Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Konferencja z okazji Światowego Dnia Akredytacji 15-06-2018

Tegoroczna konferencja PCA pod hasłem: Akredytacja: gwarancją bezpiecznego świata odbyła się 12 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Doroczne wydarzenie, którego celem jest promocja roli i znaczenia akredytacji, jako narzędzia służącego podnoszeniu bezpieczeństwa publicznego, wpisuje się w obchody Światowego Dnia Akredytacji, ustanowionego przez międzynarodowe organizacje IAF i ILAC. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także wpisana do kalendarza imprez towarzyszących obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W konferencji wzięło udział blisko 180 osób, w tym m.in. Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego, Prezes Urzędu Patentowego oraz Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a także przedstawiciele innych ministerstw i urzędów centralnych, dyrektorzy zagranicznych jednostek akredytujących, kierownicy akredytowanych jednostek oceniających zgodność, członkowie Rady ds. Akredytacji oraz pracownicy PCA.

Gości przywitała dyrektor PCA Lucyna Olborska, podkreślając rolę i znaczenie akredytacji w podnoszeniu bezpieczeństwa na świecie. – Jednostki oceniające zgodność działają we wszystkich sektorach gospodarki, m.in. w transporcie, budownictwie czy ochronie pracowników w miejscu pracy. Wiarygodnie ocenione produkty i usługi to bezpieczeństwo nas wszystkich, a przede wszystkim naszych dzieci. Akredytacja PCA gwarantuje spójność krajowego systemu oceny zgodności oraz zapewnia, że akredytowane przez PCA oceny zgodności (badania, wzorcowania, certyfikacja, inspekcja i weryfikacja) są godne zaufania - a dzięki wielostronnym porozumieniom podpisanym przez PCA - uznawane na całym świecie. Akredytacja ułatwia również export polskich wyrobów, zarówno na rynki unijne, jak i do krajów spoza Wspólnoty – zaznaczyła na konferencji dyrektor PCA.

Na wstępie głos zabrał także gość honorowy, Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który powiedział: – Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo, czyli odpowiedzialność za ludzi, dobre, spokojne życie obywateli. Działania PCA oraz akredytowanych podmiotów dają przede wszystkim gwarancję jakości wyrobów i usług. Drugą istotną kwestią jest odpowiedzialność za wzrost gospodarczy i rola jaką ogrywa system akredytacji i oceny zgodności we wspieraniu innowacyjności i kreatywności polskich firm. Dobre relacje z przedsiębiorcami mają wpływ na to, jak te podmioty mogą się rozwijać. Zadaniem administracji publicznej jest bycie parterem dla przedsiębiorcy. Współpraca miedzy instytucjami jest kluczowa, aby budować skuteczne państwo, które będzie służyło swoim obywatelom.

Perspektywa zagranicznych jednostek akredytujących

W pierwszym bloku swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele zagranicznych jednostek akredytujących. Etty Feller dyrektor izraelskiej jednostki akredytującej ISRAC (Israel Laboratory Accreditation Authority), wiceprzewodnicząca International Laboratory Accreditation Cooperation, przywołała kilka rodzimych przykładów wykorzystania akredytacji w obszarze ochrony zdrowia. Wspomniała m.in. o współpracy ISRAC z Ministerstwem Rolnictwa w zakresie zdrowej żywności, z Ministerstwem Zdrowia, pod kątem dbania o jakość produktów spożywczych i wody, a także z Ministerstwem Środowiska w obszarze badania powietrza, gleby o odpadów, czy z Ministerstwem Gospodarki i Przemysłu w zakresie jakości powietrza w miejscu pracy.

Kolejny prelegent - Brian C.S. Shu, dyrektor tajwańskiej jednostki akredytującej (TAF,  Taiwan Accreditation Foundation) krótko omówił jak akredytacja wpływa na jakość życia w Tajwanie. Wskazał na jej znaczenie w zakresie ochrony pracowników w miejscu pracy, bezpieczeństwa danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Wspomniał też o akredytowanych przez TAF laboratoriach badawczych prowadzących badania, Deweloperów Aplikacji Mobilnych pod kątem bezpieczeństwa informacji oraz przedstawił współpracę dwóch rządowych departamentów (National Communications Commission i IDB: Industrial Development), w celu akredytacji laboratoriów badawczych prowadzących badania kamer IP. W dalszej części wystąpienia Brian C.S. Shu przedstawił, jak akredytacja wykorzystywana jest w produkcji żywności, budownictwie czy energetyce, a także ochronie zdrowia i środowiska.

Jako trzeci wystąpił Norman Brunner, dyrektor austriackiej jednostki akredytującej  (Akkreditierung Austria, AA), który zaprezentował jak akredytacja wspiera regulatorów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego na przykładzie akredytacji w obszarach regulowanych. Omówił też rolę krajowych jednostek akredytujących, jednostek notyfikowanych i jednostek oceniających zgodność w zapewnieniu wysokiej jakości towarów i usług na rynku. Podkreślił on znaczenie współpracy miedzy instytucjami, a także podobnie jak jego przedmówcy, ogromne znaczenie międzynarodowej wymiany doświadczeń.

Tę część konferencji zamykało wystąpienie Hanny Tugi, Kierownika Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności w PCA, która opowiedziała o roli i znaczeniu akredytacji w podnoszeniu bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia publicznego. Podkreśliła, też wagę oceny zgodności na przykładzie codziennych zakupów, a także wspomniała o nowych obszarach akredytacji jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność m.in. w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Kolejnym nowym obszarem jest cyberbezpieczeństwo. Certyfikacja ma w tym przypadku na celu poinformowanie nabywców i użytkowników o właściwościach bezpieczeństwa nabywanych przez nich produktów i usług sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz upewnienie ich o tych właściwościach. Jest to szczególnie istotne w przypadku nowych systemów, które w znacznym stopniu korzystają z technologii cyfrowych i które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa, takich jak np. samochody automatyczne (autonomiczne) połączone z systemami informatycznymi, e-zdrowie czy systemy sterowania automatyki przemysłowej.

Doświadczenia i przykłady z życia wzięte

Sesję popołudniową rozpoczęła Joanna Skrzypczak, Koordynator w Dziale Akredytacji i Certyfikacji Żywności w PCA, skupiając się na programach certyfikacji  produktów  tradycyjnych i regionalnych, produktów ekologicznych oraz produktów pochodzących z integrowanej produkcji roślin. Podkreśliła duże znaczenie efektywności współpracy PCA i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Spożywczych  w zakresie prowadzonego nadzoru nad jednostkami certyfikującymi produkty ekologiczne oraz regionalne i tradycyjne. Kolejny prelegent - Adam Ogrodnik z Urzędu Dozoru Technicznego podkreślił, iż akredytacja jednostki inspekcyjnej jest mechanizmem wykorzystywanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. W swoim wystąpieniu podał również klasyfikację przyczyn nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń.

Ochrona w miejscu pracy została szerzej omówiona przez Paulinę Kropidłowską z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Podkreśliła ona, iż akredytacja laboratorium wspomaga bezpieczeństwo i jakość wyrobów służących ochronie życia i zdrowia pracowników. - Jakość
i bezpieczeństwo środków ochrony indywidualnej zapewniana jest poprzez badania laboratoryjne wykonane na najwyższym poziomie zgodnie z wymaganiami europejskich dokumentów normatywnych przez wykwalifikowany personel, który funkcjonuje w systemie zarządzania jakością w laboratorium
– dodała na zakończenie P. Kropidłowska.

Ten blok zamykało wystąpienie Jacka Michalaka, wiceprezesa zarządu ds. rozwoju w firmie ATLAS, który z punktu widzenia przedsiębiorcy posiadającego wdrożone systemy zarządzania, certyfikowane przez akredytowane jednostki, zaprezentował procedury bezpieczeństwa wdrożone w jego organizacji. Przedstawił m.in. systemowe rozwiązania sygnalizacji wypadków i zdarzeń, a także wspólny dla spółek grupy system rejestracji wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, niebezpiecznych sytuacji i awarii umożliwiające monitorowanie postępów realizacji działań korygujących lub zapobiegawczych i oceny ich skuteczności.

W związku z obchodami Światowego Dnia Akredytacji, w ponad 100 krajach na świecie zorganizowano spotkania okolicznościowe, kampanie prasowe i telewizyjne, warsztaty i seminaria, mające na celu podnoszenie świadomości na temat znaczącej roli akredytacji we wspieraniu bardziej bezpiecznego świata.

Fotorelacja z konferencji także w TVP 3

Reportaż z konferencji PCA w TVP3

Fot: Robert Korybut-Daszkiewicz

Powrót