracy (czynnikiszkodliwe i uciążliwe – hałas , drgania, oświetlenie) / T ests c oncerning environment al engineering

akredytacji Nr AB 1326 W ydanie nr 13, 30.03.2021 r. 3/5 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10000) lx Metoda pomiarowa

AB 1509

- working enviroment (harmful f actors – air) Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe) – hałas, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny /T ests concerning environmental engineering

częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 498

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, promieniowanie optyczne) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors – noise, lighting

Metoda filtracyjno-wagowa PN-91/Z-04030/06 Stężenie tlenku węgla Zakres: (2,34– 117) mg/m3 Metoda elektrochemiczna KSZ Rozdz. 9 punkty 9.1-5.7 wersja rozdziału nr 4, aktualna od 24.01.2022 r. Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1463

badań / Field of testing and item: - G/33 - N33/P - P/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szko- dliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning

) Stężenie pyłu – frakcja wdychalna Zakres: (0,2 - 17,5) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-91/Z-04030.05 Stężenie pyłu – frakcja respirabilna Zakres: (0,2 - 36,5) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-91/Z-04030.06 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne

AB 1255

code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - N/33/P - P/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/T ests

) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1255

AB 971

) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental

- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040/03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja

AB 1749

/33  G/34  N/33/P  P/33  Badania chemiczne - powietrze / Chemical tests – air  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czyn-niki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat

)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environ-mental and climatic) - general environment (physical f actors – noise, lighting

AB 821

- working environment (harmful f actors - air)  G/33  G/34  G/35  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning

A dla czasu odniesienia T (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 1003

environment (harmful factors – air) - G/33, G/34 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - mikroklimat, oświetlenie, hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas)/T ests

-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 20000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN

AB 1288

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat)/ T ests

- ny do: - 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (1 - 10000) lx

AB 896

, hałas ultradźwiękowy, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, drgania, pole elektromagnetyczne) pole elektromagnetyczne/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise

AB 896 W ydanie nr 26, 23.08.2022 r. str. 6/17 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa

AB 1352

- air)  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1710 z późn. zm.) z wyłączeniem punktu F. Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we

AB 1648

(środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – pole elektromagnetyczne, drgania, oświetlenie, mikroklimat, hałas, wydatek energetyczny)/Test concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

, 1.4awy, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach - oświetlenie elektryczne na zewnątrz Natężenie oświetlenia, Zakres: (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-01 wydanie 3 z dnia 15.02.2022 r. Równomierność

AB 1086

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwie – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting)  Badania właściwości fizycznych i

Laboratorium Badań Środowiska Pracy ul. Garbarska 18, 38-300 Gorlice Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności /badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda

AB 1225

, oświetlenie, mikroklimat, drgania, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie optyczne), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance

Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Procedura Badawcza PB-02 edycja 2 z dnia 06.05.2022 r. PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z

AB 1276

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, microclimate) - Badania właściwości

hałas odniesiony do: − 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy − przeciętnego, tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa

AB 1013

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors - noise, lighting, microclimate, vibration) Badania właściwości

:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metod obejmujących strategię 2 i 3 – pkt. 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenia

AB 1121

/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T ests concerning

obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Procedura Badawcza PB-03 wydanie 5 z dnia 29.08.2019 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 1654

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors noise, vibration, lighting) - Badania właściwości fizycznych i

obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 − 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1654

AB 1154

) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering

- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-08 wydanie 4 z dnia 14.11.2017 r

AB 1178

: - G/33 - N/33/P - P/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic

-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03

AB 1055

(stałych) / Chemical tests of fuels (solid) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental

tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 3000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PN-G-05800:2001 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Wersja strony: A PCA

AB 1517

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania) / T ests concerning

10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx

AB 1075

- powietrze) / Chemical tests – working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning

) mg/m3 Metoda elektrochemiczna PB-02 wydanie IV z dnia 15.04.2021 r. Stężenie ditlenku węgla Zakres: (500 – 91500) mg/m3 Metoda IR Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (19 – 5000) lx Metoda pomiarowa

AB 1208

decks on ships) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5,0 - 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB/01 wydanie 5 z dnia 04.11.2022 r. PN-83/E-04040.03:1983 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony

AB 900

uciążliwe – oświetlenie, drgania, hałas, pole elektromagnetyczne) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – lighting, vibration, noise, electromagnetic field) - Badania dotyczące inżynierii

filtracyjno-wagowa PN-91/Z-04030/06 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 900 W ydanie nr 14, 23.02.2022 r. 3/5 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności /badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we

AB 1316

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, hałas w pomieszczeniach, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors - noise, f acilities noise, lighting

oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 IB-04/Es wydanie 7 z dnia 29.07.2019 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie awaryjne*) Natężenie

AB 861

/33  G/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie optyczne) / T ests concerning

włókien mineralnych Zakres: (400 – 5000000) włókien/m3 Metoda mikroskopii optycznej Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Procedura Badawcza PA/12 wydanie z

AB 915

code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - N/33/P - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie/T ests

dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 − 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Instrukcja

AB 1022

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests c oncerning envir onmental engineering (envir onmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance fact ors – nois e, lighting) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – śr

obejmującej Strategię 2 i Strategię 3 – punkt 10 i punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (20 - 10 000) lx Metoda pomiarowa

AB 1497

i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie), środowis ko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning envir onmental engineering (environmental and climatic) – working envir onment

. (Dz.U. 2021 poz. 1710) z wyłączeniem punktu E.II.1 i F Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda

AB 493

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance

, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5

AB 801

/ Chemical tests and sampling of water, sewage - Badania dotyczące inżynierii środowiska; hałas i oświetlenie w środowisku pracy / Tests concerning environmental engineering; noise and ilumination in working environment - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek

oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 – 2000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Stal Zawartość węgla Zakres: (0,0007 – 0,0900) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z

AB 1105

code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - N/33/P - P/33 -Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / Tests

metod obejmujących strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 988

i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, vibration, lighting) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek

Poziom ekspozycji na hałas odniesio- ny do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10 000) lx

AB 1021

environment (harmf ul fact ors – air) - B adania dot yc zące inżynierii środowiska (śr odowiskowe i klimatyczne) – środowisko prac y (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests c oncerning envir onmental engineering (envir onmental

wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB/03 wydanie 2 z dnia

AB 1020

uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy

częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we

AB 785

and sampling of water, sewage - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, mikroklimat, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic

Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres (5,0 – 5000) Ix Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 785 W

AB 491

szkodliwe – powietrze)/ Chemical tests – working environment (harmful f actors – air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, oświetlenie)/ T est concerning

Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB/OL-01 edycja 8 z dnia 2020-05-27 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - hałas Równoważny

AB 1002

pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests – working environment (harmful factors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat

hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Średnie natężenie oświetlenia Zakres: (0,5

AB 1153

pobieranie próbek powietrza / Chemical tests and sampling of air Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T ests concerning

, 20.01.2022 r. str. 2/6 Laboratorium Badań Środowiska Pracy Panek ul. Wawrzyńca Gałaja 26, 16-400 Suwałki Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1345

klimat yc zne) – śr odowisko pracy (czyn-niki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, dr gania) / Tests c oncerning environmental engine-ering ( envir onmental and climatic) - working envir onment (harmful and nuisanc e f actors – noise, lighting, vibr ation

odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - powietrze Pobieranie próbek powietrza do

AB 335

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting) - Badania właściwości fizycznych i

akredytacji Nr AB 335 W ydanie nr 19, 13.07.2021 r. 4/5 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx

AB 987

(czynniki szkodliwe – powietrze) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful f actors – air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat)/ T

akredytacji Nr AB 987 W ydanie nr 17, 12.10.2021 r. 3/4 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx

AB 1821

- powietrze) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie)/ T ests concerning environmental

obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1821 W

AB 600

pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – lighting, microclimate, noise) - Badania mikrobiologiczne materiałów

Zakres: (10 – 35) oC Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 27243:2005 Wskaźnik WBGT (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-02/LF wydanie 2 z dnia

AB 1140

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, vibration) - N/10 - Badania właściwości fizycznych paliw stałych

obejmujących strategię 2 – punkt 10 i strategię 3 – punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 888

składowiskowego / Chemical tests of landfill gases - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, mikroklimat, wydatek energetyczny, oświetlenie, nielaserowe

- punkt 10 i strategię 3 - punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5,0 – 5000) lx PB-01 wydanie 1 z

AB 691

- powietrze)/ Chemical tests – working enviroment (harmful factors - air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering

pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (19 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-53-02 edycja 2 z dnia 2015-08-20 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 1030

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

odniesienia T wyrażony wskaźnikiem LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony

AB 1039

– powietrze)/ Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat), środowisko

(z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1039

AB 927

szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek

Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 − 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy − drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na

AB 1475

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f

-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność

AB 1595

) -G33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątJ kiem pyłów drewna oraz mąki J spaliny silnika Diesla J węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,N J 7,3) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-91/Z-04030.06 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1131

badań / Field of testing and item: - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, wydatek energetyczny, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental

metody obejmującej strategię 2 p. 10 i strategię 3 p. 11 PN-N-01307:1994 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie

AB 417

i uciążliwe – hałas, pole elektromagnetyczne, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, electromagnetic field, lighting), Badania właściwości fizycznych i

czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-E/83-04040.3 PB-02 wydanie 2 z dnia 10.09.2013 r

AB 1182

– working environment (harmf ol factors – air). Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne)- środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, wydatek energetyczny)/ T ests cocnerning environmental engineering (environmental

spektrometrii atomowej (FAAS) PN-Z-04469:2015-10 W ersja strony A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1182 Wydanie nr 16, 22.04.2022 r. 3/4 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie

AB 523

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting)  N/33/P  Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek

wymiaru czasu pracy - tygodniowego przeciętnego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność

AB 1285

of water  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful

- oświetlenie Natężenie oświetlenia Zakres (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-3 ed. 5 z dn. 21.05.2021r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres

AB 1795

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors - noise, lighting, vibration, microclimate

do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03

AB 1848

próbek ścieków/ Chemical tests and sampling of sewage  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental

- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-01 wydanie 1 z dnia 15.04.2022 r. Równomierność

AB 997

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania, wydatek energetyczny) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors - noise

tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko

AB 865

and sampling - working environment (harmful f actors – air), G/33 G/34 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T ests

Nr AB 865 W ydanie nr 20, 28.11.2022 r. 5/8 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10 000) lx Metoda

AB 1697

drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność

oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie awaryjne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 500) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 1838:2013-11 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1697 Zat wi er dzam st at us

AB 458

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat

15 z dnia 04.01.2021 r. W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 458 W ydanie nr 19, 04.01.2021 r. 5/6 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 939

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, mikroklimat oświetlenie) / / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working

, brunatny) Zakres: (0,09 – 18,0) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-91/Z-04030.06 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia SOP/B/02 wydanie 6 z dnia 28.06.2021 r

AB 977

uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, microclimate, vibrations) Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek

obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 977 W

AB 1498

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air) Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T

- siony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E

AB 841

and sampling of working environment (harmful factors - air) - G/33; G/34 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, hałas i drgania), środowisko ogólne (czynniki

Temperatura poczernionej kuli Zakres: (od 15 do 50) °C Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7243:2018-01 PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap:2020-04 Wskaźnik WBGT Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 1109

– air) - G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T ests concerning environmental engineering (environmental

kuli Zakres: (10 - 40) °C Wilgotność powietrza Zakres: (25 - 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 5,0) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7730:2006+Ap2:2016-04 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne

AB 870

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania, wydatek energetyczny) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful

oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Procedura Badawcza PB-03, wydanie 4 z dnia 30.08.2017 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 714

– working environment (harmful f actors - air) Badania dotyczące inżynierii środowiska – oświetlenie, hałas w środowisku pracy, w pomieszczeniach / Tests concerning environmental engineering – working environment– lightning, noise Badania mikrobiologiczne obiektów i

. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E- 04040.03

AB 1100

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, pole elektromagnetyczne, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie optyczne) / T ests concerning environmental engineering (environmental

. 4/9 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040-03

AB 1118

and sampling – working environment (harmful f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat)/ T ests concerning environmental engineering

odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z

AB 599

– working environment (harmful f actors –air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe) – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania ogólne i miejscowe / T ests concerning

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-LBF-03 wydanie 01

AB 881

środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, mikroklimat, oświetlenie, drgania) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise

ISO 7730:2006 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (5 - 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB/L-06 wydanie 4 z dnia 06.12.2021 r

AB 1260

szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting, microclimate) - Badania właściwości fizycznych

Równoważny poziom dźwięku A pod ochronnikami słuchu (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040-03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko

AB 524

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f

) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Procedura Badawcza PB 01/LD/NO/2008 wydanie 4 z dnia 30.11.2009 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 1798

- powietrze) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1710), (Dz. U. 2022 poz. 614) z wyłączeniem punktu F Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie

AB 755

, drinking water - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - oświetlenie, drgania, hałas / T ests concerning environmental engineering (enviromental and climatic) – working

strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000

AB 671

wody, wody do spożycia przez ludzi / Chemical tests of water, drinking water - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / Tests concerning environmental

– pkt 11 Efektywny poziom dźwięku A pod ochronnikami słuchu (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 1000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z

AB 1257

environment (harmful f actors - air)  G/33, G34  N/33/P  P/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne

W ydanie nr 16, 07.02.2022 r. 4/12 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 – 10 000) lx Metoda pomiarowa

AB 1169

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful f actors – noise, vibration

:2018-01 Wskaźnik WBGT (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB 09 wydanie 3 z dnia 15.03.2013 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony

AB 1403

pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie

: − 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy − przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-05

AB 1695

, oświetlenie, wydatek energetyczny, środki ochrony osobistej)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting, microclimate, energy expenditure, personal protection

. (Dz.U. 2021 poz. 1710, Dz. U. 2022 poz. 614) z wyłączeniem punktu F i E.II.1. Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 967

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting

/ characteristic tested Dokumenty odniesienia Reference documents Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (10 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 1111

/ Chemical tests and sampling of air, waste gases - G/33, G/34, G/36 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas), gazy

Wskaźnik narażenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1111 W ydanie nr 19, 25.10.2022 r. 4/6 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 1065

) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air), G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering

oraz strategię 3 - punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 1357

środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, oświetlenie, drgania)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting

) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie

AB 1070

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat

oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040-03 z wył. pkt. 2.7.3 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy − wydatek energetyczny Temperatura powietrza Zakres: (5 − 40) °C

AB 624

 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgaia) / T ests concerning environmental engineering (enviromental and climatic) – working environmental (harmful

roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - cement portlandzki - węgiel(kamienny, brunatny) - grafit naturalny Zakres: (0,10 – 14) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-91/Z-04030/06 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1245

and sampling - working environment (harmful factors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental

– punkty 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 634

– powietrze) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful f actors – air)  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / Tests concerning

:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we

AB 985

/ Chemical tests and sampling of water, sewage, waste gases - G/33, G/34 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas

(z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB/08 edycja 5 z dnia 18.09.2018 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 863

– hałas, drgania oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, vibration, lighting, microclimate, energy expenditure) G/34 Badania

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 824) z wyłączeniem p. H Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres

AB 330

, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – powietrze) / Tests

bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategie 2 i 3 punkt 10 i 11 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 582

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, drgania, hałas), pomieszczenia (warunki środowiskowe – hałas) - / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic

: - 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – punkt 11 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 1152

- G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, drgania)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

– 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 458:2006 Poziom dźwięku A pod ochronnikami słuchu (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN-83/E-04040.03

AB 1033

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat wydatek energetyczny; czynniki szkodliwe – pole elektromagnetyczne) / T ests concerning environmental engineering (environmental

odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83 E 04040.03 PB – 04/ LBŚ wydanie 3 z dnia 16.12.2019 r. Równomierność oświetlenia ( z obliczeń) Środowisko

AB 408

uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, pola elektromagnetyczne, mikroklimat), / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors noise, lighting, vibration, electromagnetic field, microclimate

azotu Zakres: (0,037 – 8,59) mg/m3 (0,0014 – 0,039) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-001 wydanie 2 z dnia

AB 1119

chemiczne powietrza, gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of air, waste gases - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, oświetlenie), środowisko ogólne (czynniki fizyczne

- tygodnia pracy (z obliczeń) PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metod obejmujących strategię 2 - punkt 10 i strategię 3 - punkt 11 Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10000) lx PB-11.NZ.PŚ

AB 476

działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83 E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

oświetlenie awaryjne Natężenie oświetlenia Zakres (0,5 - 3000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 1838:2013-11 Środowisko pracy – mikroklimat zimny Temperatura powietrza Zakres: (-30 – 20) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-30 – 20) °C Wilgotność

AB 016

Zakres: do 20000 mm Pomiar promienia skrętu Rozporządzenie Komisji (UE) 1230/2012 Oświetlenie i sygnalizacja świetlna Pojazdy kategorii M, N, O Rozmieszczenie i ocena działania oświetlenia i sygnalizacji świetlnej Zakres: do 20000 mm Zakres: kąt do 180

AB 665

tworzyw sztucznych i gumy, środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic): building products, building materials

-01357 5) PN-N-01358 5) PN-ISO 14695 5) PB-BT/26 5) PN-EN 60745-1 5) PN-EN 60745-2-3 5) PB-BT/02 5) Środowisko pracy – oświetlenie Parametry oświetlenia – pomiary bezpośrednie 2)3) PN-E-04040-03 5) PN-G-02600:1996 5) PB-BT/03 5) Projektory – oświetlenie 1

AB 1138

K/22 K/28 N/28 Q/22 Badania chemiczne wody / Chemical testes of water, Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodli-we i uciążliwe – hałas, oświetlenie, pole elektromagnetyczne) / T ests

pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 1900) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-07, wydanie 6 z dnia 26.10.2020 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A Z akres akredytacji Nr AB 1138

AB 244

) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests corcerning environmental engineeging (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting) - Badania mechaniczne materiałów

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - spaliny silnika Diesla - talk - węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,13 – 7,0) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-91-Z-04030/06 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we

AB 1364

próbek wody, ścieków / Chemical tests and sampling – working of water, sewage - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering

wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 pkt. 10 i strategię 3 pkt. 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we

AB 543

uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat w środowisku pracy) / Tests of concerning environmental engenieering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, vibration, lighting, microclimate in working environment

pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB/L-37 Wydanie 3 z 25.02.2019r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - drgania mechaniczne działające na organizm

AB 1168

and sampling – air - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

pomiaru bezpośredniego Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 – punkt 10 Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we

AB 1226

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors noise, lighting, vibration, microclimate

poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie miejsce pracy światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 528

- Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

/01, wyd. VI z dnia 26.10.2020 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji

AB 642

for testing - G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working

pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20-10 000)lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Procedura badawcza LSP/LB/PB-03 wydanie 2 z dnia 12.04.2021 r

AB 1197

and sampling of air Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe-hałas, oświetlenie, pole elektromagnetyczne) / T ests concerning environmental engineering (envi-ronmental and climatic) – working

- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5-10000)lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko

AB 630

– hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania) / T ests concerning environmental engineering (enviromental and climatic) – working environmental (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, microclimate, vibration)  K/3; K/28; K/29  Badania mikrobiologiczne obiektów i

pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia LPF/PB-1-0-0 Wydanie II z dnia 12.11.2013 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy − drgania mechaniczne działające na

AB 752

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodli-we i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, pole elektromagnetyczne) / T ests concerning envi-ronmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors - noise, f

, ahwz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5,0 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 EB3b-002 wydanie III z dnia 01.02.2010 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W

AB 1089

of fuels solid, working environment (harmful factors - air) gases (waste gases) - G/33;G/34; G/36 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - oświetlenie, hałas), środowisko ogólne (czynniki

szkodliwych dla zdrowa - frakcja respirabilna Zakres: (0,2– 10,0) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-91/Z-04030/06 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-E-04040-03:1983

AB 1096

środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – workplace (harmful and nuisance f actors - noise, vibration, lighting) AB 1096

r. 8/9 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-G-05800:2001 PN-83/E-04040/03 Równomierność

AB 833

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, hałas w pomieszczeniach, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (1 - 20000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB/LHP/04 wydanie 1 z dnia 01.04.2019 r

AB 603

– środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze)/ Chemical tests – working enviroment (harmful factors - air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, drgania

pracy − oświetlenie Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PBL- 20 wydanie 3 z dnia 15.12.2021 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń ) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 603 W ydanie nr 18, 14.01.2022

AB 1042

ludzi / Chemical tests of drinking water - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, pole elektromagnetyczne, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning

tested Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested Dokumenty odniesienia Reference documents Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5-10 000) lx Metoda pomiarowa

AB 514

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas)/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors

obejmującej strategię 2 i 3 pkt 10 i 11. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8. godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx

AB 761

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki uciążliwe – oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (nuisance factors – lighting) - Badania dotyczące inżynierii

Laboratorium Sekcja Badań Chemicznych i Środowiskowych ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx

AB 561

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – lighting, vibration, microclimate

:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – p. 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie Natężenie oświetlenia

AB 1287

, hałas ultradźwiękowy, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, ultrasonic

kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB 43 wydanie 4 z dnia 27.10.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 053

odniesienia Urządzenia elektryczne i elektroniczne: - przemysłowe, naukowe i medyczne - odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne - przyrządy powszechnego użytku i narzędzia elektryczne - oświetlenie - urządzenia techniki informatycznej - urządzenia

powszechnego użytku i narzędzia elektryczne - oświetlenie - urządzenia techniki informatycznej - urządzenia multimedialne - łączniki elektroniczne - automatyczne regulatory elektryczne - aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - przekaźniki

AB 541

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (enviromental and climatic) – working environmental (harmful and nuisance f actors – noise , lighting, microclimate)  K/28/P; K

odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (20 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia IU/L/ŚP-07 wyd. 1 z 31.01.2014r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - mikroklimat zimny

AB 657

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

na hałas odniesiony do: -8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy -tygodnia pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-SBŚP-05 edycja 2 z dnia

AB 574

– drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – vibration, noise, lighting, microclimate) W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny

Zakres: CO (2,32 – 116,00) mg/m3 CO2 (736 – 36984) mg/m3 NO (0,25 – 18,75) mg/m3 NO2 (0,382 – 9,55) mg/m3 Metoda elektrochemiczna PB/SzFCh/BŚP/06 wydanie IV z dnia 20.07.2020 r. Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 678

) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas) / T ests concerning environmental engineering

filtracyjno- wagowa PN-91/Z-04030/06 Stężenie tlenku węgla Zakres: (2,32 - 35) mg/m3 Metoda elektrochemiczna PB/01/LBFC– PBŚP wydanie 3 z 16.05.2016 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 - 1900) lx

AB 672

chemiczne paliw stałych, odpadów / Chemical tests of solid f uels, waste - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas) / T ests concerning environmental engineering

) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-05/PL-2-4 wydanie 04 z dnia 05.12.2014 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PCA Z akres akredytacji Nr AB 672

AB 022

-2-13:2007/A11:2021-09 z wyłączeniem badań odporności na nacisk Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych PN-EN IEC 60598-2-17:2018-05 Oprawy oświetleniowe do basenów pływackich i podobnych zastosowań

PN-EN 60598-2-18:2002 PN-EN 60598-2-18:2002/A1:2012 Oprawy oświetleniowe napowietrzane PN-EN 60598-2-19:2002 Girlandy świetlne PN-EN 60598-2-20:2015-07 Oprawy do oświetlenia awaryjnego PN-EN 60598-2-22:2015-01 PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1

AB 949

szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, drgania, hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f

obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-22 wyd. V z dnia 20.03.2018 r. PN-83/E-04040/03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 1004

(środowiskow e i klim atyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliw e – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, wydatek energetyczny) / Tests concerning environmental engineering (environm ental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors

-04073-1:2014-8 Zawartość kwasu fosforowego (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Środowisko pracy – oświetlenie awaryjne Natężenie

AB 608

:1997 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PN-83/E-04040.03 PT-4/L2 edycja 1 z dnia 03.01.2019 r. Środowisko pracy - hałas

AB 647

) Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

strategię 2 – punkt 10 i strategię 3 – punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 964

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling of air  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / Tests

do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1710) z wyłączeniem punktu F Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne

AB 1024

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air) Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T

- 90) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 5,00) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7730:2006 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia, Zakres: (5 - 5000) lx Metoda

AB 614

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat)T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors

/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-OBFCh-Ś-04 wydanie 2 z 08.01.2013 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 520

środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting) - K

dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność

AB 976

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas), gazy (gazy odlotowe), pomieszczenia (warunki środowiskowe- wentylacja) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic

Zakres: (29,1 – 85,1) % Prędkość powietrza Zakres: (0,4 – 5,0) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 11079:2008+Ap1:2013-10 Wskaźnik IREQmin Wskaźnik IREQneutral Wskaźnik twc (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 481

- working environment (harmful f actors - air) Badania chemiczne gazów odlotowych / Chemical test of waste gases Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania

pasmach częstotliwościowych oktawowych Zakres: od 31,5 Hz do 8 kHz Zakres: (25 – 136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa

AB 368

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

Zakres akredytacji Nr AB 368 Wydanie nr 20, 22.11.2022 r. str. 13/15 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach oraz na zewnątrz Natężenie oświetlenia

AB 875

chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of waste gases  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning

875 W ydanie nr 18, 28.01.2022 r. 13/26 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa

AB 1302

chemiczne wody, osadów, odpadów / Chemical tests of water, , sediments, waste - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, mikroklimat, oświetlenie, wydatek energetyczny

tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie awaryjne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 200) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 1838:2013-11 z wyłączeniem pkt. 4.2.3-4.2.5; 4.3.3-4.3.5; 4.3.9; 4.4.3-4.4.6; 4.5; 5. Stosunek

AB 409

)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny), gazy odlotowe/ T ests

WBGT Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia, Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-65 wydanie 2 z dnia 05.09.2014 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko

AB 522

- working environment (harmful f actors - air), water, sewage, soil, sediments  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek

chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo – jonizacyjną (GC-FID) PN-Z-04224-3:2003 PB-17-27 wydanie 7 z dnia 20.06.2022 r. Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN

AB 572

tests of biological materials f or testing - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania)/ T ests concerning environmental engineering

strategię 3- punkt 11 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PN-83/E-04040.03 PB-1/PŚP, wydanie 8 data wydania 10.06.2022 r

AB 150

27.04.2010 r. (Dz.U. z 2010 r, nr 85, poz. 533) oraz normy PN-EN 1846-2+A1:2013-07 Zakres: do 100 m, do 200° Procedura PB-013 edycja 6 z dnia 31.07.2020 r. Procedura PB-014 edycja 6 z dnia 31.07.2020 r. Natężenie oświetlenia pola pracy wokół pojazdu

, oświetlenie stopni przedziału załogi Procedura PB-073 edycja 2 z dnia 31.07.2020 r. Pojemność zbiorników na środki gaśnicze metodą wagową, Ładowność, Rezerwa masy Zakres (40 - 40000) kg na koło Procedura PB-011 edycja 6 z dnia 31.07.2020 r. W ersja strony: A PCA Z

AB 940

actors – air), Badania chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of waste gases Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie

(z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (5 ÷ 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-22 wydanie 4 z dnia 04.02.2020 r. Równomierność oświetlenia elektrycznego (z obliczeń

AB 521

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – workplace (harmful and nuisance f actors – noice

Strategię 2 i Strategię 3 - punkty 10 i 11 Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 10000) Ix Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-84/E-02033 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PCA Z akres

AB 618

/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (enviromental and climatic) – working environmental (harmful

pracy - oświetlenie światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany Temperatura powietrza Zakres: (5 – 40) °C

AB 518

powietrza, wody, wody do spożycia przez ludzi, żywności/ Chemical tests of air, water, drinking water - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – oświetlenie, hałas, drgania)/ T ests

metody obejmującej strategię 2 i 3 – punkty 10 i 11 PN-N-01307:1994 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we

AB 489

conditions – air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki fizyczne – oświetlenie, drgania, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful f

Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-04 wydanie 06 z dnia 17.02.2020 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - drgania mechaniczne

AB 713

, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, microclimate) - N/28/P; N/30/P - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków

Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (1 – 9800) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-02

AB 540

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

3 p.11 PN-N-01307:1994 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres

AB 487

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, drgania, mikroklimat, hałas)/ T ests concerning environmental engineering – workplace (harmful and nuisance factors – lighting, vibrations, microclimate, noise)  K/3; K/28; K/29; K/22  Badania mikrobiologiczne obiektów i

pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PB-KŚP-23 wydanie 4 z dnia 16.11.2015

AB 1341

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny)/ T ests concerning environmental engineering (environmental

pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-01 wydanie 3 z dnia 25.03.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – mikroklimat zimny Temperatura

AB 635

and sampling - working environment (harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental

- oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - powietrze

AB 782

(środowiskow e i klim atyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliw e i uciążliw e – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environm ent (harmful and nuisance factors noise

obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia LBŚ-PB-14 wydanie 3 z dnia 30.11.2016 r. PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A Laboratorium

AB 802

) / Chemical tests and sampling - working environm ent (harmful factors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, promieniowanie optyczne) / T

) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-06/01 wydanie 1 z dnia 02.01.2020 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Luminancja Zakres: (25 - 400) cd/m2 Współczynniki odbicia na

AB 1626

oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii M, N, O Położenie w pojeździe Wymiary geometryczne, rozmieszczenie: - kąty widoczności - odległości Zakres: Wymiary liniowe (0 ÷ 25000) mm Wymiary kątowe (0 ÷ 360)° Metoda pomiarowa bezpośrednia

AB 560

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, mikroklimat, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, microclimate

Stężenie tlenków żelaza – w przeliczeniu na Fe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Zakres: (0,063 - 15,15) mg/m3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PN-Z-04469:2015-10 Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we

AB 581

water - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, drgania, mikroklimat, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

lub tygodnia pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres

AB 207

/ Alarm and electronic security systems Systemy oświetlenia awaryjnego / Emergency lighting systems Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej / Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems Próba A - zimno – odporność

Systemy włamaniowe / Alarm and electronic security systems Systemy oświetlenia awaryjnego / Emergency lighting systems Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej / Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems Próba Ca

AB 882

environm ent (harmful factors - air)  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, promieniowanie optyczne) / T ests concerning

Zakres: (20,0 - 90,0) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 10,00) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7730:2006+Ap1:2014-02 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5

AB 591

szkodliwe i uciążliwe-hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – vibration, lighting ,noise, microclimate) K/3;K/28, K/29, K/22, K/57 Badania

PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 - punktu 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie

AB 1552

, production plants, electrical and telecommunication products and equipment, rubber and plastic products - G/33; G/34 - Badania dotyczące inżynierii środowiska – hałas, drgania, oświetlenie w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym, hałas w pomieszczeniach

W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1552 ` W ydanie nr 14, 28.01.2022 r. 13/19 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz

AB 894

składowiskowych / Chemical tests of landfill gases - G/33 , G/34 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, mikroklimat, oświetlenie, drgania), środowisko ogólne (czynniki

pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040/03 PB-52 edycja 3 z dnia 25.08.2016 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres

AB 719

tests of waste gases – Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, nielaserowe promieniowanie optyczne, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering

akres akredytacji Nr AB 719 W ydanie nr 21, 27.04.2022 r. 3/31 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres

AB 343

biologicznych/ Clinical, medical tests of biological items and materials f or testing  G/33; G/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania

(0,0028-0,058) mg w próbce Metoda chromatografii jonowymiennej (IC) PIMOŚP 2012, nr 1 (71), s.97-103 Środowisko pracy - oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-84/E-02033

AB 746

(środowiskow e i klim atyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliw e i uciążliw e – hałas, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, pola elektrom agnetyczne, mikroklimat, nielaserow e promieniow anie optyczne) / Tests concerning environm ental engineering

współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz), (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 50000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 429

i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting

Zakres (0,15 ÷ 5) m/s Metoda pomiaru bezpośrednia PN-EN ISO 7730:2006+Ap2:2016-04 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres (0,5 – 10000) lx Metoda bezpośrednia pomiarowa PB 75 wydanie 1 z

AB 1010

, oświetlenie, drgania), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful factors – noise, lighting, vibration), general environment (physical f actors – noise) - Pobieranie

wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 438

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors

-04476:2016-10 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB

AB 1627

-6:2006 PN-EN 13044-1:2011 PN-EN 13044-2:2011 PN-EN 13044-3:2011 Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii M, N, O, R i S Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej: - pomiar kątów widoczności - pomiar

AB 583

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat)/ T ests concerning environmental engineering – working environment (harmful and nuisance f actors – vibrations, noise, lighting, microclimate) W ersja

Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PB-06/HP edycja 2 z dnia 10.12.2019 W ersja strony

AB 197

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat), środowisko ogólne (czynniki szkodliwe – hałas), pomieszczenia (warunki środowiskowe – hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

2020 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 197 W ydanie nr 19, 23.06.2022 r. 12/31 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Work environment - electric

AB 849

, ścieki / Chemical tests and sampling – sewage, air  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, mikroklimat, nielaserowe promieniowanie

bezpośrednia PB-12 edycja 3 z dnia 01.07.2019 r. Wydatek energetyczny (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres:(0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność

AB 632

) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, wydatek energetyczny

. Wydatek energetyczny (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (19 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-21 wydanie 1 z dnia 26.06.2010 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja

AB 484

szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, drgania, hałas w środowisku pracy) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – lighting, microclimate, vibration, noise in working

gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne awaryjne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 100) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 1838:2013-11 Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia

AB 1574

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested Dokumenty odniesienia Reference documents Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii M, N, O Lighting and light-signalling devices in vehicles

- measurement of visibility angles - distance measurement Geometric dimensions Range: (0 ÷ 22,000) mm Corner Range: (0 ÷ 180)˚ Regulamin EKG ONZ nr 48 UN Regulation No 48 Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii R, T, S Lighting

AB 486

środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania; czynniki szkodliwe – pole elektromagnetyczne) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) workplace (harmful and nuisance f

drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres

AB 537

przeznaczonych do badań / Medical tests of biological items and materials f or testing G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania, pole

wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) (z obliczeń) PN-EN 14253+A1:2011 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 935

and sampling - working environment (harmful factors - air) - G/33; G/36 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) –środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, hałas), gazy (gazy odlotowe) / Tests concerning

pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-E-04040-03:1983 Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 435

and materials for testing  G/33; G/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, pole elektromagnetyczne), środowisko

strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 435 W ydanie nr 28, 02.09.2022 r. 24/26 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia

AB 538

badań/ Clinical, medical tests of biological items and materials f or testing - G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, mikroklimat, drgania

/ badane cechy/ metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - mikroklimat zimny

AB 379

/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne)/ T ests concerning environmental engineering – working environment (harmful

-01307:1994 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dnia pracy - tygodnia pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-07/SP wydanie

AB 503

- special purpose vehicles - tractors Rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej: - pomiar kątów rozmieszczenia - pomiar odległości (Badania stanowiskowe) Arrangement of lighting and light- signaling devices: - measurement of angles

trójkołowe - Czterokołowe pojazdy samochodowe Vehicles of category L: - mopeds - motorcycles - three wheel vehicles - quadricycles Rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej: - pomiar kątów rozmieszczenia - pomiar odległości (Badania

AB 311

and nuisance factors) -D/3 -Badania kliniczne, medyczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań Clinical, medical tests of biological items and material f or testing -Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – oświetlenia

Instrumentalnej ul. Legionowa 8; 15-099 Białystok Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-61

AB 418

(harmful f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, pole elektromagnetyczne, hałas, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie

, 24.06.2022 r.69/76 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach oraz na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03

AB 886

/33  G/34  G/36  G/35  N/33/P, N/36/P  P/33  P/36  M/39 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskow e i klim atyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliw e – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny

- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PN-G-02600:1996 pkt. 3 PN-G-02601:1999 pkt. 3 Równomierność

AB 387

/ Identification code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / Tests concerning

wymiaru czasu pracy (z obliczeń ) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (5,0 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia LPB/L02/Ś/21 2) Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony

AB 515

of biological items and materials f or testing Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, pole elektromagnetyczne) / Tests concerning environmental

odniesiony do - 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres:(5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E

AB 552

, drgania, pole elektromagnetyczne, oświetlenie, mikroklimat, hałas – dobór ochronników słuchu), środowiska ogólnego (czynniki fizyczne –pole elektromagnetyczne)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) of working environment (harmful

, dominującego wśród przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) (z obliczeń) PN-EN 14253+ A1:2011 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (20

AB 562

(environmental conditions)  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic

strategię nr 2 i 3 -punkt 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 – 10000) lx Metoda pomiarowa

AB 519

uciążliwe – oświetlenie, hałas, drgania, mikroklimat), pomieszczenia (warunki środowiskowe – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment engineering (harmful and nuisance f actors – lighting, vibration

Laboratoryjny w Opolu Laboratorium Badań Środowiska Pracy ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole Przedmiot badań / wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia

AB 400

, oświetlenie, mikroklimat, hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas), gazy odlotowe / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – vibration, lighting, microclimate, noise,), general

poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-144 edycja 2 z dnia 14.02.2019 r. PN

AB 869

, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors - noise, f acilities noise, ultrasonic noise, lighting, vibration, energy expenditure

Zakres: (10 – 30) °C Wilgotność powietrza Zakres: (20 – 80) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 1) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7730:2006+Ap2:2016-04 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne

AB 128

ruchem drogowym Sygnalizatory Równomierność luminancji PN-EN 12368:2015-07 p. 8.3 Miejsca pracy, ciągi komunikacyjne Natężenie oświetlenia (1 x 10-3 do 3 x 105) lx PN-E-04040-03:1983 PN-EN 12464-1:2022-01 PN-EN 12464-2:2014-05 W ersja strony: A PCA Z akres

-84/03 CIE 15:2004 CIE 15:2018 Reflektory pojazdów kategorii L, M, N i T Barwa światła, światłość, natężenie oświetlenia Regulamin EKG ONZ nr 1 Seria 02 Regulamin EKG ONZ nr 5 Seria 03 Regulamin EKG ONZ nr 8 Seria 05 Regulamin EKG ONZ nr 19 Seria 05 Regulamin

AB 300

) / Chemical tests and sampling – working environment (harmfull f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie, pole elektromagnetyczne

strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 300 W ydanie nr 29, 20.06.2022 r. 52/74 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1642

)  Badania chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of waste gases  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, hałas ultradźwiękowy, oświetlenie

. Wydatek energetyczny (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 EV-PB-2 wydanie 1 z dnia 02.01.2017 r. Równomierność oświetlenia

AB 377

do badań/ Clinical, medical tests of biological items and materials for testing  G/33; G/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat, pole

obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia KS/PB-02 : 12.09.2019 Wydanie 3 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Wersja strony: A PCA Zakres akredytacji Nr AB 377

AB 024

-EN 60598-2-13:2007+A1:2012 PN-EN 60598-2-13:2007/A2:2017-02 Oprawy oświetleniowe do basenów pływackich i podobnych zastosowań PN-EN 60598-2-18:2002+A1:2012 Oprawy oświetleniowe napowietrzne PN-EN 60598-2-19:2002+AC:2006 Oprawy oświetleniowe do oświetlenia

awaryjnego PN-EN 60598-2-22:2015-01 PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1: 2020- 08 Systemy oświetlenia ELV do żarówek PN-EN IEC 60598-2-23:2021-06 Oprawy oświetleniowe o ograniczanych temperaturach powierzchni PN-EN 60598-2-24:2014-02 Elektryczne systemy szynoprzewodowe

AB 412

obszaru produkcji żywności / Chemical tests of solid fuels, f ood, objects from f ood production area - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole

akredytowany podmiot. W ersja strony: A PCA Zakres akredytacji Nr AB 412 W ydanie nr 28, 26.11.2021 r. 11/53 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Elastyczny zakres akredytacji Środowisko pracy − oświetlenie

AB 934

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy ( czynniki szkodliwe i uciążliwe - drgania, oświetlenie, mikroklimat, hałas, hałas ultradźwiękowy), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas), pomieszczenia (warunki środowiskowe – hałas)/ Tests concerning environmental

wilgotna naturalna Zakres: (5 – 50) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 – 80) °C Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7243:2018-01 PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap2:2020-04 Wskaźnik WBGT (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 038

) J Direct measurement method PN-EN 60825-1:2014-11 PN-EN 60825-1:2014/A11:2021-12 PN-EN ISO 11554:2018-01 Stanowiska pracy Oświetlenie elektryczne we wnętrzach Work station Indoor electrical lighting Natężenie oświetlenia w zakresie 20 lx÷5000 lx Metoda

pomiarowa bezpośrednia Illuminance in the range 20 lx÷5000 lx Direct measurement method Procedura badawcza NBO-1 wyd. 2 z dnia 01.06.2022 r. Test procedure NBO-1 2nd edition dated 01/06/2022 Równomierność oświetlenia na stanowisku pracy (z obliczeń

AB 059

Zakres: (500÷9000 kg) na koło PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p. 3.1 PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p. 3.2 PB/BS/4, edycja 6 z dnia 9 marca 2015 r., p. 3.3.2 Natężenie oświetlenia pola pracy wokół pojazdu Zakres: (0,5 - 5000) lx PB/BS/1 edycja 4 z dnia 7 czerwca 2010 r

AB 082

Konstrukcja pojazdu Budowa przedziału osobowego i ładunkowego Konstrukcja przedziału ładunkowego bankowozu Wyłożenie wewnętrznego przedziału ładunkowego bankowozu Poziom oświetlenia przedziału ładunkowego (Surrounding area – typy ambulansów: A1, A2, B, C); Zakres: 20

lx do 50 lx WT/107/PIMOT/12 PN-EN 1789+A2:2015:01 pkt. 4.5.6, Tabela 8 Poziom oświetlenia przedziału ładunkowego (Immediate surrounding area – typy ambulansów: A1, A2); Zakres: 20 lx do 50 lx PN-EN 1789:2021-02 pkt. 4.4.8, Tabela 8 Wyposażenie w alarmy i

AB 171

zadziałania Czas trwania płomienia Natężenie oświetlenia PN-V-04001:1997 PN-V-86001:1997 Procedura LBŚB.PB.41 Edycja 5 z dnia 03.03.2020 Spłonki pobudzające nakłuciowe Wrażliwość Zdolność inicjująca Procedura LBŚB.PB.42 Edycja 5 z dnia 03.03.2020 Spłonki

AB 313

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, drgania), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance

/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres (0,5 - 10000) lx Metoda bezpośredniego pomiaru Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PB-SP-03 wersja 01 z dnia 22.02.2021 r. Środowisko pracy

AB 001

: (0 - 4000) MPa * LW-1/IN/44 wyd. 1 z dnia 02.02.2015 Natężenie oświetlenia Zakres: (0 - 200 000) lx * LW-1/IN/21 wyd. 3 z dnia 01.06.2017 metoda LW-1/37 Urządzenia techniczne, ich elementy i i i urządzenia zabezpieczające, układy automatyki

AB 044

+A2:2016 IEC 60598-2-13:2006+Amd1:2011 +Amd2:2016 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 044 W ydanie nr 22, 01.06.2022 r. 13/73 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Oprawy do oświetlenia scenicznego

:2003 Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego Jak dla opraw powszechnego użytku, oraz: - praca w warunkach awaryjnych - operacja przełączania IEC 60598-2-22:2021 PN-EN 60598-2-22:2015-01 +A1:2020-08 EN 60598-2-22:2014+A1:2020 IEC 60598-2-22:2014

AB 003

62262:2002 IEC 62262:2002/AMD1:2021 Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego PN-EN 60598-2-22:2015-01/A12020-08 PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC+AC1 + A1 EN 60598-2-22:2014+A1+AC IEC 60598-2-22:2014+AMD1+AC1+AC2 Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego