Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 424 05-02-2024

Komunikat nr 424 z dnia 5.02.2024 r. w sprawie uaktualnienia wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG realizujących działania w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z wejściem w życie:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/957 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz monitorowania,  raportowania i weryfikacji emisji dodatkowych gazów cieplarnianych i emisji z dodatkowych typów statków;
  • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2917 z dnia 20 października 2023 r. w sprawie działań weryfikacyjnych, akredytacji weryfikatorów i zatwierdzania planów monitorowania przez organy administrujące zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego i uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2072;
  • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2449 z dnia 6 listopada 2023 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w odniesieniu do szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji, częściowych raportów na temat wielkości emisji, dokumentów zgodności i sprawozdań na poziomie przedsiębiorstwa oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1927,

opublikowane zostało wydanie 11 programu akredytacji DAVG-01 "Akredytacja weryfikatorów GHG prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych", uwzględniające powyższe sektorowe wymagania akredytacyjne.

Od dnia opublikowania niniejszego Komunikatu PCA przyjmuje wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji weryfikatorów GHG prowadzących działania w obszarze regulowanym postanowieniami dyrektywy 2003/87/WE, dotyczącym emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego. Do wniosku o uaktualnienie zakresu akredytacji należy dołączyć:

  • udokumentowanie analizy zmian wynikających z opublikowania powyższych rozporządzeń;
  • uaktualnioną w odniesieniu do wymagań powyższych rozporządzeń dokumentację systemu zarządzania weryfikatora.

W przypadku, gdy do dnia 31 marca 2024 r. akredytowany weryfikator GHG prowadzący działania w obszarze regulowanym postanowieniami dyrektywy 2003/87/WE dotyczącym emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego nie uzyska w wyniku oceny PCA potwierdzenia kompetencji do realizacji procesów weryfikacji zgodnie z ww. przepisami z przyczyn leżących po stronie weryfikatora, akredytacja w tym obszarze zostanie przez PCA zawieszona, na zasadach określonych w dokumencie DA-01.

Oceny dla celów uaktualnienia zakresu akredytacji weryfikatorów GHG realizujących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego będą realizowane przez PCA w formie oceny zdalnej.

Wydanie 11 dokumentu DAVG z dnia 5.02.2024 r. zastępuje wydanie 10 i wchodzi w życie z dniem opublikowania. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym. Uaktualnieniu ulega również Lista wymagań akredytacyjnych weryfikatorów GHG.

Powrót