Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Polityka Bezstronności

Polityka Bezstronności Polskiego Centrum Akredytacji

Bezstronność, kompetencje i spójność działania są kluczowymi wartościami, na których opiera się funkcjonowanie Polskiego Centrum Akredytacji w celu świadczenia usług akredytacyjnych na poziomie odpowiadającym potrzebom wszystkich interesariuszy.

PCA spełnia wymagania rozporządzenia (WE) Nr 765/2008 (art. 8), w myśl którego krajowa jednostka akredytująca jest zorganizowana w sposób zapewniający niezależność od ocenianych przez siebie jednostek oceniających zgodność (CABs) i od nacisków komercyjnych, a także w sposób który gwarantuje, że nie wystąpi konflikt interesów z jednostkami oceniającymi zgodność. Powyższe realizowane jest poprzez spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011, zgodnie z którą akredytacja powinna być prowadzona w sposób bezstronny tj. z zachowaniem obiektywności rozumianej jako brak konfliktów interesów lub ich rozwiązanie w taki sposób, aby nie miały niekorzystnego wpływu na późniejsze działania jednostki akredytującej.

PCA wdrożyło na wszystkich poziomach rozwiązania organizacyjne oraz procesy zapewniające, że działalność akredytacyjna prowadzona jest w sposób niezależny, bezstronny i wykluczający jakąkolwiek dyskryminację.

ORGANIZACJA

PCA prowadzi działalność nienastawioną na zysk i jest zorganizowane w taki sposób, aby bezstronność nie była zagrożona przez jakiekolwiek naciski handlowe, finansowe lub inne.

W skład Rady ds. Akredytacji i komitetów technicznych w PCA wchodzą przedstawiciele właściwych stron zainteresowanych, z uwzględnieniem zasady równej reprezentacji stron zainteresowanych, bez dominacji którejkolwiek z nich.

DZIAŁALNOŚĆ

PCA stosuje polityki i procedury w sposób niedyskryminujący. Usługi akredytacyjne są dostępne dla wszystkich jednostek oceniających zgodność - CABs (o ile dotyczą zakresu prowadzonej przez PCA działalności akredytacyjnej), niezależnie od ich wielkości, przynależności do jakiejkolwiek organizacji lub grupy. Akredytacja nie jest również uwarunkowana liczbą już akredytowanych CABs.

PCA nie angażuje się w żadne działania, które mogłyby zagrozić jego bezstronności, w szczególności w prowadzenie działań z obszaru oceny zgodności oraz konsultacje. PCA nie ma powiązań z podmiotami świadczącymi tego typu usługi dla CAB ani nie promuje działań o tym charakterze.

PCA prowadzi otwartą działalność szkoleniową skierowaną przede wszystkim do CABs mając na uwadze, że w żadnym przypadku nie mogą one mieć charakteru konsultacji, a przekazywane informacje są ogólnie dostępne. W szkoleniach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, a informacja o szkoleniach jest dostępna publicznie.

PCA może angażować się w udzielanie wsparcia regulatorom oraz prywatnym właścicielom programów oceny zgodności w zakresie wymagań akredytacyjnych. Ponadto PCA może podejmować współpracę z zagranicznymi jednostkami akredytującymi w zakresie udzielania im wsparcia dla rozwoju procesów akredytacji, nie angażując się wówczas w ewaluacje tych jednostek zgodnie z zasadami organizacji międzynarodowych.

PERSONEL

Cały personel PCA, w tym zewnętrzni audytorzy, eksperci i członkowie komitetów technicznych kierują się w swoich działaniach zasadą obiektywizmu i nie powinni w żadnym wypadku podlegać niewłaściwym komercyjnym, finansowym i innym naciskom, które mogłyby naruszyć bezstronność. Personel PCA jest świadomy zagrożeń dla bezstronności i zasad postępowania w przypadku podejrzenia ich wystąpienia, w szczególności jest zobowiązany do ujawniania wszelkich aktualnych, poprzednich lub możliwych do przewidzenia powiązań mogących stanowić potencjalny konflikt interesów.

Personel stały PCA nie może świadczyć poza obowiązkami służbowymi żadnych usług zlecanych przez klientów lub potencjalnych klientów PCA, związanych z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności lub jego wdrażaniem. W celu uniknięcia konfliktu interesów w przypadku zatrudniania nowego pracownika do komórki bezpośrednio zaangażowanej w procesy akredytacji CAB będącego wcześniej jego pracodawcą, wprowadzono zasady ograniczające zakres spraw prowadzonych w związku z tym CAB lub jego konkurentami.

PROCESY AKRDEDYTACJI

Zasady i procesy akredytacji CABs wraz z wymaganiami akredytacyjnymi opisane są w sposób transparentny i udostępnione publicznie wszystkim zainteresowanym.

Wszelkie wytyczne, dokumenty interpretacyjne lub dokumenty normatywne stosowane w działalności akredytacyjnej PCA są opracowane przez komitety lub osoby posiadające niezbędne kompetencje i z udziałem właściwych stron zainteresowanych.

Składy zespołów oceniających podawane są do wiadomości CAB przed oceną w celu zgłoszenia ewentualnych zagrożeń mogących stanowić konflikt interesów oraz zagrażać bezstronności oceny.

Decyzje w sprawie akredytacji CAB podejmowane są w oparciu o obiektywne dowody, przez osoby kompetentne, inne niż te które przeprowadziły ocenę. Osoba zaangażowana w ocenie może podjąć decyzje wyłącznie gdy, ocena była planowanym nadzorem a podejmowana decyzja nie dotyczy zmian w zakresie akredytacji i ocena nie była przeprowadzana przez zespół jednoosobowy).

W przypadku zastrzeżeń klientów lub interesariuszy odnośnie bezstronności funkcjonowania PCA stosowane są niedyskryminujące procedury rozpatrywania skarg i odwołań.

ZARZĄDZANIE

Kierownictwo PCA deklaruje swoje zaangażowanie w proces zarządzania konfliktem interesów i zapewnianie obiektywności działalności akredytacyjnej.

Na bieżąco identyfikuje, analizuje, ocenia, podejmuje działania i monitoruje wszelkie ryzyka dla bezstronności wynikające z działalności PCA, w tym wszelkie konflikty wynikające z jego powiązań lub powiązań personelu.

Proces ten obejmuje konsultacje z właściwymi stronami zainteresowanymi, w celu uzyskania porad na temat zagadnień mających wpływ na bezstronność, łącznie z otwartością i postrzeganiem przez społeczeństwo. W przypadku zidentyfikowania nieakceptowalnego ryzyka dla bezstronności, którego nie można ograniczyć do akceptowalnego poziomu, akredytacja nie jest realizowana.

 

Dyrektor
Polskiego Centrum Akredytacji

Lucyna Olborska

 

Warszawa, dnia 4.10.2019 r.

Aktualizacja: 07.10.2019 10:33