Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-08 06-08-2019

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu (projekt wydania 4 z 6.08.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz dostosowania do zasad przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DA-08 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

  • uszczegółowienia praw CAB do ochrony informacji uzyskanych lub wytworzonych przez PCA w ramach sprawowanego nadzoru, z wyłączeniem informacji udostępnianych publicznie;
  • obowiązku CAB do transparentnego powoływania się na akredytację na dokumentach przedstawiających wyniki akredytowanej działalności na zasadach opisanych w dokumencie DA-02;
  • uszczegółowienia obowiązków CAB związanych z udostępnianiem dokumentów i informacji niezbędnych do sprawowania nadzoru nad akredytowanym podmiotem, w tym zapewnienia warunków do przeprowadzenia obserwacji;
  • obowiązku CAB w zakresie zapewnienia współpracy niezbędnej do terminowego rozpatrzenia skarg na akredytowany podmiot;
  • obowiązku CAB do powiadomienia bez zbędnej zwłoki swoich klientów, których to dotyczy o fakcie utraty akredytacji i związanych z tym konsekwencjach.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 22.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DA-08, projekt wyd. 4.

Powrót