Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 371 04-02-2022

Komunikat nr 371 z dnia 04.02.2022 r. w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań normy ISO 50003.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane nowe wydanie normy ISO 50003:2021-05 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems.

IAF ustaliło 30. miesięczny okres przejściowy dla wdrożenia postanowień ISO 50003:2021 w działalności akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania energią, tj. do dnia 30.11.2023 r. Zasady dotyczące okresu przejściowego zostały podane w dokumencie IAF MD 24:2021 Transition Requirements for ISO 50003:2021.

W związku z powyższym, akredytowane i będące w procesie akredytacji jednostki certyfikujące systemy zarządzania energią powinny wdrożyć w swojej działalności wymagania normy ISO 50003:2021 i uzyskać potwierdzenie kompetencji w tym obszarze przed datą końca okresu przejściowego.

PCA od 01.03.2022 r., będzie przyjmować i rozpatrywać wnioski o akredytację / rozszerzenie akredytacji lub uaktualnienie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania energią z uwzględnieniem wymagań normy ISO 50003:2021.

Od dnia 01.06.2022 r., wszystkie oceny w procesie akredytacji / rozszerzenia akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania energią będą realizowane przez PCA wyłącznie z uwzględnieniem wymagań normy ISO 50003:2021.

Procesy akredytacji / rozszerzenia zakresu akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania z uwzględnieniem wymagań normy ISO 50003:2014, będące w toku przed 01.06.2022 r. mogą być kontynuowane pod warunkiem, że przed udzieleniem akredytacji / rozszerzenia zakresu akredytacji, wnioskujący podmiot wykaże kompetencje i uzyska ich potwierdzenie z uwzględnieniem wymagań ISO 50003:2021.

Oceny dla celów uaktualnienia zakresu akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w programie certyfikacji EnMS z uwzględnieniem wymagań ISO 50003:2021, będą procedowane przez PCA w formie ocen na miejscu, w ramach planowanego nadzoru lub jako oceny dodatkowe, w wymiarze minimum 1 audytorodnia.

W przypadku, gdy do dnia 30.11.2023 r. akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania energią nie uzyska w wyniku oceny PCA potwierdzenia kompetencji z uwzględnieniem wymagań normy ISO 50003:2021, z przyczyn leżących po stronie jednostki, akredytacja w tym obszarze zostanie zawieszona, do czasu takiego potwierdzenia.

W związku ze zmianą zasad formułowania zakresu akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania energią zostało opublikowane wydanie 10. dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym. Wydanie 10. zastępuje wydanie 9. dokumentu DACS-01 z dnia 10.12.2021 r. i obowiązuje od dnia opublikowania.

Powrót