Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 294 / DA-08 30-09-2019

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 4. dokumentu DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA, do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz dostosowania do zasad przyjętych w dokumentach PCA: DA-01 wyd. 10, DA-02 wyd. 13, DA-07 wyd. 3, DA-09 wyd. 4, w szczególności odnoszących się do:

  • uszczegółowienia praw CAB do ochrony informacji uzyskanych lub wytworzonych przez PCA w ramach sprawowanego nadzoru, z wyłączeniem informacji udostępnianych publicznie,
  • obowiązku CAB do transparentnego powoływania się na akredytację na dokumentach przedstawiających wyniki akredytowanej działalności na zasadach opisanych w dokumencie DA-02,
  • uszczegółowienia obowiązków CAB związanych z udostępnianiem dokumentów i informacji niezbędnych do sprawowania nadzoru nad akredytowanym podmiotem, w tym zapewnienia warunków do przeprowadzenia obserwacji,
  • obowiązku CAB w zakresie zapewnienia współpracy niezbędnej do terminowego rozpatrzenia skarg na akredytowany podmiot,
  • obowiązku CAB do powiadomienia bez zbędnej zwłoki swoich klientów, których to dotyczyo fakcie utraty akredytacji i związanych z tym konsekwencjach.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 3. dokumentu DA-08 z dnia 15.02.2012 r. i wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót