Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Umowa o dofinansowanie projektu e-Akredytacja 14-10-2016

7 października 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. "e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami 
w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności" w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, 
e-administracja i otwarty rząd – II oś priorytetowa POPC, działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd
Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Tytuł projektu:
e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności

Opis projektu:
Celem projektu jest rozwój gospodarczy spowodowany zmniejszeniem administracyjnych obciążeń przedsiębiorców w zakresie ubiegania się o akredytację oraz jej późniejszego nadzoru jak również w zakresie dostępu do informacji o podmiotach akredytowanych.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki:

  • zmniejszeniu obciążeń podmiotów oceniających zgodność związanych z ich akredytacją – poprzez udostępnienie e-usług dedykowanych podmiotom dokonującym oceny zgodności, umożliwiających załatwienie na drodze elektronicznej;
  • zwiększeniu dostępności informacji o akredytowanych podmiotach oceniających zgodność – poprzez uruchomienie e-usług dedykowanych klientom i potencjalnym klientom podmiotów akredytowanych, umożliwiających pozyskanie informacji o tych podmiotach i o zakresie przyznanych akredytacji;
  • redukcji obciążeń związanych z przyznawaniem i przedłużaniem akredytacji oraz z nadzorem nad podmiotami akredytowanymi zarówno po stronie podmiotów posiadających lub ubiegających się o akredytację jak również po stronie PCA.  Podmioty dokonujące oceny zgodności będą korzystały bezpośrednio z redukcji własnych obciążeń i pośrednio z redukcji obciążeń po stronie PCA.

W ramach projektu powstanie system "e-Akredytacja" pozwalający uruchomić nowe e-usługi.

Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki uruchomieniu nowoczesnych e-usług. E-Usługi, które będą efektem projektu przyniosą wiele korzyści głównym interesariuszom.

Grupy docelowe:

  • Podmioty dokonujące oceny zgodności podlegające akredytacji w obszarach regulowanych;
  • Podmioty dokonujące oceny zgodności podlegające akredytacji w obszarach dobrowolnych;
  • Klienci podmiotów dokonujących oceny zgodności.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.806.142,99 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.134.164,00 zł

Powrót