Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Ocena zgodności kotłów na paliwa stałe z wymaganiami przepisów prawa a akredytacja 08-11-2019

4 listopada 2019 r. została podpisana przez Prezydenta Polski ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem tej ustawy jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach. Po wejściu w życie ustawy na polski rynek będą mogły być wprowadzane wyłącznie te kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, które spełniają wymagania przepisów określonych w ustawie.

Mając to na uwadze, jeśli produkujesz lub wprowadzasz do obrotu kotły na paliwo stałe – sprawdź, czy spełniają one wymagania obowiązujących przepisów prawa, dotyczące granicznych wartości emisji i sprawności cieplnej kotła.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) zmienionym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 363), graniczne wartości emisji oraz graniczne wartości sprawności cieplnej, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, uznaje się za spełnione, jeżeli są potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie EN 303-5:2012 przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Na stronie internetowej www.pca.gov.pl w zakładce akredytowane podmioty jest dostępna informacja nt. akredytowanych laboratoriów badawczych, których akredytacja obejmuje badania granicznych wartości emisji i sprawności cieplnej kotłów wg procedury opisanej w normie EN 303-5:2012 oraz informacje nt. akredytowanych jednostek certyfikujących, prowadzących certyfikację kotłów na paliwa stałe na zgodność z normą EN 303-5:2012.

Natomiast chcąc potwierdzić zgodność kotłów na paliwo stałe z wymaganiami ekoprojektu określonymi w przepisach w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE (z uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1189), producent lub jego autoryzowany przedstawiciel przeprowadza ocenę zgodności kotła z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, stosując procedurę wewnętrznej kontroli projektu lub procedurę systemu zarządzania opisane w załącznikach IV lub V do dyrektywy 2009/125/WE.

Pomiary i obliczenia parametrów kotła na paliwa stałe należy przeprowadzić z wykorzystaniem wiarygodnych i powszechnie uznanych metod pomiarów i obliczeń, w tym – o ile są – zharmonizowanych norm. Wyniki akredytowanych badań (pomiarów) lub wyniki akredytowanej certyfikacji kotła na zgodność z wymaganiami normy EN 303-5 mogą stanowić podstawę do przeprowadzanych przez  producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela weryfikacji w procesie zapewnienia zgodności wyrobu z wymaganiami ekoprojektu, stanowiąc wyniki ważne i powszechnie uznawane w państwach UE.

Powrót