Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 310 03-03-2020

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 19 lutego 2020 r. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) zostały określone nowe metody referencyjne pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Mając na uwadze powyższe, Polskie Centrum Akredytacji przyjmuje wnioski o akredytację lub uaktualnienie / rozszerzenie zakresów akredytacji laboratoriów badawczych w obszarze pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wykonywanych metodami referencyjnymi, określonych w ww. rozporządzeniu. Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające weryfikację i wdrożenie do stosowania przedmiotowych metod. Wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji powinny być złożone w PCA przed 31 lipca 2020 r. (nie dotyczy pozostałych wniosków jak wyżej).

Oceny w ramach procesu uaktualnienia zakresu akredytacji laboratoriów w obszarze jak wyżej, będą prowadzone przez Polskie Centrum Akredytacji z zastosowaniem przeglądu dokumentacji na zasadach opisanych w dokumencie DA-01. W pozostałych ww. procesach- jako ocena na miejscu w powiązaniu z obserwacją pomiarów.

Jednocześnie Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zgodnie z przepisem § 3 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r., laboratoria akredytowane przed dniem 1 stycznia 2020 r. do wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z metodą referencyjną określoną w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883), mogą powoływać się na posiadaną akredytację w sprawozdaniach z badań zawierających wyniki pomiarów zrealizowanych zgodnie z pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r., pod warunkiem zweryfikowania i wdrożenia do stosowania przedmiotowej metody referencyjnej i niezwłocznego przesłania do PCA wyników powyższych działań.

Powyższe może być stosowane do dnia 31 lipca 2020 r. lub do dnia zakończenia przez PCA procesu uaktualnienia zakresu akredytacji. Procesy uaktualnienia zakresu akredytacji, które z przyczyn leżących po stronie akredytowanych laboratoriów nie zostaną zakończone do 31 sierpnia 2020 r., będą procedowane w kontekście zawieszenia akredytacji w części zakresu dotyczącej pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku do celów regulowanych przepisami prawa.

  • Komunikat 310 z 2020-03-03
    Komunikat w sprawie stosowania przez akredytowane laboratoria aktualnych metod referencyjnych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
Powrót