Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 342 30-04-2021

Komunikat nr 342 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie nowelizacji polityki DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.

 

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 6. dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji wraz ze zaktualizowaną Listą wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych.

Główne zmiany wprowadzone w polityce DA-11 wynikają z nowelizacji obowiązkowego dokumentu EA-2/17 M:2020 Document on Accreditation for Notification Purposes i dotyczą:

  • stosowania preferowanych norm akredytacyjnych w powiązaniu z określonymi modułami / procedurami oceny zgodności i dodatkowych wymagań akredytacyjnych w ocenie kompetencji jednostek notyfikowanych;
  • warunków stosowania w akredytacji do celów notyfikacji innych niż preferowane normy akredytacyjne;
  • specyficznych wymagań dotyczących akredytowanych jednostek notyfikowanych (bezstronność, stosowanie postanowień dokumentów Grup Koordynacyjnych jednostek notyfikowanych);
  • zasad współpracy jednostki akredytującej i organów autoryzujących/notyfikujących przy udzielaniu akredytacji do celów notyfikacji i nadzorowania udzielonych akredytacji,
  • treści zakresów akredytacji udzielanej do celów notyfikacji;
  • zasad i procesów oceny kompetencji jednostek notyfikowanych w akredytacji i nadzorze, w tym zasad próbkowania w ocenach na miejscu oraz w zakresie obserwacji działań jednostek notyfikowanych realizowanych w ramach określonych modułów / procedur oceny zgodności.

Zgodnie z postanowieniami dokumentu EA-2/17 M:2020 jednostki notyfikowane akredytowane w odniesieniu do wymagań norm akredytacyjnych innych niż preferowane, powinny uzyskać akredytacje zgodnie z postanowieniami wydania 6. polityki DA-11 w nieprzekraczalnym terminie do 14.04.2023 r.

W okresie przejściowym postanowienia wydania 6. polityki DA-11 dotyczące preferowanych norm akredytacyjnych obowiązują dla wszystkich nowych akredytacji udzielanych do celów notyfikacji. Wnioski o akredytację do celów notyfikacji na zasadach określonych w wydaniu 6. polityki DA-11 będą przyjmowane w PCA i procedowane od daty wejścia w życie  postanowień polityki DA-11.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 5. dokumentu DA-11 z dnia 28.11.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 30.06.2021 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót