Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Konferencja z okazji Światowego Dnia Akredytacji 14-11-2017

PCA było organizatorem konferencji pt. "Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa", która odbyła się
13 listopada br., w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie związane było z obchodzonym corocznie, od 2008 r., Światowym Dniem Akredytacji, ustanowionym przez  IAF i ILAC, w celu propagowania wiedzy na temat roli i znaczenia akredytacji dla zapewnienia swobodnego przepływu towarów i usług między państwami.
W każdym roku przyświeca mu inne hasło. Tegoroczne dotyczy sektora infrastruktury i budownictwa.

W konferencji uczestniczyło 150 osób, w tym: dyrektorzy i kierownicy urzędów centralnych, przedstawiciele najwyższego kierownictwa akredytowanych jednostek oceniających zgodność, przedstawiciele Rady ds. Akredytacji, członkowie nowo powołanego Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa oraz pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji. Ministerstwo Rozwoju reprezentowali: Zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych - Bartosz Skwara oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych - Armen Artwich.

Konferencję otworzyła dyrektor Lucyna Olborska, podkreślając rolę i znaczenie akredytacji w tak ważnym dla gospodarki sektorze, jakim jest infrastruktura i budownictwo.

- Akredytacja, ocena zgodności i normalizacja są powszechnie akceptowanymi narzędziami wspierającymi branżę budowlaną i podmioty w niej  działające. Są one również wykorzystywane przez organy administracji publicznej  w tworzeniu regulacji prawnych w dziedzinie infrastruktury
i budownictwa, w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, zapobieganiu nadużyciom czy budowaniu zaufania społecznego i rozwoju  innowacyjności
– powiedziała dyrektor PCA.

W części otwierającej konferencję głos zabrał również Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Armen Artwich:

- Zaufanie do kompetencji jednostek oceniających zgodność wydaje się być najważniejsze, jeśli wyniki oceny zgodności mają być  wykorzystywane przez regulatorów, producentów oraz przedsiębiorców. Akredytacja jest międzynarodowo uznanym sposobem niezależnego potwierdzenia kompetencji organizacji, stosowanych przez nią metod i wyposażenia oraz wdrożenia mechanizmów stałego zapewnienia jakości.

Dodał też, że: - sektor budownictwa ma znaczący wpływ na tworzenie właściwych warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
w tym tworzenia nowych miejsc pracy.

Na program złożyły się cztery prezentacje. Pierwszą z nich, pt. „Działalność akredytacyjna PCA w obszarze infrastruktury i budownictwa” przedstawił Andrzej Kober, Kierownik Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych Polskiego Centrum Akredytacji.

- Na łańcuch dostaw w budownictwie wpływa: tempo urbanizacji, postęp technologiczny, wymagania środowiskowe i zmiany preferencji  projektowych oraz postępująca globalizacja. Biorąc pod uwagę te czynniki, kluczowe znaczenie ma zaufanie społeczeństwa do bezpieczeństwa
i trwałości obiektów budowlanych i infrastrukturalnych. Akredytacja zapewnia zaufanie, oferując:

  • system wspierający zarządzanie ryzykiem, pomagający zwiększać efektywność oraz potwierdzający zgodność z wymaganiami;
  • pewność, że przedsięwzięcia budowlane są sprawnie realizowane, place budowy są bezpieczne, a stosowane materiały – niezawodne;
  • organom administracji publicznej wiarygodnych dowodów potwierdzających, że ukończone przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawnymi, a powstałe obiekty budowlane są bezpieczne w użytkowaniu – powiedział A. Kober.

Kolejne prezentacje wygłosili:

- Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra, pt. „Rola i zadania jednostek notyfikowanych oraz Urzędu Transportu Kolejowego
w pracach związanych z projektowaniem, budową i oddaniem do użytkowania kolei dużych prędkości”;

- dr inż. Adam Poświata, Główny Specjalista Badawczo-Techniczny w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, członek Izby Inżynierów Budownictwa, auditor Polskiego Centrum Akredytacji, zatytułowaną "Badania i ocena zgodności infrastruktury specjalnej – drogi szybkiego ruchu i nawierzchnie portów lotniczych";

- dr inż. Patryk Chaja, koordynator ds. Prac Badawczo-Rozwojowych w Centrum Badawczym PAN "Konwersja Energii i Źródła Odnawialne"
w Jabłonnie, pt. "Alternatywne źródła energii szansą na poprawę środowiska oraz rozwój jednostek oceniających zgodność".

Akredytacja w obszarze infrastruktury i budownictwa, tak jak i inne obszary, wymaga harmonizacji podejścia do oceny funkcjonowania jednostek oceniających zgodność. Mając na uwadze zapewnienie wsparcia eksperckiego, przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich stron zainteresowanych w prowadzeniu działalności akredytacyjnej, powołany został Komitet Techniczny Specjalistyczny ds. Budownictwa. Podczas konferencji dyrektor Lucyna Olborska oficjalnie wręczyła powołania dla:

- Jacka Szera – przedstawiciela Politechniki Łódzkiej, powołanego na przewodniczącego Komitetu

- Jacka Michalaka - przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, powołanego na zastępcę przewodniczącego

oraz jedenastu członków Komitetu, reprezentujących zainteresowane strony, w tym: przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, przedstawicieli Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Ważną częścią programu było wręczenie statuetki Prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego z okazji 25. rocznicy udzielenia pierwszej akredytacji dla Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu. Pierwsza akredytacja została udzielona w 1992 r., jeszcze przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów (nr akredytacji AB 001).

Partnerem konferencji było Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, z którym Polskie Centrum Akredytacji współpracuje od wielu lat.

Fot: Robert Korybut-Daszkiewicz

Powrót