Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Akredytacja wspiera przyszłość globalnego handlu 07-06-2023

W przeddzień Światowego Dnia Akredytacji rozmowa z dyrektor Lucyną Olborską w nowym cyklu „5 pytań”.

 

1.    Corocznie Dzień Akredytacji obchodzimy pod szczególnym hasłem, a o wyborze tematu decydują przedstawiciele jednostek akredytujących. W zeszłym roku był on powiązany z Agendą ONZ 2030 i 17 celami zrównoważonego rozwoju. A dlaczego taki temat tegorocznego WAD?

Wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI), zmienia globalny krajobraz handlowy. Podczas gdy techniczne bariery w handlu są usuwane, zachowania konsumentów ewoluują, tworząc nowe wyzwania dla firm. W odpowiedzi Światowy Dzień Akredytacji podkreśla, w jaki sposób akredytacja odnosi się do pojawiających się trendów, aby wspierać przemysł w przyszłym globalnym systemie handlowym.

2.    Rozwój nowych technologii niesie ze sobą również zagrożenia. Które zagrożenia w otaczającej nas przestrzeni mają najistotniejsze znaczenie dla przedsiębiorców ?

Rosnące obawy związane m.in. z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych i autentycznością produktów doprowadziły do zwiększonej kontroli integralności produktów. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi kwestii zrównoważonego rozwoju, pochodzenia produktów, zdrowia i etyki, zmuszając producentów do lepszego zrozumienia i nadzorowania swojej sieci dostaw. Przejrzystość możliwa dzięki technologii i odpowiedniej komunikacji zmienia sposób, w jaki zaufanie jest zdobywane, ale również tracone. W odpowiedzi na takie wyzwania przejrzysty system oceny zgodności potwierdzający starania i wysiłki przedsiębiorców poszczególnych branż ma kluczowe znaczenie we wzbudzaniu stałego zaufania konsumentów.

3.    Czy akredytowane certyfikaty i raporty można nazwać paszportem zaufania? Jaka jest ich rola w ułatwieniu handlu i przepływu towarów między granicami państw?

Wspieranie potrzeb organów regulacyjnych ma kluczowe znaczenie, ponieważ oczekiwania klientów dotyczące krótszych terminów realizacji, zmieniających się technologii, innowacyjnych produktów i usług skutkują większą złożonością łańcucha dostaw. Infrastruktura jakości – normy, metrologia i akredytacja stanowią o wiarygodności i harmonizacji działań i przez to stanowią podstawę globalnego handlu, zmniejszając koszty transakcji i zapewniając wspólne punkty odniesienia. Są paszportem zaufania, który umożliwia przepływ towarów i usług między gospodarkami bez konieczności przeprowadzania dodatkowych badań, inspekcji, certyfikacji, walidacji lub weryfikacji w gospodarce importującej.

4.    Jak zmienia się akredytacja i czy to nie jest tak, że nowa rzeczywistość będzie powodować czy też nawet zmuszać do zmian w działalności akredytacyjnej?

Pandemia COVID-19 stworzyła nowe zagrożenia i wyzwania w globalnych łańcuchach dostaw, zmuszając firmy do większej odporności i większej elastyczności w obliczu niedoborów siły roboczej lub surowców, presji inflacyjnej i zmian w łańcuchach dostaw. Pandemia wpłynęła również na ustalone modele zapewniania jakości. Zwiększone wykorzystanie technik zdalnych do audytów, ocen i ewaluacji podczas pandemii jest przykładem tego, jak akredytacja i ocena zgodności dostosowały się do utrzymania właściwego poziomu zaufania i płynności w łańcuchach dostaw. Wizja transformacji wielu aspektów życia codziennego i wdrażanie kolejnych nowych technik pokazuje, że wykorzystanie bazy danych i wielu innych czynników sprawi, że obszar ten będzie ewoluował i rozwijał się dalej, przynosząc większą wartość i korzyści tym, którzy korzystają z niego teraz i tym, którzy będą z niego korzystać w przyszłości. Światowe organizacje (IAF/ILAC), których PCA jest członkiem, jak również europejska współpraca w dziedzinie akredytacji (EA) będą kluczem do wywołania takich zmian. A nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) i blockchain, mogą pomóc firmom usprawnić operacje w łańcuchach dostaw, zwiększyć przejrzystość i identyfikowalność oraz obniżyć koszty.

5.    To od czego tak naprawdę zależy przyszłość handlu?

Podsumowując, usunięcie barier technicznych w handlu zapewniło niezbędne zaufanie do wspierania handlu poprzez zapewnienie, że konsumenci, przedsiębiorstwa i organy regulacyjne zamawiające towary i usługi otrzymają to, czego oczekują. Natomiast wykorzystanie nowych technologii, sztucznej inteligencji i zmiany w zachowaniach konsumentów będą w sposób znaczący wpływać na globalny handel. Akredytacja i ocena zgodności odgrywają kluczową rolę we wspieraniu przemysłu w radzeniu sobie z pojawiającymi się trendami, wzbudzaniu stałego zaufania konsumentów i umożliwianiu zaufania do innowacji i nowych technologii. Przyszłość handlu zależy od zdolności przedsiębiorstw do adaptacji i wykorzystania nowych technologii w celu usprawnienia łańcuchów dostaw, zwiększenia przejrzystości i identyfikowalności oraz obniżenia kosztów. Jednostki akredytujące i jednostki oceniające zgodność muszą śledzić  uciekających przedsiębiorców stosujących najnowsze technologie. Bez współpracy na tych trzech poziomach nie zaistnieje globalny handel przyszłości.

Powrót