Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 435 10-06-2024

Komunikat nr 435 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-04 "Cennik opłat za czynności związane z akredytacją".

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat (Dz. U. 2016 poz. 1850) Polskie Centrum Akredytacji w 2024 roku dokonało przeglądu cennika, którego celem była weryfikacja możliwości pokrywania kosztów czynności związanych z akredytacją, w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych, przy jednoczesnej realizacji zasady prowadzenia przez PCA działalności nienastawionej na zysk.

W wyniku weryfikacji ustalono brak konieczności zmiany stawek opłat wstępnych oraz opłat z tytułu ocen w procesach akredytacji i nadzoru.

Jednocześnie wprowadzono nowe, adekwatne do aktualnych i perspektywicznych uwarunkowań rynkowych stawki opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji.

W związku z powyższym wprowadza się do stosowania znowelizowany dokument DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją (wydanie 17 z 10.06.2024 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w postanowieniach dokumentu DA-04 zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 16 dokumentu DA-04 z dnia 28.10.2022 r. i obowiązuje od dnia 1.07.2024 r.

Powrót